Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Villor, fritidshus och flerfamiljshus

Beroende på om du bor inom detaljplan eller om du bor ute på landet kan det variera vad som kräver bygglov. Kontakta alltid kommunen om du är osäker på vad som gäller för dig!     

Flera olika små leksakshus i trä, handmålade.

Behöver jag bygglov?

Det krävs lov för att bygga nytt, göra vissa ändringar samt för att riva vissa byggnader. Bor du i en- eller tvåbostadshus finns det vissa lättnader i kraven. Tänk på att bostadsrättsradhus räknas som flerbostadshus. 

Vad kräver bygglov?

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Ändring av en byggnad som innebär att byggnadens ändamål väsentligt förändras, till exempel göra om ett garage till kontor.
 • Ändringar som avsevärt förändrar byggnadens utseende.

Vad kräver anmälan?

 • Bygga en komplementbyggnad, ett så kallat attefallshus, på högst 30 kvadratmeter.
 • Göra en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter.
 • Bygga en till två takkupor utan ingrepp i konstruktionen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Dessa åtgärder kräver inget bygglov men du måste anmäla till kommunen och få ett startbesked innan du kan börja bygga. Läs mer om detta på sidan Friggebod, attefallshus

Vad kräver varken bygglov eller anmälan?

 • Bygga en friggebod i omedelbar närhet av bostadshuset om byggnadsarean inte är större än 15 kvadratmeter och taknockshöjden inte överstiger 3 meter.
 • Anordna uteplatser med mur eller plank om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och muren eller planket inte sträcker sig längre ut än 3,6 meter från huset.
 • Anordna skärmtak över uteplatser eller över altaner, balkonger och entréer om skärmtakets yta inte är större är 15 kvadratmeter.
 • Du får göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på ett en- eller tvåbostadshus inom detaljplan.

Dessa åtgärder får du alltid göra om de håller sig inom 4,5 meter innanför tomtgränsen. Om din granne tillåter, får du även bygga närmare gränsen än 4,5 meter.

Detaljplanen kan avgöra

Detaljplanen reglerar ibland vad du får bygga för typ av hus. En detaljplan är en karta med bestämmelser och tillhörande beskrivning. Den styr hur ett område får användas och bebyggas. I tätorter är nästan all mark detaljplanerad. Ute på landsbygden är detaljplaner ovanliga. 

Detta kan detaljplanen reglera:

 • Hur stort hus du får bygga på din tomt. Tänk på att både tak över uteplatsen och garage räknas in i den totala andelen som är byggbar.
 • Hur högt ditt hus får vara. Byggnadshöjd eller nockhöjd.
 • Minsta alternativt största tillåtna taklutning.
 • Du får inte bygga för nära tomtgränsen. Det vanligaste minsta tillåtna avstånd är 4,5 meter, men det kan finnas andra begränsningar.
 • Ibland kan det också förekomma särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil. 

Utanför detaljplan eller samlad bebyggelse

Utanför detaljplan eller samlad bebyggelse får du göra ytterligare en del utan bygglov eller anmälan. Kontakta alltid kommunen för att försäkra dig om att din fastighet ligger utanför samlad bebyggelse. 

Du får bygga komplementbyggnader, till exempel garage och andra mindre byggnader som kompletterar ett befintligt bostadshus. Ett bostadshus kan aldrig räknas som komplementbyggnad. Den sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnaderna får inte överstiga 30 kvadratmeter. 

Du får även göra mindre tillbyggnader men dessa får sammanlagt inte vara mer än 50 procent av byggnadens ursprungliga byggnadsarea men inte större än 30 kvadratmeter.

I översiktsplanen har kommunen tagit ställning till bland annat vad man anser är mindre tillbyggnader. Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden får inte vara så betydande att den kommer att dominera. Du måste även ha din grannes godkännande om den är närmre tomtgränsen än 4,5 meter.

Utanför detaljplan behöver du inte heller bygglov eller startbesked för att bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: