Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kartor, mätning, fastighetsfrågor

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med detta kan den visas på en karta. Här hittar både du som privatperson och företag information om allt som rör kartor och mätning inom Svenljunga kommun.

linjal och penna

Kartor och GIS

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. Dels för planering av bo­städer, transporter och väg­under­håll. Men också för bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Du kan ta del av den geo­grafiska informa­tionen på många sätt. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. Läs mer om de kartor eller geo­grafisk in­formation som vi erbjuder.

I många fall är fastigheten stor och du som fastighetsägare kan tänka dig att sälja huset men vill ha kvar skogen och marken. Då kan det vara läge att stycka av.

Så här ansöker du om en avstyckning

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Ansök inom sex månader vid köp eller gåva

Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning. Om någon redan köpt den del som ska avstyckas från fastigheten kan antingen köparen eller ägaren till den ursprungliga fastigheten ansöka om avstyckning. En sådan ansökan måste skrivas under av både köparen och säljaren, och måste göras senast sex månader efter förvärvet annars blir köpet eller gåvan ogiltig.

Inteckningsfri avstyckning

I samband med att vi genomför en avstyckning kan du ansöka om att inteckningarna från den ursprungliga fastigheten inte ska följa med den nya fastigheten. Det är speciellt fördelaktigt ifall fastigheterna inte ska ha samma ägare. Om du inte gör det, gäller eventuella inteckningar i båda fastigheterna.

Rättighet på annan fastighet

Vid en avstyckning kan vi även skapa servitut Länk till annan webbplats., en rättighet för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan. Den nya fastigheten kan till exempel få rätt att använda en väg över den ursprungliga fastigheten (stamfastigheten).

Ansök om lagfart vid köp eller gåva

När avstyckning görs på grund av ett köp eller en gåva så behövs en lagfart på den nya fastigheten som skapats efter avstyckningen. Här kan du ansöka om lagfart Länk till annan webbplats..

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid och kostnader vid en avstyckning

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter Länk till annan webbplats. och se prisexempel. Länk till annan webbplats.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid gränsutvisning tar mätteknikern fram koordinater för fastighetens fastighetsgränser. Kommunen kan göra en gränsutvisning i de fall där det finns utredda gränser och där gränskoordinaterna finns i databasen.

De digitala fastighetsgränserna har skiftande kvalité, på landsbygden till exempel, är gränserna ofta sämre vilket ibland gör att kommunen inte kan hjälpa till med gränsutvisning, det gäller även gränser i tätorten. Alla fall är unika och behöver utredas separat.

Om fastighetsgränserna i det digitala fastighetsregistret är av bra kvalité kan gränsen markeras ut på marken, antingen med sprayfärg och eller stakkäpp. Kommunen sätter inte ut rättsligt bindande gränser, detta kan endast av lantmäteriet.

Gränsutvisning faktureras per timme enligt kommunens kart- och mättaxa. Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats. Denna tid debiteras också.

Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning. Är du inte överens med din granne om var fastighetsgränsen går mellan era fastigheter/tomter kan du vända dig till Lantmäteriet och ansöka om en Särskild gränsbestämning eller Fastighetsbestämning.

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., telefon 0771-63 63 63 Länk till annan webbplats..

Vid en lägeskontroll kontrolleras och jämförs byggnadens mått och läge med situationsplanen i bygglovshandlingarna. Lägeskontrollen bör göras innan grunden gjuts i fall något behöver ändras. Lägeskontrollen kan också göras senare i byggprocessen men eventuella fel blir då svårare att justera.

Efter mätning är det bygglovsinspektören som avgör om inmätning stämmer överens med situationsplanen enligt lovet.

Med utstakning menas att man på plats, innan byggnadsarbetet påbörjas, markerar ut var en byggnad ska stå. Detta görs utefter det som finns inritat på situationsplanen.

Utstakning och lägeskontroll kan krävas i bygglovsbeslutet eller startbesked. Även om det inte finns krav kan det beställas och utföras om kunden så önskar.

Grovutstakning

Grovutstakning sker vanligtvis inför schaktning och markarbete. Husfasadens hörn markeras ut med träpåle eller sprayfärg med en noggrannhet på +/- 10 cm. Även en referenshöjd markeras ut på lämplig plats.

Finutstakning

Efter schaktning och markarbeten är klara kan en finutsättning göras. Finutsättning sker med spik på profiler. Mellan spikarna kan snören spännas upp som anger byggnationens läge med god noggrannhet.

Det är beställarens/byggherrens ansvar att sätta upp profilerna.

Vid beställning av mätningsuppdrag som är kopplade till ett pågående bygglov ska beställning av mätningsuppdraget göras till kommunen på särskild blankett.

Exempel på mätningsuppdrag som kan beställas:

Min Fastighet - Lanmäteriets samlade information

Lantmäteriet samlar information knuten till landets fastigheter i olika register. Det kan röra sig om information kring en fastighets gränser, planer, andra avtal, rättigheter och servitut. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets webbplatsLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

.

Evelina Olausson, Kart-/Mättekniker, 0325-183 44

Uppdaterad: