Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Våra byggprojekt

På denna sida kan du följa våra olika byggprojekt, exempelvis gång- och cykelleder, marksanering och mycket mer.

Beskriver min bild

Våra pågående byggprojekt

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi inte bygger bostäder eller industrilokaler, detta gör vårt kommunala fastighetsbolag Svenbo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi har flera nya detaljplaner på gång i området kring gamla lokstallarna, Kindsvägen 13 och Viseberg i Svenljungas sydvästra del som alla kommer att påverka trafikflödet. Vi har redan nu sett en förändring på grund av den nya förskolan på Svedjan.

För att förbättra trafikmiljön och minska trycket på utfarten mot väg 156 anlägger vi nu den väg mellan Hammarlinds väg och Gustav Kruuses väg som detaljplanerades redan 1997. På så sätt knyter vi ihop Svedjan med Bergsäter och ger ytterligare en möjlig utfart mot väg 154.

Anläggandet av den nya vägen har anpassats efter de synpunkter som kom in när detaljplanen gjordes.

  • Vägen betecknas GATA och ges en bredd på 7,0 meter.
  • Vi anlägger farthinder i form av chikaner ungefär där vägen korsar den gamla banvallen.
  • Vi anlägger även en gång- och cykelväg längs den nya vägen som på sikt ska anslutas till gång- och cykelvägen utanför förskolan och även Kindsvägen.

Kommunen kommer även upprätta en lokal trafikföreskrift gällande förbud mot genomfart för tungt trafik i enlighet med övriga tätorten.

I anslutning till detta har vi påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag och kostnadsberäkning för en anslutning till grusvägen som går bort till Scoutstugan. Detta ska beslutas politiskt.

Här kan du se en karta på hur den nya vägen ska se ut Pdf, 542 kB, öppnas i nytt fönster..

Tidplan

Planerad byggstart för projektet är november 2023.

Överlida och Mjöbäck ligger cirka fyra kilometer från varandra längs med länsväg 154 i södra delen av Svenljunga kommun. Mycket pendling sker mellan dessa samhällen, bland annat för arbete och inhandling. Idrottsplatsen för båda orterna, med framförallt fotbollsträning för barn i alla åldrar, ligger mitt emellan samhällena.

Vem gör vad?

För att skapa en säkert och lugnt alternativ för gångare och cyklister som vill ta sig mellan de båda samhällena har kommunen iordningställt den gamla banvallen från Mjöbäck ut till Draglycke vid länsväg 154. Trafikverket ansvarar för den sträcka som kvarstår från banvallen och fram till Överlida, eftersom den kommer att gå längs med deras väg.

Tidplan

Kommunens del på banvallen blev färdig våren 2020. Trafikverket kommer att detaljprojektera under våren 2023. Trolig byggstart för projektet är senhöst 2023 eller våren 2024.

Våren 2022 byggde vi en gång- och cykelled från Ambjörnarpsvägen och över golfbanan på Kinds Golfklubb. Ambitionen är att bygga en anslutning från golfbanan till väg 156 mot Horsakulla för att ansluta till nya sträckningen av sjuhäradsrundan.

Sanering av före detta Skandinaviska Päls AB

Marksaneringen av före detta Skandinaviska Päls AB är avslutad sedan mitten på juni 2018. Fastigheten ligger central i Svenljunga tätort, bakom Skene Järn Svenljunga. Arbetet har gått bra och vädrets makter har varit med oss under 2017 när våra stora schakter har varit öppna. Området var färdigsanerad i oktober 2017 med efterföljande besiktning samt slutrapportering i januari 2018.

Vi tackar entreprenören Br. Sandhs och konsulterna Structor Miljö Väst samt Tyrens för ett mycket gott samarbete. De djupliggande föroreningar i källområde 3 har åtgärdats med In-Situ behandling under maj-juni 2018, i detta område kommer provtagning ske under 4 år för att säkerställa att föroreningarna gradvis avtar.

Sanering av ån Ätran

Under hösten 2021 utförde vi de sista delarna i saneringsarbetet gällande Ätran nedströms gångbron. Vi har återställt med erosionsskydd av natursten. I början av 2022 stod det klart att den In-Situ behandling av djupare föroreningar uppströms gångbron har nått åtgärdsmålet efter 4-års behandling. Det innebär att vi kan ta bort spont och släntning kan ske. Under maj och juni 2022 utförde vi en geoteknisk utredning inom In-Situ behandlingsområdet.

Synpunkter

Har du synpunkter på några av våra byggprojekt? Lämna synpunkter på vad som varit bra och vad som kan förbättras. Använd formuläret på sidan för synpunkter, kom ihåg att tala om vilket byggrojekt det gäller.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: