Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Översiktsplan och detaljplaner

Den övergripande inriktningen i den fysiska planeringen är att skapa en god och långsiktigt hållbar samhällsutveckling för dem som bor och verkar i kommunen. Genom olika typer av planer bestäms hur mark och vatten får användas.

två händer, i händerna ligger det blåbär

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en över­sikts­plan som gäller för hela kommunen. Över­sikts­planen ligger till grund för all planering av byggan­de och mark­använd­ning i kommunen. Den be­skriver hur vi ska an­vända kommunens mark och vatten, samt hur vi ska ut­veckla be­byggelsen ur ett lång­siktigt pers­pektiv.

Läs mer om Svenljunga kommuns översiktsplan »

Detaljplaner och planprogram

En detaljplan görs för att ett mark- eller vatten­område ska an­vändas till det ända­mål det är bäst lämpat för. Detalj­planer upp­rättas i flera steg be­roende på planens om­fattning och

inne­håll. Då väger vi både all­männa och en­skilda intressen mot varandra. Vi sam­råder alltid med aktörer som berörs av det specifika pro­jektet, till exempel fastig­hets­ägare, föreningar och olika myndig­heter.

Ibland krävs att vi gör lite djupare ut­redning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det behövas ett planprogram eller annan utredning. Ofta finns det möjlig­het att lämna synpunkter även på dessa ut­redningar.

.

Johanna Bengtsson, Planarkitekt, 0325-180 26
Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Sara Borgesjö, Projektledare, 0325-182 05
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: