Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Översiktsplan

Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska ge stöd i beslut och prioriteringar för att främja en hållbar utveckling av kommunen.

I översiktsplanen beskrivs hur mark- och vattenområden i kommunen bör användas. Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Här beskrivs hur olika intressen ska tillgodoses och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Underlag för det dagliga arbetet

Översiktsplanen är viktig som underlag när kommunen hanterar bygglov, detaljplaner och andra ärenden. Dessutom ska översiktsplanen fungera som ett strategiskt handlingsprogram i det politiska arbetet. Översiktsplanen är vägledande men inte juridiskt bindande.

Ett levande dokument

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning eller ett tillägg. Om en stor del av översiktsplanen börjar bli inaktuell ska en ny översiktsplan tas fram. Detta är ett omfattande arbete som ofta sträcker sig över flera år.

Nu gällande översiktsplan

Den 2 november 2020 antog kommunfullmäktige en översiktsplan för Svenljunga kommun.

.

Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: