Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kartor och GIS geografisk information

Kartor och annan geografisk information är använd­bara hjälp­medel för att kunna hitta rätt. Men även för att kunna planera nya om­råden och för att förstå hur orten och dess om­givningar hänger ihop. Här kan du läsa mer om vilka olika typer av kartor vi kan erbjuda.

person pekar på en liten jordglob.

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom kommunen. För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål.

I vår webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du öppna olika kartlager som visar var skolor och förskolor finns eller var du kan lämna återvinningsmaterial.

Kartprodukter

Inom områden med tät bebyggelse finns oftast en primärkarta. Primärkartan har hög noggrannhet och är detaljrik. Den uppdateras fortlöpande. Denna karta redovisar byggnader, vägar, fastighetsgränser med mera. Primärkartan används som utgångsmaterial för upprättande av handlingar för samhällsbyggandet såsom grundkartor, nybyggnadskartor och ledningskartor.

Nedan kan du läsa om de kartprodukter som vi på samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller. Om du är osäker kan du alltid kontakta oss för råd kring vilken karta som passar just ditt projekt. 

Beroende på vilken åtgärd du ska göra kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, eller bygglovskarta. En bygglovshandläggare avgör vilken karta du behöver till din bygglovsansökan. Beskriv därför den planerade åtgärden så noggrant som möjligt. Vilken kartprodukt som behövs beror på vilken typ av bygglovsärende det rör sig om, i vilket område fastigheten ligger, var på fastigheten åtgärden planeras, med mera.

Som regel behöver du nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område.

Vid nybyggnadskarta görs en mätning på plats av mättekniskt kunnig personal. Det innebär att byggnader, markhöjder, vägkanter m.m. mäts in detta ingår i kostanden för kartan.

Nybyggnadskartan redovisar bland annat fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta markhöjder, detaljplanebestämmelser, höjdfix och VA-anslutning. Den omfattar hela fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas.

En förenklad nybyggnadskaryta används för nybyggnation utanför detaljplan och för komplementbyggnader, tillbyggnader med mera som kräver bygglov.

Vid förenklad nybyggnadskarta görs också mätning på plats av mättekniskt kunnig personal, detta ingår i kostanden för kartan. Det redovisas bland annat aktuell detaljplan, byggnader och inmätta markhöjder VA- anslutningar redovisas inte.

Bygglovskartan är den enklaste typen av karta. Den används till mindre åtgärder som till exempel inglasade uterum, carport och förråd.

Oftast sker ingen mätning på plats, utan befintligt material används. Därför är oftast noggrannheten sämre i denna karta. I bygglovskartan redovisas bland annat byggnader, fastighetsgränser och detaljplan.

Används som underlag vid ansökan om enskild avloppsanläggning, bergvärmeinstallation utanför tätort och/eller inom områden som inte begränsas av områdesbestämmelser. Utdrag från fastighetskartan innehåller befintliga byggnader samt fastighetsgräns med begränsad kvalité.

Kartan är kostnadsfri. Kontakta miljö- och byggenheten för beställning.

.

Evelina Olausson, Kart-/Mättekniker, 0325-183 44

Uppdaterad: