Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Riva, rivningslov

För att riva en byggnad behövs ofta rivningslov eller anmälan till kommunen. Anledningen är att främja återbruk av byggmaterial och att farliga ämnen ska tas hand om på rätt sätt.

leksaks grävmaskiner som lyfter trä

När krävs rivningslov eller anmälan?

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad som ligger inom planlagt område, även om den är mycket liten eller i dåligt skick. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. 

Vid rivning av huvudbyggnader utanför detaljplanelagt område räcker det att man gör en anmälan om rivning, lämnar in en rivningsplan och inväntar startbesked.

Innan arbetet påbörjas ska rivningslov vara beviljat och startbesked ska vara givet. I mer omfattande rivningsärenden ska tekniskt samråd hållas innan startbesked för rivningen kan ges. Att påbörja rivningsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Materialinventering

När du ska riva en hel eller delar av en byggnad ska du inventera byggnadsmaterialet för att bland annat identifiera farliga och miljöskadliga material. Du ska beskriva vilka material som ska återvinnas och vilka som ska hanteras på annat sätt. Materialinventeringen skja lämnas in som en bilaga till kontgrollplanen.

Tänk på att det inte är tillåtet att elda, dumpa eller gräva ner något byggavfall utan allt avfall ska lämnas till godkänd mottagningsstation.

Är byggnaden förorenad?

Om du ska vidta åtgärder där material i byggnader tas bort eller om en byggnad ska rivas är det viktigt att ta reda på om byggnaden kan innehålla föroreningar. Det kan också vara så att en byggnad som inte är förorenad behöver rivas därför att förorenad mark som finns under byggnaden behöver saneras. I båda dessa lägen krävs en rivningsplan.

När en sanering ska göras innan rivning krävs en saneringsanmälan som lämnas till miljöenheten. Rivningslov och rivningsanmälan lämnas till byggenheten.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: