Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

I de flesta fall krävs det inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Du behöver dock anmäla åtgärden till kommunen oavsett om din fastighet är belägen inom eller utanför detaljplanerat område. För att kunna påbörja åtgärden behöver du ett starbesked.

När behöver jag anmäla om åtgärd?

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Ett befintligt enbostadshus
 • Detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs
 • Får ej vara inom eller i direkt anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Får ej vara inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt (ex område som ligger inom kulturmiljöprogrammet)

Vilka krav ställs på den nya bostaden?

 • Den nya bostaden ska uppfylla kraven som gäller för en bostad enligt Boverkets byggregler (BBR). Det finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd och dagsljus. Väggen eller bjälklaget mellan bostäderna behöver även uppfylla brand- och ljudkrav.

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har vi fyra veckor på oss att fatta ett beslut.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna samt redovisning av den nya bostaden med samtliga rumsfunktioner.
 • Fasadritningar på alla fasader som berörs, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Förslag till kontrollplan
 • Bygghandlingar för konstruktion som redovisar den lägenhetsavskiljande väggen
 • Brandskyddsbeskrivning

När anmälan har inkommit till kommunen görs en separat bedömning avseende vilka handlingar som krävs för det specifika ärendet och om fler handlingar än de som listats ovan ska lämnas in. Du kan därför behöva komplettera med flera handlingar i ditt ärende.

Om du vill ändra fasaden inom detaljplanerat område, kan det krävas en separat ansökan för bygglov.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: