Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Garage, carport, förråd

Garage, carport och förråd räknas som komplementbyggnader, det vill säga mindre byggnader som är ett komplement till bostadshuset på tomten men som inte sitter ihop med det.

verktyg, en hammare en skruv 

Inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs normalt bygglov för komplementbyggnader. Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen. Kontakta kommunen för information om vad som gäller för din fastighet.

Om du vill vill bygga en mindre komplementbyggnad kan du bygga en friggebod eller ett attefallshus.

Utanför område med sammanhållen bebyggelse

Utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och tvåbostadshus, exempelvis villa, par- eller radhus, bygga en mindre komplementbyggnad och tillbyggnad utan att ansöka om bygglov eller göra en anmälan. En sådan byggnad är bygglov- och anmälningsbefriad om tillbyggnaden/komplementbyggnaden uppfyller följande villkor:

  • Byggnadsarean är maximalt 50 procent av det befintliga bostadshusets byggnadsarea efter senaste utförda bygglovspliktiga åtgärd.
  • Komplementbyggnaden placeras i bostadshusets omedelbara närhet.
  • Åtgärden är inte större än 30 kvadratmeter. Undantag kan göras i enskilda fall om exempelvis huvudbyggnaden är mycket stor, byggenheten behöver enklare underlag för att kunna göra en sådan bedömning (se bilaga 1).
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Om du har din grannes godkännande kan den placeras närmre. Vi rekommenderar att du bevarar godkännandet skriftligt.

Åtgärderna är oberoende av varandra, det vill säga du har möjlighet att uppföra både en tillbyggnad och en komplementbyggnad på vardera 30 kvadratmeter. Observera att det enbart är byggnaden som är bygglovs- och anmälningsbefriad. Invändiga installationer såsom ny ventilation eller kamin kräver fortfarande anmälan till kommunen.

Anmälningar, tillstånd och dispenser (undantag) som är kopplade till andra lagar är oförändrade, exempelvis:

  • Strandskyddsdispens (kommunens miljöenhet)
  • Ingrepp i fornlämning (Länsstyrelsen)
  • Tillstånd för åtgärder nära väg (Länsstyrelsen)
  • Tillstånd för åtgärder inom vägområde (kommunens gatuenhet eller Trafikverket)

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: