Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Friggebod, attefallshus

Du som har behov av extra utrymme för till exempel förvaring av redskap eller vill utöka din bostadsyta med några kvadratmeter kan bygga friggebodar och attefallshus utan bygglov.

en penna och ett mått

Friggebod

Du får bygga en friggebod i anslutning till din villa eller fritidshus utan varken bygglov eller anmälan till kommunen. Du får bygga en eller flera friggebodar på din tomt men de får tillsammans inte ha en byggnadsyta på mer än 15 kvadratmeter.

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

En friggebod får ha en byggnadsarea som är max 15 kvadratmeter. Byggnadsarean är den yta som byggnaden upptar på marken. Har byggnaden en veranda under tak räknas denna yta också med och då får den sammanlagda ytan av det utstickande altantaket och byggnadens yta inte vara större än 15 kvadratmeter. En friggebod får inte vara mer än 3 meter hög. Avståndet mäts från marken upp till taknocken. Är den högre måste du söka bygglov.

Ja det får man men den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter. Du kan till exempel ha en på 3 kvadratmeter och en på 4 kvadratmeter utan bygglov om du uppfyller övriga regler.

Du som har en villa, ett fritidshus eller ett parhus med tillhörande tomt kan uppföra friggebodar utan bygglov på din tomt. Har du en affärstomt eller en industritomt kan du inte uppföra en bygglovsfri friggebod utan behöver söka bygglov.

En friggebod kan vara ett förråd, en större lekstuga, ett växthus, en bastu eller en annan mindre byggnad som man som vuxen kan stå i och uppfyller kraven beskrivna ovan. Om det är en vedeldad bastu krävs det att du även gör en anmälan om installation av eldstad. Anmälningspliken gäller även om du drar in vatten och avlopp.

Friggeboden måste placeras minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns. Vill du placera den närmare måste din granne godkänna placeringen, annars behöver du söka bygglov.

Nej det kan den inte. En friggebod ska vara en fristående byggnad som åtminstone står någon meter från andra byggnader. Om man vill placera den ihop med till exempel huset eller garaget söker man om bygglov för tillbyggnad av huset eller garaget.

Du får däremot bygga till ditt bostadshus med 15 kvadratmeter eller bygga en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter enligt attefallsreglerna.

Ja, även en bygglovsfri friggebod får inte uppföras så att den kan påverka trafiksäkerheten genom att till exempel skymma sikten genom en korsning. Inom den så kallade sikttriangeln får växter, plank, staket och byggnader inte vara högre än 80 centimeter.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får genomföra ett antal byggåtgärder utan att först söka bygglov. Du måste dock alltid anmäla detta till kommunen och invänta ett startbesked!

Blanketter för anmälan av olika bygglovbefriade åtgärder hittar du på vår webbplats för självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningar, tillstånd och dispenser som är kopplade till andra lagar är oförändrade. Det innebär att du fortfarande behöver en strandskyddsdispens om du vill bygga inom strandskyddat område.

En komplemnentbyggnad är fristående uthus, garage och andra mindre byggnader som hör till ett en- eller tvåbostadshus.

 • får i yttermått högst uppta 30 kvadratmeter
 • måste byggas i anslutning till en/två-bostadshus eller fritidshus
 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • taknockshöjd högst 4,0 meter
 • får byggas med källare
 • 4,5 meter till tomtgräns (utan grannes medgivande)
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • kan kombineras med friggebod
 • ger ingen rätt till fastighetsbildning
 • man kan inte bygga ett komplementhus till ett komplementhus utan bygglov
 • får byggas för permanent boende, kallas då komplementbostadsbyggnad
 • ska anmälas till kommunen och får inte påbörjas utan startbesked

 • får högst uppta 15 kvadratmeter bruttoarea
 • gäller inte komplementbostadsbyggnad/komplementbyggnad
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen och får inte påbörjas utan startbesked

 • gäller ej om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • ej komplementbostadsbyggnad/komplementbyggnad
 • får strida mot detaljplan (i normalfall)
 • får uppta högst halva takfallet
 • ej ingrepp i bärande konstruktion, till exempel en takstol
 • behöver inte anmälas till kommunen om ovanstående uppfylls

 • ska du anmäla till kommunen och får inte påbörja utan startbesked från oss

.

Helen Thilén, Byggnadsinspektör, 0325-184 33

Uppdaterad: