Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Frågor och svar - bygga nytt, ändra och riva

Funderar du över något? Det kommer in många frågor till oss på byggenheten. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som kommer till oss tillsammans med svar.

en tanke bubbla mer en glödlampa i

För en- och tvåbostadshus inom detaljplanerat område krävs bygglov bara om fasadändringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ändrar byggnaden eller områdets karaktär. Exempelvis krävs bygglov om alla byggnader i området är vita och du vill ändra till rött.

Andra byggnader än en- och tvåbostadshus kräver bygglov om ändringen är väsentligt. Vad som är väsentlig ändring måste bedömas från fall till fall. Kontakta bygglovhandläggare på byggenheten för en bedömning.

Om du bor utanför detaljplanelagt område eller områdesbestämmelser krävs generellt inte bygglov. Är din byggnad kulturhistoriskt intressant eller om din åtgärd kan upplevas som stötande eller störande för närboende bör du kontakta bygglovhandläggare innan du påbörjar ändringen.

Ja, utanför planlagt område utan närboende grannar behövs inte bygglov så länge som de är vanliga genomskinliga stängsel och inte i samband med plank eller liknande.

Inom detaljplanelagt område, eller i gräns mot annan bostadstomt, är det olämpligt med elstängsel. Kontakta kommunens bygglovhandläggare om behov finns för en enskild bedömning.

Nej, men du behöver göra en skriftlig anmälan till oss på byggenheten.

Anmälan behöver innehålla ritningar, beskrivningar, prestandadeklaration och andra uppgifter som behövs för prövningen.

Du kan läsa mer på sidan Kaminer och eldstäder.

Om du har frågor om vad som krävs är du välkommen att maila eller ringa kommunens byggnadsinspektör.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter, det får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 utan att berör granne har gett sitt godkännande.

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du kan läsa mer på sidan Altan, uteplats, skärmtak.

Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool.

Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa.

Bassäng och dylikt som är avsedda för bad eller simning på tomtmark ska utformas med ett skydd mot barnolycksfall.

För att pergola eller spaljé ska vara bygglovsbefriade krävs att de är genomsiktliga till minst 50 procent, inte placeras så att de kan skymma sikt vid väg och inte är högre än 1,2 meter. Undantag på höjden kan göras om åtgärden är mycket genomsiktliga, men aldrig över 1,8 meter utan bygglov.

Stängsel kräver generellt inte bygglov upp till 1,8 meter eftersom de är helt genomsiktliga. Trots detta kan det i många fall vara olämpligt med ett högt stängsel inom ett detaljplanerat bostadsområde. Stängsel för tankarna till industri och kan därför i många fall upplevas som förvanskande av området.

För bedömning i ditt ärende är du välkommen att maila eller ringa till bygglovhandläggare på kommunen.

Om markändringen är mer än 50 centimeter inom detaljplanerat område krävs generellt marklov. Tänkt på att markändringar som understiger 50 centimeter ändå ska vara anpassade till tomten. De får inte göra tomten mindre tillgänglig eller göra att dagvatten leds mot grannes tomt utan tillåtelse.

Här kan du läsa mer om marklov.

Murar över 50 centimeter kräver bygglov, men det finns undantag. Se Behöver jag bygglov för att bygga en uteplats?

Du kan läsa mer på sidan Murar, staket, plank.

Det generella svaret är nej. Det ska vara möjligt för dig att underhålla, exempelvis måla om, dina byggnader från din egen fastighet.

Förutom kravet ovan kan avståndet regleras i detaljplanen. Ett vanligt avstånd från gräns för huvudbyggnaden på fastigheten är 4,5 meter. Att detta är ett vanligt avstånd beror på brandsäkerhet. Komplementbyggnader kan i vissa fall få placeras närmre. Kontakta bygglovhandläggare på kommunen för att få besked om vad som gäller inom just din detaljplan.

Tänkt på att byggnader som placeras närmre din grannes tomt kan behöva ett utökat brandskydd. Det gäller även bygglov- och anmälningsbefriade åtgärder såsom friggebod.

Ja. Vi på byggenheten kommer att höra nuvarande ägaren i samband med bygglovsprövningen.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du uppföra en altan med en höjd om 1,8 meter från marken och placeras 4,5 meter från fastighetsgränsen utan bygglov. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen, men de omfattas av samma regler som för övriga staket och plank, se Behövs bygglov för staket och plank?

Man mäter höjden från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida.

För de flesta större projekt behöver du anlita en kontrollansvarig som hjälper dig med att upprätta en kontrollplan och som finns med som stöd genom projektet. Du anmäler vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt till oss på byggenheten.

Mer information hittar du på sidan Kontrollplan och kontrollansvarig.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: