Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Livsmedelskontroll och avgifter

Det är vi på miljöenheten som ansvarar för kontrollen av de flesta livsmedelsanläggningarna i kommunen. Det finns några där Livsmedelsverket har tagit över tillsynen. Detta kallas för offentlig kontroll.

Beskriver min bild

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll görs för att kontrollera hur livsmedelsföretagaren uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar. Kontrollen bedrivs fortlöpande och innefattar bland annat inspektion, revision, granskning av system för egenkontroll, provtagning, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar.

Hur ofta vi besöker företagen varierar, det beror bland annat på vilka risker som finns i livsmedelshanteringen och hur många kunder företaget har. En medelstor restaurang får normalt 1-2 kontroller per år. Företag som har små risker och liten omfattning får kontroll minst en gång vart tredje år.

Målet med livsmedelskontroll är att

  • konsumenterna får säkra livsmedel
  • konsumenterna inte blir lurade om vad maten innehåller
  • informationen om maten är enkel att förstå.

Som ansvariga för livsmedelskontrollen i Svenljunga kommun är vi på miljöenheten som har till uppgift att se till att du följer de regler som finns för att de som handlar i din butik eller äter på din restaurang inte ska bli sjuka eller lurade.

Livsmedelsinspektörens uppgift är att bedöma om verksamheten uppfyller lagstiftningens krav. Verksamheten måste genomgå en eller flera årliga kontroller. Inspektören kan också vägleda ert företag att uppfylla lagstiftningens krav, men får inte tala om hur den enskilda verksamheten ska utformas. Det betyder att inspektören gärna svarar på frågor och hjälper dig att hitta lösningar men att det är du som måste fatta alla beslut om hur du ska välja att göra i just din verksamhet.

Det mesta av livsmedelskontrollen går till på något av följande sätt:

Revision

En revision är en föranmäld kontroll. Då kan ditt företag planera in besöket och se till att ansvariga personer finns på plats. Vid en revision bedöms främst om ditt företags rutiner är tillräckliga för att ge säker mat, så att ingen blir sjuk och för att konsumenterna ska få rätt information om livsmedlen.

Inspektion

En inspektion är en oanmäld kontroll där de faktiska förhållandena granskas på plats. Det kan innebära att inspektören kommer när din personal har som mest att göra. För att få en inblick i hur det går till i praktiken är det nödvändigt med dessa kontroller. Din personal behöver inte vara tillgänglig under hela kontrollen. Ibland vill inspektören bara stå vid sidan om för att se hur personalen arbetar under olika moment eller studera den skriftliga dokumentationen på egen hand.

Nästan all livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Kostnaden täcks av de avgifter som alla livsmedelsföretag betalar. Kommunerna bestämmer själva storleken på sina avgifter men livsmedelslagen säger att kontrollerna ska betalas fullt ut via avgifter. Läs mer om våra avgifter för tillsyn och tillstånd

Det finns tre olika typer av avgifter som du som livsmedelsföretagare ska betala:

Avgift för registrering

När du öppnar en ny verksamhet eller tar över en verksamhet tar vi ut en engångsavgift för en timme, vilket motsvarar den tid som det tar för oss att registrera ditt företag.

Kontrollavgift

Kontrollavgiften är en avgift som ska täcka våra kostnader för den kontroll som vi måste genomföra. Kostnaden är olika stor beroende på hur stor verksamheten är, men också beroende på typen av verksamhet eftersom lagstiftningen om vad vi måste kontrollera är olika för olika typer av verksamhet. Även vår erfarenhet av hur verksamheten sköts har betydelse.

Det som ingår i kontrolltiden är bland annat inläsning och förberedelser och inläsning, kontroll av verksamhet, utvärdering av kontrollen och rapportskrivning, hantering i ärendehanteringssystem och diarieföring, samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsynsmyndigheter och med verksamheter, förelägganden, förbud och åtalsanmälan samt schablon för restid, så kallad ”inställelseavgift”

Det som ingår i kommunens timtaxa är bland annat kostnader för lön och utbildning för kontrollpersonal, chefer och administratörer, transportmedel, provtagnings- och analys, lokaler, IT-system, utrustning.

I beslutet om rasklassificering och årlig kontrolltid hittar du något som heter kontrolltid. Det är den sammantagna tid som det tar att inspektera, inklusive planering och att skriva beslut med mera. Där står det också vilken erfarenhetsklass du har. Den kan ändras beroende på om hur mycket brister som konstateras. En väl fungerande verksamhet kan få en lägre avgift och tvärtom.

Från och med den 1 januari 2023 tar vi ut avgiften efter utförd kontroll istället för i förskott i början på året. Du som livsmedelsföretagare kommer att få en faktura separat. På fakturan kommer vi att ange hur många timmar som vi lade ner på din verksamhet. Tidigare års avgifter och kontroller är baserade på cirka fyra timmar total tid för en kontroll.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Om vi behöver anmärka på något i din verksamhet innebär det att vi måste ägna mer tid åt din verksamhet för att följa upp avvikelsen. För den tiden kan vi ta ut en extra avgift som motsvarar den tid vi lägger ner.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: