Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

djursiluetter

Tillstånd och anmälan

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små och många är djurhållande medan andra är specialiserade på växtodling. För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs tillstånd (B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar) enligt miljöbalken. 

För att hålla mer än 100 djurenheter (DE) på en gård krävs anmälan om miljöfarlig verksamhet eller, för mer än 400 DE, tillstånd enligt miljöbalken. En djurenhet är till exempel en mjölkko eller 10 slaktsvin eller 100 värphöns. Läs mer om djurenheter på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillstånd för verksamhet med djur söker du på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ska hålla mer än 100 djurenheter ska du anmäla det till oss på kommunen senast sex veckor innan du startar upp din verksamhet. På sidan Miljöfarlig verksamhet kan du läsa mer om hur du gör en anmälan.

Gödselhantering

Hur man hanterar djurens gödsel är en viktig miljöfråga. Därför finns det bestämmelser kring spridning och lagring av gödsel. Gödselhanteringen i och i nära anslutning till tätort omfattas av speciella krav för att undvika olägenheter i form av lukt och flugor.

Lagringsutrymmen för gödsel ska vara utformade så att avrinning och läckage inte sker till omgivningen. Vilken typ av lagringsutrymme som är lämplig beror på antalet djur och typ av gödselhanteringssystem.

Spridning av naturlig gödsel och slam

Du som aktiv lantbrukare kan beviljas tillstånd att själv tömma och ta hand om avloppsslam från brunnar på dina egna fastigheter. På sidan Slam och latrin kan du läsa mer om slamtömning och söka tillstånd för eget omhändertagande.

Gödsel och slam får inte spridas så att det kan ske en förorening av en vattentäkt - allmän eller enskild. Inom kommunens vattenskyddsområden kan det krävas tillstånd för spridning.

Bekämpningsmedel

Kemiska bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat vattentäkter, vattenlevande organismer och omgivande växtlighet. Därför finns det stränga regler om hur bekämpningsmedel får användas. För att få sprida de flesta kemiska bekämpningsmedel som förekommer i jordbruket krävs utbildning eller tillstånd för den som utför spridningen. 

Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde utan tillstånd från kommunen.

Djur inom tätbebyggt område

Om du vill hålla nötkreatur, häst, får, svin, fjäderfä och pälsdjur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område behöver du ett tillstånd för det. Kommunen beslutar även om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Djurskydd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen i Svenljunga kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: