Du är här:

Ventilationskontroll, OVK

Ventilationen i flerbostadshus och i många verksamhetslokaler ska kontrolleras med jämna mellanrum. Som byggnadens ägare ansvarar du för att kontrollen blir gjord.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen i sina byggnader. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det fastighetsägaren som ska leva upp till lagstiftningen. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka bland behöriga kontrollanter.

När ska kontrollen göras?

Hur ofta kontrollen ska göras beror på byggnadstyp och ventilation.

Besiktningsintervall för olika byggnadstyper

Byggnader

Intervall

Behörighet

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation

3 år

N

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation

6 år

N

Förklaringar

F= frånluftsventilation, T= tilluftsventilation, X = värmeväxlare, S = självdragsventilation

Kategorin flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande inrymmer även samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell, garage samt industrins kontors- och personalutrymmen.

En-och tvåbostadshus är undantagna från obligatorisk ventilationskontroll. En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation kontrolleras endast vid nyinstallation.

Hur går kontrollen till?

Kontrollen utförs av en godkänd kontrollant som har riksbehörighet. Vid besiktningarna kontrollerar man bland annat att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gäller och att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Om kontrollanten anmärker på något ska byggnadens ägare snarast möjligt åtgärda bristen.

Kontrollanten lämnar ett intyg om utförd kontroll till byggnadens ägare. Intyget ska sättas upp på synlig plats i byggnaden. Kontrollanten skickar även in protokollet från besiktningen till oss på kommunen.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Linus Johansson, Bygglovhandläggare, 0325-184 34

Uppdaterad: