Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Buller

Buller är allt ljud som är oönskat. Genom ett aktivt och förebyggande arbete minskar du risken för att närboende störs av buller från din verksamhet. På denna sida får du reda på vad du kan göra åt buller.

hörlurar ligger på ett vitt bord, hörlurarna är kopplade till en telefon.

Vad du kan göra åt buller

Många människor störs av buller. Buller kan ge negativa hälsoeffekter. Stress, irritation och sov- och koncentrationssvårigheter är några av effekterna. Ljud som kan vara störande är till exempel industrier, fläkt- och kylanläggningar, skjutbanor och motorsportbanor.

Om du kan identifiera varifrån bullret kommer bör du i första hand kontakta den som är ansvarig för bullerkällan.

Trafikbuller

Den vanligaste bullerkällan i våra boendemiljöer är vägtrafik. Hur hög bullernivån från vägtrafik blir vid bostaden beror till stor del på hur många fordon som passerar på vägen och hur långt ifrån vägen huset ligger. Om du störs av vägbuller bör du i första hand vända dig till väghållaren (kommunens gatuenhet eller Trafikverket). Om det gäller järnvägsbuller vänder du dig till Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrigt buller

Buller från industrier kan komma från till exempel fasta installationer så som fläktar, kompressorer eller från transporter inom industriområdet. När det gäller industribuller är det vanligt att det är flera bullerkällor inom ett industriområde som tillsammans ger en hög total ljudnivå. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka åtgärder som behövs för att minska störningarna.

Vi på miljöenheten utgår från Naturvårdsverkets vägledningar när vi gör bedömningar om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Naturvårdsverkets vägledningar omfattar buller utomhus från bland annat byggplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Närboende kan också störas av buller från din verksamhet inne i sin bostad. Vid den typen av störningar tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma risk för olägenhet.

Vad händer om någon klagar på min verksamhet?

Du som har en verksamhet är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Om någon störs av buller från din verksamhet kan du bli skyldig att utföra och bekosta bullermätningar och utredningar. Du kan också behöva genomföra åtgärder om det finns risk för störningar. 

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: