Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Miljöfarlig verksamhet

Många företag och verksamheter räknas som miljöfarliga även om de själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. Alla typer av utsläpp, föroreningar eller andra olägenheter för omgivningen räknas till miljöfarlig verksamhet.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar.

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr allt som kan påverka hälsa och miljö negativ. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor. För miljöfarlig verksamhet gäller även annan lagstiftning, till exempel byggnads- och brandskyddslagstiftning.

Behöver jag anmäla eller söka tillstånd?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan. Kontakta kommunen om du är tveksam om din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.

 • A-verksamheter - Till exempel större gruvor, pappersfabriker, oljeplattformar och stålverk. Dessa verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen innan de startas.
 • B-verksamheter - Till exempel större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större jordbruk. Dessa verksamheter kräver tillstånd hos länsstyrelsen innan de startas.
 • C-verksamheter - Det är bland annat bensinstationer, mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, mindre skjutbanor, mindre avfallsanläggningar och mindre jordbruk. Anmälan görs till kommunen minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden ska påbörjas.

Vissa verksamheter räknas som miljöfarliga men kräver varken tillstånd eller anmälan. Dessa verksamheter kallas oftast U-verksamheter. Det kan vara tandläkarmottagningar och mindre bilverkstäder. Dessa verksamheter måste fortfarande följa reglerna i miljöbalken och kommunen har tillsyn över dem.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan kan du göra på en särskild blankett eller utforma på annat sätt. För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig den innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Följande bör ingå i en anmälan:

 1. Administrativa uppgifter om sökanden.
 2. Uppgifter om gällande beslut.
 3. Uppgifter om lokalisering.
 4. En beskrivning av verksamheten.
 5. Uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror, bränslen och kemikalier.
 6. Uppgifter om farligt avfall som uppkommer, hur det hanteras, transporteras och omhändertas.
 7. Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden, utsläpp till avlopp och eventuell vattenreningsanläggning.
 8. Uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter och eventuell luftreningsanläggning.
 9. En beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande åtgärder.
 10. En beskrivning av den kontroll som är tänkt att utföras över anläggningen.
 11. Uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill.
 12. Miljökonsekvensbeskrivning, i den omfattning som behövs, enligt 6 kapitlet miljöbalken.

När din anmälan inkommer till kommunen registreras den. Därefter ska ditt ärende delas ut till en av våra miljöhandläggare som kommer att handlägga ärendet. Om anmälan behöver kompletteras kommer vi att kontakta dig.

När anmälan är komplett och tillräckligt utredd kommer du att få ett skriftligt beslut på det vi kommer fram till. Beslutet kan innebära

 • råd och anvisningar för drift av verksamheten
 • föreläggande om försiktighetsmått eller förbud
 • föreläggande för verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
 • att ärendet inte föranleder någon åtgärd från tillsynsmyndighetens sida.

Du behöver inte formellt avvakta kommunens beslut men bör dock ta kontakt med handläggaren innan du startar din verksamhet.

Vi på miljöenheten ansvarar för tillsyn av miljöfarliga verksamheter och ska se till att verksamheterna följer miljöbalken samt föreskrifter, tillstånd och annat som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Vi på miljöenheten har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om vi misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

Enligt miljöbalken ska kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar kommunen ut en tillsynsavgift för bland annat prövning och tillsyn av naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, vattenverksamhet, täkter, hälsoskydd, kemiska produkter. Taxan fastställs av kommunfullmäktige.

En fast tillsynsavgift tas ut för alla verksamheter med tillståndsplikt och för de flesta med anmälningsplikt. Övriga betalar i en timavgift utifrån nedlagd tid.

Här kan du läsa mer om våra avgifter för tillsyn och tillstånd.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: