MENY

Du är här:

Miljöfarlig verksamhet

Många företag och verksamheter räknas som miljöfarliga även om de själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. Alla typer av utsläpp, föroreningar eller andra olägenheter för omgivningen räknas till miljöfarlig verksamhet.

Beskriver min bild

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar.


Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr allt som kan påverka hälsa och miljö negativ. Reglerna omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, kemikaliefrågor och naturvårdsfrågor. För miljöfarlig verksamhet gäller även annan lagstiftning, till exempel byggnads- och brandskyddslagstiftning.

Behöver jag anmäla eller söka tillstånd?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd. Miljöprövningsförordningen innehåller bestämmelser om vilka verksamheter och åtgärder som kräver tillstånd eller anmälan. Kontakta kommunen om du är tveksam om din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.


  • A-verksamheter - Till exempel större gruvor, pappersfabriker, oljeplattformar och stålverk. Dessa verksamheter ska söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen innan de startas.
  • B-verksamheter - Till exempel större avloppsreningsverk, större mekaniska verkstäder, större skjutbanor, större jordbruk. Dessa verksamheter kräver tillstånd hos länsstyrelsen innan de startas.
  • C-verksamheter - Det är bland annat bensinstationer, mindre mekaniska verkstäder, mindre avloppsreningsverk, mindre skjutbanor, mindre avfallsanläggningar och mindre jordbruk. Anmälan görs till kommunen minst sex veckor innan verksamheten eller åtgärden ska påbörjas.


Vissa verksamheter räknas som miljöfarliga men kräver varken tillstånd eller anmälan. Dessa verksamheter kallas oftast U-verksamheter. Det kan vara tandläkarmottagningar och mindre bilverkstäder. Dessa verksamheter måste fortfarande följa reglerna i miljöbalken och kommunen har tillsyn över dem.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmälan kan du göra på en särskild blankett eller utforma på annat sätt. För att handläggning av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktig den innehåller de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

Vad ska en anmälan innehålla?
Handläggning av din anmälan
Tillsyn
Tillsynsavgifter
Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare, 0325-182 44
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: