Du är här:

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Du som söker ett tillstånd, anmäler en verksamhet eller aktivitet ska betala en avgift för det. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Du betalar även en avgift för den tillsyn vi gör på verksamheten.

anteckningsbok och penna, till höger ett litet hus i trä

Om avgifter

Det är riksdagen som beslutar att kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillsyn och kontroll av verksamheter eller för olika tillståndsprövningar. En del av tillsynsarbetet betalas med skattemedel men det mesta ska täckas upp med avgifter. Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur stor avgiften ska vara.

Det finns tre sorters avgifter:

  • Timavgift
  • Fast avgift
  • Årlig avgift

Timavgift

Den som får tillsyn på sin verksamhet får oftast betala en avgift utifrån hur lång tid ärendet tar. Det är inte bara själva besöket som räknas utan även förarbetet, rapportskrivningen och annat efterarbete som ska täckas av avgiften. Vi tar ut avgift för varje påbörjad halvtimme.

Timavgifter de senaste tre åren

Område

2020

2021

2022

Livsmedel

1 280 kr

1 340 kr

1 340 kr

Miljö

1 020 kr

1 065 kr

1 065 kr

Alkohol och tobak

1 280 kr*

1 340 kr*

1 340 kr*


* Från och med 2020 följer timavgiften för alkohol och tobak den för livsmedelskontroll eftersom uppgiften ligger på samma handläggare.

Fast avgift

I de flesta fall där du söker tillstånd eller anmäler något till oss har vi en fast avgift för handläggningen av ärendet. Den är baserad på den tid som vi i snitt lägger på den typen av ärenden.

Vanliga fasta avgifter 2022

Ärende

Avgift, kronor

Ansökan om strandskyddsdispens

4 260

Ansökan om tillstånd att installera värmepump

2 130

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning*

6 390

Ansökan om tillstånd för sluten tank

2 663

Anmälan kompostering av matavfall

533

Registrering av livsmedelsanläggning

1 340

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

16 080

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2 680

Kunskapsprov för serveringstillstånd

2 010

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror

13 400


* Gäller anläggning med vattentoalett och efterföljande rening före utsläpp till mark eller vatten, till exempel infiltration eller markbädd.

Årlig avgift

De flesta verksamheter som har återkommande besök från oss betalar en årlig avgift för den tillsynen. Årsavgiften ska motsvara det genomsnittliga, årliga tillsynsbehovet. Verksamheterna ska ha regelbundna besök och det ska helst inte gå mer än tre till fyra år mellan varje besök. Den årliga avgiften anpassa så att den blir jämnt fördelad över åren. Det innebär att du får betala en årlig avgift även om du inte får ett besök varje år.

Vad ingår i den årliga avgiften?

Utöver tid för eventuellt besök räknas även förarbetet, rapportskrivningen och annat efterarbete in i avgiften.

Hur räknas avgiften ut?

Storleken på avgiften beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, det vill säga vilket tillsynsbehov som finns. Större miljörisker i en verksamhet innebär ett större behov av tillsyn och kontroll och medför därför en högre avgift.

I taxorna för livsmedelskontroll och miljötillsyn finns även ett system för erfarenhetsbedömning. Det är ett sätt att bedöma hur företag sköter sin verksamhet utifrån risken att påverka miljö och hälsa. Genom erfarenhetsbedömning kan verksamheter som sköter sig bra med tiden sänka sin årsavgift medan verksamheter som har brister får betala för den extra tillsynstid som bristerna medför.

Beslut om fast årlig avgift

De verksamheter som ska betala en årlig avgift får ett beslut om det. I beslutet står inte den exakta summan som ska betalas varje år utan vilken tillsynstid som har räknats ut för just den verksamheten och hur vi har kommit fram till den. Den uträknade tillsynstiden (antal timmar) ska sedan multipliceras med den timavgift som kommunfullmäktige har beslutat för året.

Skulle din verksamhet förändras under året är det därför viktigt att du meddelar oss så att vi kan justera den beräknade tillsynstiden och därmed även tillsynsavgiften.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: