Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Avgifter för tillsyn och tillstånd

Du som söker ett tillstånd, anmäler en verksamhet eller aktivitet ska betala en avgift för det. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige. Du betalar även en avgift för den tillsyn vi gör på verksamheten.

anteckningsbok och penna, till höger ett litet hus i trä

Våra taxor och avgifter

Det är riksdagen som beslutar att kommunen har rätt att ta ut avgifter för tillsyn och kontroll av verksamheter eller för olika tillståndsprövningar. En del av tillsynsarbetet betalas med skattemedel men det mesta ska täckas upp med avgifter. Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur stor avgiften ska vara.

Timavgifter

Den som får tillsyn på sin verksamhet får oftast betala en avgift utifrån hur lång tid ärendet tar. Det är inte bara själva besöket som räknas utan även förarbetet, rapportskrivningen och annat efterarbete som ska täckas av avgiften. Vi tar ut avgift för varje påbörjad halvtimme.

Timavgifter de senaste tre åren

Område

2022

2023

2024

Miljö

1065 kr

1100 kr

1140 kr

Livsmedel

1340 kr

1380 kr

1430 kr

Alkohol och tobak

1340 kr

1380 kr

1430 kr

Aktuella taxor

Nedanstående taxor använder sig av de olika timavgifterna ovan.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Pdf, 432 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 226 kB, öppnas i nytt fönster.

I de flesta fall där du söker tillstånd eller anmäler något till oss har vi en fast avgift för handläggningen av ärendet. Den är baserad på den tid som vi i snitt lägger på den typen av ärenden multiplicerad med timavgiften.

Vanliga fasta avgifter 2024

Ärende

Avgift, kronor

Ansökan om strandskyddsdispens

4 560

Ansökan om tillstånd att installera värmepump

2 280

Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning*

6 840

Anmälan kompostering av matavfall

500

Registrering av livsmedelsanläggning

1 430

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

17 160

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

2 860

Kunskapsprov för serveringstillstånd

2 145

Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror

14 300


* Gäller anläggning med vattentoalett och efterföljande rening före utsläpp till mark eller vatten, till exempel infiltration eller markbädd.

Alla miljöfarliga verksamheter, även de som varken behöver anmäla eller ansöka om tillstånd, får betala en avgift för vårt arbete med miljö- och hälsoskyddstillsyn - antingen en fast avgift eller en avgift per timme beroende på hur mycket tid vi lagt ner.

Fast avgift

De verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga, så kallade B- och C-verksamheter, betalar en fast avgift för miljötillsynen. Nivån på den fasta avgiften grundar sig på branschens tillsynsbehov beräknat i antal timmar. Exempel på olika branscher är jordbruk, metallbearbetning, gummi- och plastvaror, mineraliska produkter, förbrukning av organiska lösningsmedel, skolor, förskolor och hygienisk behandling med risk för blodsmitta med flera.

I den fasta avgiften ingår den tid som vi lägger ned på planerade inspektioner - förberedelser, restid, skriva inspektionsmeddelanden och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar.

Extraordinär tillsynsavgift

Om en verksamhet får krav på sig att göra åtgärder och den verksamheten inte gör det kan vi ta ett beslut om extraordinär tillsynsavgift för den tid som överskrider den fasta tillsynstiden.

Efterhandsdebitering

Från och med den 1 januari 2023 kommer vi att införa efterhandsdebitering. Det innebär att samtliga verksamheter får en faktura i samband med att vi har ett tillsynsärende. Det betyder att oavsett om du har en fast avgift eller betalar timavgift kommer fakturan att komma efter utförd tillsyn.

Nästan all livsmedelsverksamhet måste kontrolleras enligt lag, och det är förenat med en kostnad. Kostnaden täcks av de avgifter som alla livsmedelsföretag betalar. Kommunerna bestämmer själva storleken på sina avgifter men livsmedelslagen säger att kontrollerna ska betalas fullt ut via avgifter. Läs mer om våra avgifter för tillsyn och tillstånd

Det finns tre olika typer av avgifter som du som livsmedelsföretagare ska betala:

Avgift för registrering

När du öppnar en ny verksamhet eller tar över en verksamhet tar vi ut en engångsavgift för en timme, vilket motsvarar den tid som det tar för oss att registrera ditt företag.

Kontrollavgift

Kontrollavgiften är en avgift som ska täcka våra kostnader för den kontroll som vi måste genomföra. Kostnaden är olika stor beroende på hur stor verksamheten är, men också beroende på typen av verksamhet eftersom lagstiftningen om vad vi måste kontrollera är olika för olika typer av verksamhet. Även vår erfarenhet av hur verksamheten sköts har betydelse.

Det som ingår i kontrolltiden är bland annat inläsning och förberedelser och inläsning, kontroll av verksamhet, utvärdering av kontrollen och rapportskrivning, hantering i ärendehanteringssystem och diarieföring, samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsynsmyndigheter och med verksamheter, förelägganden, förbud och åtalsanmälan samt schablon för restid, så kallad ”inställelseavgift”

Det som ingår i kommunens timtaxa är bland annat kostnader för lön och utbildning för kontrollpersonal, chefer och administratörer, transportmedel, provtagnings- och analys, lokaler, IT-system, utrustning.

I beslutet om rasklassificering och årlig kontrolltid hittar du något som heter kontrolltid. Det är den sammantagna tid som det tar att inspektera, inklusive planering och att skriva beslut med mera. Där står det också vilken erfarenhetsklass du har. Den kan ändras beroende på om hur mycket brister som konstateras. En väl fungerande verksamhet kan få en lägre avgift och tvärtom.

Från och med den 1 januari 2023 tar vi ut avgiften efter utförd kontroll istället för i förskott i början på året. Du som livsmedelsföretagare kommer att få en faktura separat. På fakturan kommer vi att ange hur många timmar som vi lade ner på din verksamhet. Tidigare års avgifter och kontroller är baserade på cirka fyra timmar total tid för en kontroll.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Om vi behöver anmärka på något i din verksamhet innebär det att vi måste ägna mer tid åt din verksamhet för att följa upp avvikelsen. För den tiden kan vi ta ut en extra avgift som motsvarar den tid vi lägger ner.

Du som har ett stadigvarande serverings- eller försäljningstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift. I den årliga tillsynsavgiften ingår bland annat tillsynsbesök samt kontakt med andra myndigheter för att se om tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd består av två delar - en grundavgift som alla ska betala och en rörlig avgift som baseras på verksamhetens årsomsättning gällande alkoholdrucker under föregående år. Avgiften räknas ut genom att man multiplicerar antalet timmar med timavgiften.

.

Christine Berggren, Enhetschef miljö och byg, 0325-182 30

Uppdaterad: