Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Överklaga ett beslut om avgift

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Så här överklagar du

I de flesta ärenden skriver vi inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. I de fallen räknas fakturan som ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  • Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer samt e-postadress
  • Fakturanummer
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du vill att beslutet ska ändras

Det är bara mottagaren av fakturan som kan överklaga den. Om ett ombud, till exempel en advokat, företräder dig ska du bifoga en fullmakt och det ska framgå namn, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress till ombudet.

Skicka överklagandet till Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga eller via e-post till miljobygg@svenljunga.se.

Du kan även lämna det till kontaktcenter i kommunhuset på Boråsvägen 13 i Svenljunga. Där finns även en brevlåda för inlämning efter kontorstid.

Överklagandet tas emot av ­miljö- och byggenheten som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Vilka fakturor kan överklagas?

Timavgift

En faktura för timavgift kan överklagas förutsatt att du inte fått något separat beslut om avgiften. Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning tas som ett separat beslut. I det fallet är det avgiftsbeslutet som du ska överklaga och inte fakturan.

Fast avgift

För vissa typer av tillsyner, prövningar och anmälningar enligt miljöbalken har kommunfullmäktige beslutat om fasta avgifter. Det gäller till exempel tillsyn av små avloppsanläggningar, tillståndsansökan för värmepumps- eller avloppsanläggningar och strandskyddsdispenser. När du får fakturan kan du överklaga avgiften.

Årlig avgift

Alla verksamheter som ska betala en fast årlig avgift för miljötillsyn får ett särskilt beslut om det.

Den fasta årliga avgiften beror på hur mycket tillsynstid verksamheten ska ha. Och det beror i sin tur på vilken avgiftsklass den placeras i och vilka risker verksamheten bedöms innebära för miljön och människors hälsa. I den fasta årsavgiften ingår den tid som miljö- och byggenheten lägger ned på planerade inspektioner - förberedelser, restid, skriva inspektionsprotokoll och beslut med mera, samt granska rapporter och andra redovisningar. Det beslutet är överklagningsbart. Efterföljande år skickar vi bara ut en faktura. Om du tycker att den avgiften är felaktig kan du överklaga fakturan.

.

Christine Berggren, Enhetschef miljö och byg, 0325-182 30

Uppdaterad: