Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skyltning

En bra skyltning gör det lättare för invånarna att hitta rätt till butiker och företag. Men du får inte sätta upp en skylt var som helst och hur som helst utan bygglov. På denna sida får du reda på när du måste söka bygglov och hur du gör det.

Beskriver min bild

Bygglov för skylt

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Detta gäller även tillfälliga skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor med reklam och markiser med reklam.

Bygglov krävs även vid flytt av en befintlig skylt samt vid avsevärd förändring av en skylt. Däremot krävs inget bygglov krävs när en skylt som redan har bygglov ändras till ett snarlikt utseende. Till exempel om fronten i en skyltlåda byts mot en ny front i samma färg och enbart texten ändras.

Vilka skyltar får jag sätta upp utan bygglov?

  • Skyltar som har en area högst en kvadratmeter.
  • Skyltar för ett tillfälligt evenemang. Skylten får sitta uppe under högst fyra veckor.
  • En orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter. En orienteringstavlas syfte är att hjälpa besökaren att hitta till rätt plats, byggnad eller entré.
  • En skylt som sitter inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdag, landsting, kommun eller Europaparlamentet. Detsamma gäller i samband med folkomröstning.
  • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
  • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten.

Kontakta oss på byggenheten om du är tveksam om det krävs bygglov innan den nya skylten sätts upp.

Skyltning utanför tätbebyggt område

Utanför orterna är marken i regel inte detaljplanelagd, vilket innebär att andra lagar och förordningar än plan- och bygglagen gäller. Det är länsstyrelsen och Trafikverket som beslutar om tillstånd för skyltning i dessa områden. Den övergripande regeln är att skyltar inte får äventyra trafiksäkerheten eller förstöra landskapsbilden.

Skyltning intill allmän väg

Det krävs någon form av tillstånd för att få sätta upp skyltar intill en allmän väg. Inom vägområdet är det Trafikverket som beslutar. Utanför vägområdet är det länsstyrelsen som beslutar, utom i de fall det är detaljplanelagt område. Då är det kommunen som beslutar om bygglov.

.

Linus Johansson, Projektledare, 0325-184 34
Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: