Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Cisterner

Du som äger, ska installera eller skrota en cistern är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt för att skydda mark och vatten mot föroreningar. Cisterner kan ligga inomhus eller utomhus, i mark eller ovan mark.

Vid installation eller skrotning av cistern för brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) och spilloljor ska du informera kommunens miljö- och byggenhet. När det gäller installation av större cisterner, innehållande mer än x kubik brandfarliga gaser och vätskor, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, behöver du tillstånd för brandfarlig vara från kommunens räddningstjänstförbund, SÄRF.

På sidan om brandsäkerhet under Brandfarlig vara kan du läsa mer om vad du behöver göra för att få ett tillstånd. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) krävs tillstånd för de flesta fall av förvaring av brandfarliga vätskor och gaser över vissa angivna mängder.

Informationsplikt vid installation av cistern

Informationsplikt gäller för installation av cisterner i mark eller utomhus och som innehåller brandfarliga vätskor (petroleumprodukter) och spilloljor samt har en volym på över 1 kubikmeter.

Senast fyra veckor innan en installation sker ska miljö- och byggenheten skriftligen informeras. När installationen sedan är utförd ska en installationsrapport skickas in för registrering till miljö- och byggenheten. Om det handlar om en cistern som ska förflyttas inom den egna fastigheten eller inom verksamheten inom ett år efter det att information lämnats behöver miljö- och byggenheten inte informeras på nytt.

Observera att spillolja klassas som brandfarlig vätska klass 1 såvida man inte kan styrka flampunkten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Cisterner i och ovan mark, inom ett vattenskyddsområde, som hanterar 150 liter eller mer ska ha ett sekundärt skydd. Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisterner ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd.

Undantag för sekundärt skydd gäller för cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt. I särskilda fall kan tillsynsmyndigheten ställa krav på sekundärt skydd om det finns ett behov för att skydda mark och vatten.

Ytterligare krav på sekundärt skydd finns att läsa i 4-5 kapitlet i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10).

Förbud eller tillståndsplikt?

Läs nedan när det är förbud eller kräver tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom våra olika vattenskyddsområden. En tillståndsansökan ska alltid göras före det att en installation sker.

Primär zon

 • Nyanläggning av underjordiska cisterner för förvaring av petroleum och andra brandfarliga vätskor är förbjuden.
 • Hantering av 25 liter eller mer är förbjudet. Undantag för det som transporteras i transporter och fordons egna tankar samt för transporter genom skyddszonen.

Sekundär zon

 • Nyanläggning av underjordiska cisterner för förvaring av petroleum och andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd.
 • Hantering av 25 liter eller mer kräver tillstånd. Undantag från tillståndsplikt för det som transporteras i transporter och fordons egna tankar samt för transporter genom skyddszonen.

Primär zon

 • Nyanläggning av underjordiska cisterner för förvaring av petroleum och andra brandfarliga vätskor är förbjuden.
 • Hantering av 25 liter eller mer kräver tillstånd. Undantag från tillståndsplikt för det som transporteras i transporter och fordons egna tankar samt för transporter genom skyddszonen.

Sekundär zon

 • Nyanläggning av underjordiska cisterner för förvaring av petroleum och andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd.
 • Hantering av 125 liter eller mer kräver tillstånd. Undantag från tillståndsplikt för det som transporteras i transporter och fordons egna tankar samt för transporter genom skyddszonen.

Primär zon

 • Hantering av petroleumprodukter är förbjudet.
 • Hantering av eldningsolja för fastigheters uppvärmning kräver tillstånd.

Sekundär zon

 • Hantering av petroleumprodukter får enbart ske för bostadsfastigheters behov.
 • Hantering för annan fastighet än bostadsfastighet (ex verksamheter) får endast ske efter tillstånd.


Vad gör jag när cisternen inte längre används?

Om du inte tänker använda din cistern längre bör den tömmas och rengöras. Det bästa är om cisternen även skrotas, tas bort, men det är inget krav. Miniomunkravet är att cisternen inte ska kunna återfyllas. Tömning och rengörning av cisterner utförs av ackrediterade besiktningsfirmor.

 • Se till att påfyllnadsrör inte går att använda.
 • Se till att cisternen och rörledningar töms och rengörs utan att oljehaltigt rengöringsmedel når mark och vatten. Tänk på att det oljehaltiga rengöringsmedlet klassas som farligt avfall och inte får släppas ut eller slängas med hushållssoporna.

I samband med att cisternen tas ur bruk ska du informera miljö- och byggenheten om hur cisternenen samt rör- och slangledningar ska omhändertas.

Övriga föreskrifter att ha koll på

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreskrifter och allmänna råd om brandfarliga och explosiva vätskor. Deras föreskrifter syftar främst på att hantera riskerna vid brand- och explosion.

Föreskriften heter ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3)”.

Föreskriften tar bland annat upp kravet på korrosionsskydd för rörledningar. Från och med den 1 juli 2022 ska nedgrävda rörledningar som används för brandfarlig vätska vara skyddade mot korrosion (rost). Skälet är att innehållet inte ska kunna läcka ut och orsaka risk för brand eller skada på miljön. Dispensansökan kan göras hos MSB i enskilda fall och om det finns särskilda skäl.

Krav på kontroll av din cistern

Det är MSB’s föreskrift som hanterar både funktionskrav på cisterner och rörledningar, krav på olika kontroller och krav på certifierings- och kontrollorgans utrustning och kompetens.

Följande kontroll intervaller gäller:

 • En cistern med anslutna rörledningar och slangledningar ska kontrolleras direkt efter installation. Om cisternen är 10 kubikmeter eller mindre och är avsedda att kunna flyttas får dock, om de är komplett utrustade, får installationskontrollen ske hos tillverkaren (om cisternen levereras med uppställningsanvisning och installationskontrollrapport).
 • En cistern större än 1 kubikmeter och K-rörledningar (korrosionsbeständiga rör) större än DN 50 (nominell storlek på rörledning) samt cisterner större än 1 kubikmeter med inre korrosionsskydd och utvändig målning ska kontrolleras minst vart tolfte år.
 • S-cisterner (Cistern med mindre god korrosionsbeständighet) större än 1 kubikmeter och S-rörledningar och slangledningar större än DN 50 ska kontrolleras minst vart sjätte år.

Tips! Tidpunkten för kontroll ska framgå av den senaste kontrollrapporten. Kontrollen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma.

.

Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: