Du är här:

Cisterner

Du som äger, ska installera eller skrota en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt. Cisterner kan ligga inomhus eller utomhus, i mark eller ovan mark.

Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska du göra anmälan till kommunens miljö- och byggenhet. När det gäller installation av större oljecisterner, eller om du förvarar bensin eller explosiva kemikalier, behöver du tillstånd för brandfarlig vara från kommunens räddningstjänstförbund, SÄRF.

På sidan om brandsäkerhet under Brandfarlig vara kan du läsa mer om vad du behöver göra för att få ett tillstånd.

Informera kommunen vid installation av cistern

Informationsplikt gäller för installation av cisterner i mark eller utomhus och som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja samt har en volym på mellan 1-10 kubikmeter. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för lagring av mer än 250 liter brandfarlig vara. 

  • Diesel, eldningsolja, spillolja, cistern i mark som är större än 1 kubikmeter.
  • Diesel, eldningsolja, spillolja, cistern ovan mark som är 1-10 kubikmeter med undantag för anläggningar inomhus.
  • Cistern som innehåller mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) krävs tillstånd för det flesta fall av förvaring av brandfarliga vätskor och gaser över vissa angivna mängder. Klass 3 i mark kräver dock aldrig tillstånd.

Observera att spillolja klassas som brandfarlig vätska klass 1 såvida man inte kan styrka flampunkten.

Du måste kontrollera din cistern regelbundet

Alla öppna cisterner som rymmer 1-10 kubikmeter och som används till diesel-, eldnings- eller spillolja ska kontrolleras vid installation innan anläggningen tas i bruk och därefter regelbundet – vart sjätte eller tolfte år. Med öppen cistern menas en cistern som har ett avluftningsrör, till exempel villatankar för olja, liksom "farmartankar" på lantbruk och industrier. Tidpunkten för kontroll framgår av den senaste kontrollrapport. Kontrollen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma.

Vad gör jag när cisternen inte längre används?

Om du inte tänker använda din cistern längre bör den tömmas och rengöras. Det bästa är om cisternen även skrotas, tas bort, men det är inget krav. Tömning och rengörning av cisterner utförs av ackrediterade besiktningsfirmor.

  • Se till att påfyllnadsrör inte går att använda.
  • Se till att cisternen och rörledningar töms och rengörs utan att oljehaltigt rengöringsmedel når mark och vatten. Tänk på att det oljehaltiga rengöringsmedlet klassas som farligt avfall och inte får släppas ut eller slängas med hushållssoporna.

När du har låtit tömma och rengöra din cistern ska du anmäla det till oss på miljöenheten så att vi kan ta bort den ur våra register. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: