Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Bygglov

För att etablera eller utveckla ett företag krävs ibland bygglov. Det kan handla om ett nytt lager, ett nytt personalrum eller en skylt.

Beskriver min bild

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller dess användning. Ska du riva en byggnad behövs rivningslov. Du kan även behöva tillstånd från andra myndigheter när du vill starta eller ändra en verksamhet.

 

Här på bygglovsidorna kan du läsa mer om vad som kräver bygglov och när det räcker med en anmälan och startbesked.

Bygglov för olika branscher

Butiker

För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat, dela upp en butik i flera butiker. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Kontor

För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader. Eller inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. Även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

Restaurang, kiosk, café och uteservering

För att uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Skola och förskola

För att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola eller förskola som tidigare använts till annan verksamhet behövs bygglov. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

Tips och Råd

När du startar en ny verksamhet så finns det vissa delar vi tittar på i bygglovet. Du ska uppfylla vissa krav som till exempel tillgänglighet, lämplighet och parkeringsplatser. Det finns även en hel del andra krav ska uppfyllas.

Tillgänglighet för funktionsnedsättande

När du ansöker om bygglov kontrolleras byggnaden så den uppfyller kraven för tillgänglighet. Vi tittar på att lokalen/byggnaden uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lämplighet

När vi handlägger bygglovet ingår det att vi gör en bedömning om byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Syftet med detta är att skapa en bra miljö att vistas och arbeta i och för att värna om eventuella kulturhistoriska intressanta byggnader.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktigt för de flesta verksamheter. Det gäller att ta fram tillräckligt med parkeringsplatser inom den egna fastigheten som ska finnas till kunder/besökare och arbetare. Viktigt att tänka på är att det ska finnas parkeringsplats för personer med nedsatt rörelseförmåga tillräckligt nära. Vid skolor och förskolor ska det även finnas fungerande "hämta-lämna"-lösning.

Tidsbegränsade lov

Många vill gärna placera kiosker, uteserveringar, återvinningsstationer och så vidare på mark som är avsett för något annat enligt detaljplanen. För sådana projekt kan man söka om att få tidsbegränsat lov.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 19 juni 2019