Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Revisorer

Varje år granskas all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden av de förtroendevalda revisorerna.

Revisorerna kontrollerar räkenskaperna samt hur dessa sköts och kontrolleras internt. Dessutom prövar revisorerna om kommunens förvaltning och verksamheter sköts på rätt sätt. Revisorerna lämnar sin rapport till kommunfullmäktige

Revisorernas arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande utgör revisorernas presidium.

Förtroendevalda revisorer

Uppdrag

Namn

Parti

Ordförande

Thomas Mellqvist

Centerpartiet (C)

Ledamot

Carina Gullander

Landsbygdspartiet Oberoende (LPo)

Ledamot

Erik Johansson

Centerpartiet (C)

Ledamot

Nils-Gösta Sjörén

Moderaterna (M)

Ledamot

Jan Axell

Socialdemokraterna (S)


Genomförda granskningar

2024

Granskning intern kontroll lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun och Tranemo kommun genomfört en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om den interna kontrollen avseende lönehantering är tillräcklig.

Årlig grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun fått i uppdrag att genomföra den åliga grundläggande (översiktliga) granskningen av kommunens styrelse och nämnder. Just nu pågår insamlingen av material för att kunna genomföra granskningen.

Granskning av huvudmannens styrning och ledning av elevhälsan

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomfört en granskning av elevhälsan. Granskningens syfte är att granska om barn- och utbildningsförvaltningen säkerställer att elevhälsan i grunskolan bedrivs ändamålsenligt.

2023

Granskning av kommunens inköps och upphandlingsverksamhet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomfört en granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Granskning av upphandling och inköp, Svenljunga Verksamhetslokaler AB samt Svenljunga Bostäder AB

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Svenljunga kommuns kommunala bolag genomfört en granskning av upphandling och inköp. Granskningens syfte är att bedöma om bolagsstyrelserna har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.


2022

Granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.

Granskning av bisysslor och styrelseledamöters/ersättarnas engagemang

PwC har på uppdrag av lekmannarevisorerna i bolagen (AB Svenljunga Bostäder, Svenljunga Verksamhetslokaler AB och Svenljunga Industrifastigheter AB) genomfört en granskning av anställdas bisysslor och styrelseledamöternas/ersättares engagemang. Granskningens syfte är att bedöma om bolagens styrelser har säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende hantering av anställdas och styrelseledamöternas/ersättarnas bisysslor/engagemang.


Granskning Uppföljning av tidigare granskningar

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun och lekmannarevisorerna i Svenljunga Verksamhetslokaler AB genomfört en uppföljande granskning avseende kommunens lokalplanering och beställning från kommunen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB inklusive de två första punkterna i rekommendationerna från granskningen av Hantverkshuset (september 2020).


Granskning av barn- och utbildningsnämnden avseende vuxenutbildningen

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomfört en granskning av vuxenutbildningen. Granskningens syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.


Granskning av samhällsplanering
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Samhällsbyggnadsnämnden. Granskningens syfte är att bedöma om nämnden fullgör sitt uppdrag avseende samhällsplanering på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern
kontroll.


Granskning av styrning, ledning och uppföljning, IT

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning genomförts av kommunens nya IT-organisation samt kommunstyrelsens förmåga att leda, styra och följa upp densamma. Syftet med granskningen var att besvara huruvida kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av IT-organisationen är ändamålsenlig och fullt ut implementerad.


2021

Granskning av personal-och kompetensförsörjning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunstyrelsens arbete med personal- och kompetensförsörjning. Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsens åtgärder säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Uppföljande granskning av "uppföljning och återrapportering av fullmäktigebeslut"

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande
granskning av 2015 års granskning av uppföljning och återrapportering av
fullmäktigebeslut. Syftet med granskningen har varit att granska om kommunstyrelsen, utifrån tidigare gransknings rekommendationer, har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en
ändamålsenlig process för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut.

Granskning av ärendeberedningsprocessen

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av kommunens formella ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen har varit att granska om Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden har en formellt riktig ärendeberedningsprocess.

Granskning av uppföljning och återrapportering av fullmäktigebeslut

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av 2015 års granskning av uppföljning och återrapportering av fullmäktigebeslut. Syftet med granskningen har varit att granska om Kommunstyrelsen, utifrån tidigare gransknings rekommendationer, har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig process för uppföljning och återrapportering av fullmäktiges beslut.

Andra granskningar som genomförts 2021 med diarienummer:

  • Granskningsrapport av de kommunala bolagen - KSF-2021-87-007
  • Granskning av stiftelser och donationsfoner 2020 - KSF-2021-111-007
  • Granskning av stiftelser och donationsfonder som överstiger 1,5 miljoner kronor - KSF-173-007

2020

Granskning av styrning och uppföljning inom ramen av kommunens beställar- och utförrarorganisation

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av ändamålsenligheten avseende styrning och uppföljning inom ramen för kommunens beställar- och utförarorganisation mellan Svenljunga kommun (”beställarnämnder”) och Svenljunga Verksamhetslokaler AB. Syftet med granskningen var till att besvara den övergripande revisionsfrågan: Tillämpar kommunstyrelsens, berörda nämnders och bolagsstyrelsen för Svenljunga Verk-samhetslokaler AB:s en ändamålsenlig styrning och uppföljning inom ramen för kommu-nens beställar- och utförarorganisation?

Granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av intern kontroll avseende hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar.

Andra granskningar som genomförts 2020 med diarienummer:

  • Grundläggande granskning 2019 - KSF-2020-104-042
  • Granskning av genomförande av förvärv och ombyggnad av Hanterkshuset - KSF-2020-242-007
  • Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn-och ungas psykiska hälsa KSF-2020-258-007

.

Uppdaterad: