Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunens organisation

En kommun består av en politisk del och en förvaltningsorganisation. Det kan sammanfattas till att politikerna fattar besluten för verksamheten och hur pengarna fördelas, medan tjänstepersonerna verkställer de beslut som politikerna fattat.

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges motsvarighet är riksdagen. I Svenljunga kommun sitter det 33 ledamöter i kommunfullmäktige från nio partier. Sammanträdena är offentliga och hålls i kommunhuset

Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Svenljunga sitter det idag nio ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd är Johan Björkman (M). Kommunsyrelsens möten är offentliga och öppna för allmänheten. Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla frågor finns det även nämnder för olika områden. Till varje nämnd hör också en förvaltningsorganisation.             

Organisationskarta

På bilden ser du hur våra nämnder, förvaltningar och andra delar av organisationen hänger ihop.

Organisationsschema över Svenljunga kommun med klickbara ytor för de olika nämnder och förvaltningar. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen Socialnämnden socialförvaltningen Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Interna myndighetsnämnden Valnämnden Samverkansnämnder Svenbo Överförmyndare revision Stiftelsen Klevs gästgiveri Valberedning

Organisationen hänger ihop som så att Kommunfullmäktige är det översta beslutsfattande organet. Sedan har vi följande nämnder:

 • Kommunstyrelsen (härunder finns också valnämnden)
 • Socialnämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Intern myndighetsnämnd
 • Samverkansnämnd arbetsmarknad (tillsammans med Tranemo kommun)
 • Samverkansnämnd personal (tillsammans med Tranemo kommun)

Under kommunfullmäktige finns dessutom överförmyndare, revisionen, valberedningen och stiftelsen Klevs Gästgiveri; samt de kommunalägda bolagen Svenljunga Bostäder AB och Svenljunga kommun förvaltning AB. Det senare har två dotterbolag, Svenljunga verksamhetslokaler AB och Svenljunga industrifastigheter AB.

De fyra stora nämnderna har en egen förvaltning:

 • Kommunstyrelsen har kommunstyrelseförvaltningen, som också arbetar med valnämnden, samverkandsnämnderna och övriga.
 • Socialnämnden har socialförvaltningen.
 • Barn- och utbildningsnämnden har barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Samhällsbyggnadsnämnden har samhällsbyggnadsförvaltningen som också tar hand om den interna myndighetsnämnden.

.

Uppdaterad: