Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Hur fungerar en kommun?

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför uppdragen. Politikerna kallas även förtroendevalda.

Kommunfullmäktige

Den politiska ledningen i Svenljunga kommun utgörs av kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens riksdag och fattar de övergripande besluten. 

Fullmäktige utser styrelser och nämnder som ska sköta det löpande arbetet, leda och samordna kommunens verksamheter och bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till kommunfullmäktige »

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till kommunstyrelsen »

Nämnderna

Består av förtroendevalda som utses av fullmäktige och har särskilda ansvarsområden. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål, fastställer nämndernas politiska mål inom det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål som förvaltningarna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen.

Läs mer om och hitta kontaktuppgifter till alla nämnder »

Förvaltningarna

Består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden.

Läs mer om förvaltningarna, deras ansvarsområden och hitta kontaktuppgifter till chefer »

.

Uppdaterad: