Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Kommunarkiv och diarum

I våra välfyllda arkivhyllor kan du hitta svar på hur det var i Svenljunga förr i tiden. Kommunarkivet har kanske inte alla svaren men tar du dig tid att läsa så kan du säkert hitta något annat av intresse i gamla handlingar och protokoll. Varje förvaltning hos oss har ett diarium där handlingar registreras. På denna sida får du reda på mer om arkivet, vad en allmän handling är och hur du kan få ta del av den.

arkivet 

Kommunarkivet

I kommunarkivet finns handlingar som uppkommit redan på mitten av 1800-talet. Dessa handlingar omfattas mestadels av kommunala protokoll, skoldagböcker och räkenskaper.

Större delen av de handlingar som finns i kommunarkivet ska bevaras i all evig tid. De handlingar som ska bevaras i all evig tid är 5 år gamla eller äldre. Innan dessa handlingar når huvudarkivet förvaras de ute i kommunens alla närarkiv som finns ute i verksamheterna. I våra närarkiv finns även handlingar som aldrig når kommunarkivet eftersom de ska gallras innan de blivit 5 år gamla.

Nämnder och huvudarkivet

Varje nämnd är ansvarig för sina egna handlingar enligt nämndens dokumenthanteringsplan. Nämnden är ansvarig för att handlingarna bevaras eller gallras samt hålls ordnade på rätt och riktigt sätt. Ska handlingarna bevaras ska de slutarkiveras vilket oftast görs i huvudarkivet. Då övergår ansvaret för handlingarna till arkivmyndigheten som är kommunstyrelsen.

Vill du se vad som finns i vårt kommunarkiv?

Självklart kan du få det! Men du får tyvärr inte komma ner i vårt kommunarkiv och titta med anledning av att vi ska skydda våra arkiv. Istället får du ta del av vårt kommunarkiv genom att titta i vår arkivförteckning. Den beskriver vilka handlingar som finns. Önskar du sen titta lite närmare på någon speciell handling så tar vi fram den till dig.

Ta kontakt med oss för att boka ett datum och tid om du vill titta i kommunarkivets arkivförteckning.

E-arkiv

Hösten 2022 gick Svenljunga kommun ihop med sex andra Sjuhäradskommuner och vårt kommunalförbund, Boråsregionen, i ett samverkansprojekt med målet att upphandla och upprätta ett e-arkiv. Ett e-arkiv är en lösning för långtidsbevaring av elektroniska handlingar och är en förutsättning för kommunens digitaliseringsarbete. Projektet är planerat för tre år med slutrapportering kring sommaren 2025.

Har du frågor om arbetet med e-arkivet hittar du kontaktuppgifter längst ner på denna sidan.

Allmänna handlingar

Handlingar som kommer in till, förvaras eller upprättas hos oss är handlingar som anses som allmänna handlingar. Med handling avses framställning i skrift eller bild vars främsta syfte är att förmedla information. En handling kan också vara en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.

En handling kan bestå av både sekretessbelagda och offentliga uppgifter och du har rätt att ta del av de delar som inte är sekretessbelagda.

Vill du ta del av en allmän handling?

Innan en allmän handling lämnas ut till dig måste ansvarig handläggare kontrollera om det finns något i handlingen som gör att den omfattas av sekretess. Om inga hinder finns kommer handlingen lämnas ut till dig. Om det förekommer känsliga uppgifter kan dessa behöva maskas, alternativt att handlingen inte kommer lämnas ut. Om du inte får ta del av en allmän handling ska ett beslut fattas som du har rätt att överklaga i första hand hos den aktuella myndigheten och därefter till kammarrätten.

Önskar du att få ta del av en allmän handling kan du få den utlämnad i papperskopia mot en fastställd taxa. Vi har ingen skyldighet att lämna ut handlingar på annat sätt än genom papperskopior. Det finns däremot inget hinder för utlämnande i annan form om vi finner det lämpligt och möjligt. Du har också rätt till att kostnadsfritt läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av allmänna handlingar på plats hos oss. Handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring.

Ta kontakt med oss om du vill ta del av allmänna handlingar.

.

Öywind Thornander, Nämndsekreterare, 0325-183 21

Uppdaterad: