Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Återanvändning av schaktmassor

Massåtervinning är viktigt ur miljö- och resurssynpunkt. För att massorna ska hanteras på rätt sätt behövs dock olika försiktighetsåtgärder. På denna sida får du reda på om och hur du ska göra en anmälan eller tillståndsansökan.

grävskopa 

Schaktmassor klassas som avfall

Schaktmassor är ett överskotts- och restmaterial som klassas som avfall. För att vi effektivare ska nyttja våra naturresurser bör dessa återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat och och att materialet inte ökar föroreningsbelastningen på den nya platsen. Materialet ska även vara lämpligt för konstruktionen av anläggningen. En tumregel är att annat motsvarande material hade använts om inte avfallet funnits att tillgå.

Anmälan eller tillståndsansökan?

Det är föroreningsrisken som avgör om det räcker med en anmälan till kommunen eller om du måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar vilket exempelvis kan ske genom provtagning av massorna. Den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningens lämplighet.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta oss på miljöenheten i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Återanvändning av massor vid dikesrensning

Vid dikesrensning intill en väg kan en anmälan behöva göras gällande hanteringen av de avfallsmassor som uppkommer. Beroende på vägens storlek kan det krävas provtagningsanalys om massorna ska användas på annan plats än inom samma vägområde. Kontakta oss på miljöenheten i god tid innan.

.

Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: