Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Med kommunalt dricksvatten i kranarna är du alltid säker på att vattnet är kontrollerat och håller hög kvalitet. Här kan du läsa hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Beskriver min bild

Fastigheter som ligger inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten eller spillvatten kan anslutas till det kommunala VA-nätet. Dina rättigheter och skyldigheter regleras i kommunens allmänna bestämmelser för användandet av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA Pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster..

Förfrågan om möjlig anslutning

Om du bor i nära anslutning till ett område som har kommunalt VA kan du ansöka om att få ansluta din fastighet. Kontaktakundtjänst för avfall och VA för att få reda på om aktuell fastighet kan erbjudas kommunalt VA samt vad det kostar och hur anslutningsförfarandet går till. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Verksamhetsområden

För att kunna koppla in sig till kommunalt dricksvatten, spillvatten och dagvatten, krävs att fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst. De fastigheter som ligger inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är kommunen skyldig att förse med vatten och avlopp, som fastighetsägaren sedan är skyldig att betala för.

De fastigheter som ligger utanför ett verksamhetsområde för vatten och avlopp har kommunen ingen skyldighet att förse med vatten och avlopp. Det innebär att dessa fastigheter måste inrätta egna anläggningar för vatten och avlopp. 

Anmälan av vatten- och avloppsinstallation

Du som ska bygga nytt inom ett område med kommunalt VA eller om du bor i ett område med kommunalt VA och kan ansluta till kommunala ledningar. Du ska lämna in en anmälan av vatten- och avloppsinstallation minst fyra veckor innan önskad anslutning.

Du ska även skicka med en VA-situationsplan som ska innehålla följande:

  • Vatten- och avloppsledningar som dras utomhus på fastigheten.
  • Samtliga byggnader på fastigheten vid tidpunkten för anslutningen.
  • Avledning av regnvatten från tak och hårdgjorda ytor på fastigheten.
  • Dräneringsledningar på fastigheten.
  • Ledningar från eventuella brunnar på fastigheten.
  • Placering av eventuell LTA-anläggning (pumpstation som pumpar fastighetens spillvatten in på den kommunala spillvattenledningen).

Byggvatten

Om du har behov av byggvatten ska du kontakta kundtjänst för avfall och VA.

Anläggningsavgift

När förbindelsepunkten (punkten där fastigheten ansluts till kommunalt VA) är fastställd skickar kommunen en faktura på anläggningsavgiften. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar så tänk på att göra klart finansieringen innan anmälan skickas in. Anläggningsavgiften ska vara betald innan något av nedanstående steg genomförs. Den fasta brukningsavgiften för VA-anslutningen startar först i samband med att anläggningen har besiktats och godkänts samt att vattenmätare har installerats.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år. Det gäller endast privatpersoner och inte vid nybyggnation.

För mer information se Riktlinjer för delbetalning av anläggningsavgiften vid VA-anslutning under Blanketter, e-tjänster och övriga information.

Inkoppling av VA

När anläggningsavgiften är betald, kan arbetet med att koppla in fastigheten till den kommunala VA-anläggningen påbörjas. Anslutningen till förbindelsepunkten ska besiktas av behörig personal på kommunen, innan schaktet läggs igen. Ta kontakt med arbetsledaren om det råder osäkerhet om förbindelsepunkten eller vattenmätarens placering.

Fastighet som ska ha LTA-anläggning kan få denna från kommunen när anläggningsavgiften är betald. Kontakta arbetsledare VA om du önskar leverans. Kommunen bekostar LTA-anläggningen, men fastighetsägaren står för installationskostnaden samt den el som förbrukas då pumpen är i drift.

Fastigheter som behöver pumpa sitt avloppsvatten till den kommunala anslutningspunkten måste i de flesta fall bekosta pumpen samt driften själv. Pump kan behövas på grund av lokala förutsättningar på tomten, eller på grund av att fastigheten ligger utanför verksamhetsområde,

Mer information om LTA finns i Broschyr om montering och drift för LTA. Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Vattenmätare

Kontakta VA-enhetens arbetsledare för beställning, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Kommunens driftpersonal hör sedan av sig för att boka tid för att sätta upp vattenmätare och släppa på eventuellt dricksvatten. Fastighetens anläggningsavgift måste vara betald innan vattenmätare installeras.

Mer information om hur vattenmätaren ska placeras finns i informationsbladet Anvisningar för placering av vattenmätare. Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Servisventilerna får endast manövreras av VA-enhetens personal! När VA-installationen är godkänd och vattenmätare inkopplad slår VA-enheten på vattnet för de fastigheter som ska ha kommunalt dricksvatten. Om vattnet slås på olovligen, tas en avgift ut enligt VA-taxan.

Vattenavläsning

Läs av vattenmätaren efter cirka en månad och meddela förbrukningen till kundtjänst, så stämmer fakturan bättre med fastighetens vattenförbrukning. Om du inte meddelar en vattenavläsning kommer vi tillfälligt att fakturera en uppskattad förbrukning.

.

Kundtjänst Avfall och VA, Mailkonto, 0325-183 35
Christer Andreasson, Arbetsledare, 0325-182 79
Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12

Uppdaterad: