Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Eget vatten och avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du lösa vatten- och avloppsfrågan på annat sätt.

Beskriver min bild

Kommunalt vatten och avlopp (VA) finns inne i samhällena. De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har egna anläggningar. Dricksvattenbrunnar kan vara grävda eller borrade. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Avloppsanläggningar är vanligtvis utformade som markbäddar, infiltrationsbädd eller minireningsverk.

Dricksvatten från egen brunn

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvaret för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

Här kan du läsa mer om eget dricksvatten.

Egen avloppsanläggning

Små avlopp står för en betydande del av de utsläpp som kan leda till hälso- och miljörisker i grundvatten, sjöar och vattendrag. I Ätran står till exempel de små avloppen för 19 procent av fosforutsläppen. Avloppsvatten innehåller smittämnen som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning samt övergödning. Vattnet kan också innehålla skadliga kemikalier.

En avloppsanläggning, oavsett hur stor eller liten den är, räknas som en miljöfarlig verksamhet. För att anlägga en avloppsanläggning krävs tillstånd – kontakta miljöenheten eller läs mer om vad som gäller för små avlopp.

.

Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62

Uppdaterad: