Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Eget vatten och avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du lösa vatten- och avloppsfrågan på annat sätt.

Beskriver min bild

Kommunalt vatten och avlopp (VA) finns inne i orterna. De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har enskilda anläggningar. Enskilda brunnar kan vara grävda eller borrade. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Enskilda avlopp kan vara utformade som markbäddar, infiltrationsbädd eller minireningsverk.

Eget vatten

Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvaret för att kontrollera brunnen och vattnets kvalitet. Det är viktigt att du ser över din brunn regelbundet.

Livsmedelsverket rekommenderar att du gör en provtagning på dricksvattnet minst vart tredje år. I resultatet från provtagningen får du reda på om vattnet innehåller till exempel bakterier, arsenik, uran, fluorid, radon, nitrit eller mangan.

 

Här kan du läsa mer om eget dricksvatten.

Eget avlopp

Enskilda avlopp står för en betydande del av de utsläpp som kan orsaka hälso- eller miljöeffekter i grundvatten, sjöar och vattendrag. I Ätran står till exempel de enskilda avloppen för 19 % av fosforutsläppen. Avloppsvatten innehåller smittämnen som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tilräckligt kan det leda till smittspridning. Vattnet kan också innehålla skadliga kemikalier.

 

Även en liten avloppsanläggning räknas därför som en form av miljöfarlig verksamhet och ska du anlägga en sådan så krävs tillstånd från oss på miljenheten.

 

Här kan du läsa mer om vad som gäller för enskilda avlopp.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 10 oktober 2018