Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dagvatten, dränering

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag.

Dagvattnet för med sig föroreningar från bland annat trafik och industri ut i våra vattendrag. Detta kan påverka växt- och djurlivet. Översvämning är ett annat problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. Därför är det viktigt att vi har beredskap att ta emot tillfälligt stora mängder nederbörd och möjlighet att minska föroreningarna i dagvattnet innan det når våra vattendrag.

Åtgärder för att minska problem

En åtgärd för att minska föroreningarna och bromsa flödet till vattendragen är att bygga dagvattendammar. Ett sådant exempel är dammen mellan Moga fritid och länsväg 154 i Svenljunga.

Tvätta inte bilen på gatan eller i naturen

Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Tvätta din bil i en biltvättanläggning: automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till reningsverket. Läs mer om biltvätt här.

Regler för dig som ska bygga

När du söker bygglov för en ny byggnad eller större tillbyggnad ska du redovisa hur du tänker ta hand om ditt dagvatten.

Regler för dig som driver en verksamhet

Dagvatten förorenas av utsläpp från trafik, byggnadsmaterial och luftburna föroreningar. För att minska spridning av föroreningar till vattendragen bör dagvatten renas så nära föroreningskällan som möjligt.

Hur leds dagvattnet från din fastighet?

Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk. Vattnet ska ledas ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten.

Tips vid bortledande av dagvatten

  • God marklutning från huset är en förutsättning för att dagvattnet ska kunna transporteras bort från huset.
  • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
  • Kom ihåg att rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.

Vad kan hända om dagvatten leds till spillvattennätet?

Spillvattenledningen kan bara ta emot en viss mängd vatten beroende på ledningens dimension. Vid intensiva regn finns risken att spillvattenledningen blir överbelastad. Trycket i spillvattenledningen kan då göra så att avloppsvattnet tar andra vägar än normalt och orsaka översvämningsskador. Genom att leda ditt dagvatten till gräsmattan eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten. Då minskar du risken för översvämning, för dig själv och dina grannar.

Inventering av anslutningar

Du får inte leda ditt dagvatten till kommunens avloppsledningar om du bor inom ett verksamhetsområde för dagvatten. VA-enheten driver just nu ett projekt för att inventera sådana felkopplingar. Vi kan kontrollera enstaka fastigheter genom att hälla färgat vatten i stuprännorna och se om det leder till spillvattennätet eller dagvattennätet. Eller så kan vi kontrollera ett större område genom att pumpa in rök i spillvattennätet och se var röken kommer ut.

.

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 12
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09

Uppdaterad: