Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Små avlopp

Om du inte kan ansluta till ett kommunalt reningsverk kan du istället ha en egen avloppsanläggning. Alla avloppsanläggningar som är anpassade för mindre än 200 personekvivalenter (pe) räknas som små avlopp.

Små avloppsanläggningar består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammarbrunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna. Den andra delen är en behandlingsdel, till exempel en infiltration, som har till uppgift att "rena" avloppsvattnet innan det når grundvattnet eller våra sjöar och vattendrag.

Ansöka om tillstånd eller göra en anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att anmäla. Du ska alltid söka tillstånd för avlopp med WC. Du kan behöva söka tillstånd för avlopp med bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) eller om du ska ändra i en befintlig anläggning.

Innan du fyller i blanketten bör du:

När du ansöker om tillstånd eller gör en anmälan ska du skicka in följande handlingar:

Ansökan skickas sedan till oss på kommunen. Du får inte påbörja arbetet förrän du har ett skriftligt tillstånd.

Vattenskyddsområde

Om din fastighet eller ditt avlopp ligger inom ett vattenskyddsområde krävs det alltid tillstånd, även för ändring. Det kan även vara så att det är förbjudet att anlägga ett nytt avlopp inom skyddsområdet. Här kan du läsa mer om kommunens vattenskyddsområden och vilka regler som gäller där du bor.

Sluten tank

En sluten tank kan i undantagsfall vara ett alternativ för att ta hand om avloppsvattnet. Sluten tank kan du ha när det är svårlösta markförhållanden som gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga en infiltration eller markbädd.

Gemensamt avlopp

I många fall kan det vara både miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt att lösa avloppsfrågan tillsammans med grannarna. Vilken typ av anläggning man ska välja beror på förhållandena på platsen.

Torrtoa istället för WC

I stället för att ha vattentoalett (WC) kan du installera en mulltoa eller annan torr lösning och på så sätt få ett bra gödningsmedel till din trädgård. Här kan du läsa mer om torrtoaletter och latrinkompostering.

Slutbesiktning

Tillståndet göra en avloppsanläggning gäller i fem år under förutsättning att du påbörjar anläggningsarbetet inom två år. Meddela oss gärna när du har påbörjat så kan vi notera det i ärendet. När du sedan är färdig med arbetet ska entreprenören fylla i ett intyg om utförd avloppsanläggning, ett slutbesiktningsintyg. Du ansvarar för att intyget skickas in till oss.

Intyg för infiltration och markbädd Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg för minireningsverk Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg för sluten tank Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Kontakta oss på miljöenheten så får du svar på frågor om hur små avloppsanläggningar ska utformas. Dessutom kan du få råd om förmultningsklosetter och liknande, vilket kan vara ett alternativ för att lösa toalettfrågan.

.

Anna Nikumaa, Miljöhandläggare, 0325-184 32
Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09

Uppdaterad: