Tillbaka till startsidan

Du är här:

Eget dricksvatten

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vattennätet kan du anlägga en egen brunn för din fastighet. Du kan även gå ihop med grannarna för att bilda en samfällighet där ni till­sammans äger en vattenanläggning.

Beskriver min bild

Borrad eller grävd brunn?

Det finns två huvudtyper av brunnar, borrade brunnar och grävda brunnar.
En borrad brunn kan man göra i berg eller jord och du behöver anlita en borrfirma för att göra en sådan.

Du behöver inte söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska borra eller gräva efter vatten. Men du måste naturligtvis ha rådighet över marken där du tänker ta ditt vatten, eller ha kommit överens med markägaren, om platsen för vattentäkten råkar ligga på annans mark.

Livsmedelsverket ger ut bra information och råd som rör enskild dricksvattenförsörjning, även Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om brunnar och dricksvatten.

Provtaging

Det är lämpligt att du ser till att undersöka dricksvattnets kvalitet, för att försäkra dig om att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer. Detta gäller särskilt i äldre grävda brunnar. När du ska beställa provtagning är det viktigt att det är ett ackrediterat laboratorium du vänder dig till. 

Registrering av dricksvattenanläggning

I vissa fall behöver du skicka in en registrering av din brunn/dricksvattensanläggning. Det gäller om:

  • Vattnet används i livsmedelsverksamhet, offentlig verksamhet eller kommersiell verksamhet
  • Produktionen av vatten är 10 kubikmeter eller mer per dygn
  • 50 personer eller fler förses med vatten från din dricksvattensanläggning.

Läs mer om registrering och gällande regler här.

Brist på dricksvatten

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång är det viktigt att du gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen! Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ. Alla kan komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar.

Läs råd och tips om hur du kan spara vatten

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

De senaste årens torka har inneburit vattenbrist i brunnen och ibland även problem med vattenkvaliteten för många privata brunnsägare. Det är viktigt att samla information för att förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen. Därför finns det möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU (se kartvisaren ”Brunnar” på SGUs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd. Samtidigt medverkar ni till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Therese Silow, 1:e Miljöhandläggare, 0325-182 44

Uppdaterad: