Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Eget dricksvatten

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vattennätet kan du anlägga en egen brunn för din fastighet. Du kan även gå ihop med grannarna för att bilda en samfällighet där ni till­sammans äger en vattenanläggning.

Beskriver min bild

Ska du borra eller gräva efter vatten?

Då kan det vara bra att veta att du inte behöver söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska borra eller gräva efter vatten. Det finns en del saker att tänka på innan man börjar gräva eller borra efter vatten. Bland annat måste du ha rådighet över marken där du tänker ta ditt vatten från, eller har kommit överens med markägaren om platsen för vattentäkten inte ligger på din mark.

En annan viktig parameter är placeringen av brunnen. Brunnen bör vara skyddad från föroreningar från avlopp, gödselupplag, åkermark eller något annat som kan göra vattnet otjänligt. En tumregel är att brunnen alltid skall ligga uppströms föroreningskällorna. Eftersom grundvattenströmningen i de flesta fall följer markytans lutning innebär detta att brunnen skall vara anlagd i ett högre terrängläge än föroreningskällorna samt helst 50 meter därifrån.

Lär dig mer om dricksvatten

Nedan får du två tips på myndigheter som kan lära dig mer om ditt dricksvatten.

Livsmedelsverket ger ut bra information och råd som rör enskild dricksvattenförsörjning. Gå in på livsmedelsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida för att läsa mer om vattenkvalitet, provtagning, översvämningar, bränder och mycket mer.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om brunnar och dricksvatten. De ansvarar för en databas som kallas för Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man kan hitta inrapporterade brunnar i Sverige. De har även tips om vad du ska tänka på när du anlägger en ny brunn.

Prova ditt dricksvatten Länk till annan webbplats.

Det är lämpligt att du ser till att undersöka dricksvattnets kvalitet, för att försäkra dig om att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer. Detta gäller särskilt i äldre grävda brunnar.

När du ska beställa provtagning är det viktigt att det är ett ackrediterat laboratorium du vänder dig till. På Swedacs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida kan du hitta en lista på vilka ackrediterade laboratorier vi har i Sverige. Kommunen tar inte vattenprov på enskilda dricksvattenbrunnar.

Brist på dricksvatten

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång är det viktigt att du gör det du kan för att spara vatten innan det tar slut i brunnen! Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du får slut på vatten har du bland annat följande alternativ. Var beredd på att alla alternativ kan komma att kosta pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område.
  • Ta kontakt med en entreprenör som har tankfordon. Du behöver ha vattentankar som vattnet ska fyllas i, brunnen kommer inte att fyllas på.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp. I vattenskyddsområden kan det finnas speciella regler för att borra dricksvattenbrunnar.
  • Läs våra tips på hur du sparar vatten.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Alla som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn kan bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist genom att registrera sin brunn hos Sveriges geologiska undersökning, SGU.

De senaste årens torka har inneburit vattenbrist i brunnen och ibland även problem med vattenkvaliteten för många privata brunnsägare. Det är viktigt att samla information för att förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen. Därför finns det möjlighet att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i enskilda brunnar. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos Sveriges geologiska undersökning, SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. används idag för att lokalisera brunnar som kan påverkas av ändringar i översiktsplaner och detaljplaner, infrastrukturprojekt eller i tillstånds/anmälningsärende till nya brunnar i samma område. Om inte brunnen finns registrerad i Brunnsarkivet är risken stor att brunnen förbises i till exempel ersättningsärende, hänsyn vid etablering av nya vattentäkter eller energibrunnar i närheten, eller i beräkning av tillgången på vatten för vattenuttag.

En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om vattnets kvalitet och/eller kvantitet, eller information om brunnens existens, får brunnen ett säkrare skydd. Samtidigt medverkar ni till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

.

Oscar Hedén, Livsmedelsinspektör, 0325-184 44

Uppdaterad: