Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Vattendirektiv

Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG). På denna sida kan du läsa om Vattenmyndigheterna och Vattenråden, exempelvis Ätrans Vattenråd.

Beskriver min bild

Vattenmyndigheterna

När Vattendirektivet infördes i svensk lag bildades fem vattenmyndigheter för att stötta och samordna arbetet. De fem vattenmyndigheterna är indelade efter Sveriges huvudavrinningsområden.

Svenljunga kommun ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Distriktet sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge. I distriktet ingår helt eller delvis 112 kommuner, nio län och två länder.

Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer för både ytvattenförekomster och grundvatten i vattendistriktet. Även en förvaltningsplan är fastställd. Mer information om detta finns på Vattenmyndigheternas webbplats. 

Vattenråden

Vattenråden ska arbeta med samverkan inom vattendirektivet. I vattenråden kan vem som helst vara medlem. Företag, förening eller privatperson. Syftet är att få en bild av ett helt avrinningsområde och samverka över kommun och länsgränser för att nå vattendirektivets mål.

Svenljunga kommun är medlem i Ätrans vattenråd, och sitter med i dess styrelse, då den största delen av kommunen tillhör Ätrans avrinningsområde. En liten del av de västra kommundelarna tillhör Viskans avrinningsområde.

För att nå "God status" i alla vatten behöver vi arbeta både över administrativa gränser men också samverka på lokal nivå med de som bor och verkar vid vattendragen. 

Ätrans vattenråd - ett vattenråd för alla

Ätrans vattenråd är en öppen förening för alla intresserade av vatten och Ätrans avrinningsområde. Syftet är att ha ett aktivt forum för att samverka och träffa för att lösa olika utmaningar som uppstår i Ätran eller kring närområdet.

Vårt vatten ska bevaras till kommande generationer därför måste vi tillsammans arbeta för att förhindra eller åtgärda skador som uppstått likt övergödning, otillåtna föroreningar, vandringshinder och annat vilket kan försämra kvaliteten för vårt vatten, växt- och djurliv. Detta görs genom olika aktiviteter såsom att återställa lekbottnar, nyanlägga våtmarker, inventeringar, sprida kunskap och mycket mer.

Vattenrådet kan hjälpa till med:

  • Vattenprovtagning (samordnad recipientkontroll)
  • Inventeringar av vattendrag
  • Våtmarksanläggningar med jordbrukare
  • Temadagar om vatten
  • Naturguideutbildning
  • Restaurering av vattendragför fisk och musslor
  • Vattendragsvandringar för grupper
  • Vattenpedagogiskt stöd för skolor

Ätran vattenråds medlemmar består av företag, kommuner, markägare, föreningar och andra intresserade inom Ätrans avrinningsområde.

Varje deltagande kommun i vattenrådet har politiska representanter som väljs inför varje mandatperiod. Svenljunga kommun har två representanter.

De tjänstepersoner som har mest kontakt med vattenrådet är vår kommunekolog och vår miljöstrateg.

.

Mimi Ljungmark, Kommunekolog, 0325-184 36
Therese Silow, Miljöstrateg, 0325-182 44
Pier Andersson, Enhetschef Plan & Exploatering, 0325-184 40

Uppdaterad: