Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Sjöar och vattendrag

I vår kommun finns runt 300 sjöar och tusentals mil vattendrag och åar. Vatten är ett varumärke för Svenljunga kommun. Något att vara stolta över och värna om för våra barn. På denna sida får du reda på hur du kan bidra.

Beskriver min bild

Svenljunga kommun är till stor delar bevuxen med barrskog. Våra sjöar och vattendrag ligger i skogsmiljöer och är därför ofta naturligt näringsfattiga. I dessa naturligt näringsfattiga sjöar och vattendrag trivs bland annat öringar och stormusslor, så som flodpärlmussla. Skogsbäcken är sjöns moder! Allt sjöns vatten kommer från bäcken och sjöns fiskar går upp i bäckarna för lek.

Skydda och restaurera skogsbäckar

Skogsbäcken är ett komplext ekosystem där varje art har sin speciella funktion. I de grusiga bottnarna kan öringen gräva ned sin rom. Där ligger den i flera månader och väntar på att kläckas. Gruset släpper igenom friskt syrerikt vatten till romen i de strömmande vattendragen. Alträden som står längs bäckens kant ger skugga åt bäcken och den värmekänsliga öringen. Trädens rötter ger både stadga åt vattendraget så att det inte lös jord nöts bort och är perfekta yngelgömslen åt småfisk.

Undvik att avverka längs bäckar

När träden längs en bäck försvinner kommer solens strålar ner till vattnet. Nya typer av alger börjar växa på stenar och på bottnen. Avverkningen ger också ett näringsläckage till vattendraget som gör att den näringsfattiga miljön rubbas och börjar växa igen. Alträdens rötter försvinner och bortnötningen av jord och sand börjar. Vattnet blir varmare av solens strålar och flera arter som kräver svalare vatten försvinner. Ofta hamnar också ris och grenar från avverkningen i bäcken. Detta gör att bäcken slammar igen och däms upp. Det skapar även vandringshinder för fisk som inte kan simma förbi.

Byt ut vägtrummor som utgör vandingshinder

Många är de bäckar som skärs av med vägtrummor. Vägtrummor ligger ofta för högt i förhållande till vattendraget vilket gör att fisken inte kan komma förbi. Öringar kan ibland klara det tack vara att de kan hoppa. Men flera andra strömlevande fiskarter som idag är hotade kan inte hoppa upp. Deras livsmiljö blir då hårt begränsad. Tidigare kanske arten haft flera kilometer bäck att leva och föryngra sig i. Nu kanske en vägtrumma stänger av så de bara har ett femtiotal meter.

Återställ gamla rensningar

Tidigare och framförallt under 50-60 talen rensades och rätades många vattendrag. Stenar och block lades upp på sidorna för att man ville ha ett snabbare flöde och för att kunna frakta timmer. De stora stenarna i vattendraget skapade speciella livsmiljöer. Bakom en stor sten kan en fisk ställa sig att vila i det strömmade vattnet. Här kan insekter och musslor stå utan att sköljas iväg. Utan stora stenar i vattnet minskar biologin. Tänk på att man måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för att göra denna åtgärd.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 06 december 2019