Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Dina sopkärl

Du som fastighetsägare hyr sopkärlet av oss. Du ansvarar för att din soptunna står på ett smidigt ställe vid hämtning och för att hålla tunnan ren. Att dra kärl är ett tungt arbete, våra renhållningsarbetare drar upp till 300 kärl per dag. Genom att du ställer dina kärl på en bra plats förbättrar du deras arbetsmiljö.

tecknad bild över ett hus 

Underlätta för sopbilen - checklista inför hämtning

Kärlet och vägen till kärlet är renhållningsarbetarens arbetsplats. Se därför till att kärlet placeras där det är tillgängligt när det ska hämtas.

 • Ställ ut kärlet senast klockan 06.00 på morgonen den dag kärlet ska tömmas.
 • Kärlet ska stå vid fastighetsgränsen eller vid en väg där sopbilen passerar.
 • Handtaget ska placeras ut mot vägen för att det ska vara enkelt att hämta kärlet.
 • Ingenting får blockera kärlet.
 • Vägen fram till kärlet ska vara framkomlig, så väl enskild väg som gångsträckan fram till kärlet.
 • Vid snö ska det vara skottat och halkbekämpat. Det gäller sträckan fram till kärlen, runt kärlen och enskild väg.
 • Vid kallt väder har du även ansvar för att se till att kärlet går att tömma. Fryser avfallet fast kan du till exempel lägga en tidning i botten på kärlet och försöka tömma soppåsen på luft. Se till att soppåsen är hel, ren och torr när du lägger den i kärlet.

Så här sköter du dina kärl

Du ansvarar själv för att hålla kärlen rena. Är något trasigt kontaktar du kundtjänst så hjälper vi dig.

 • Du tvättar själv kärlen om det behövs. Vanligtvis behöver du inte tvätta dem så ofta, bara om något läckt ut eller om det luktar illa.
 • Var försiktig med klisterlappar och streckkoder, de är till för att identifiera ditt kärl.
 • Är avfallet felsorterat i kärlen tömmer vi dem inte. Var noga med att sortera rätt i de olika facken.
 • Restavfall och matavfall lägger du i väl förslutna påsar. Se till att de är torra när du lägger i dem för att undvika läckage. Vintertid kan blött avfall frysa fast
 • Förpackningar och tidningar lägger du löst i fyrfackskärlet.

Lägg rätt avfall på rätt plats

Är avfallet felsorterat tömmer vi inte kärlet. Var noga med att sortera rätt i de olika facken. Är avfallet vid upprepade tillfällen felsorterat har vi rätt att byta till ett abonnemang för restavfall.

Så här placerar du dina kärl

Kärlet ska stå vid en väg där sopbilen kan passera, vanligen vid din tomtgräns ut mot vägen. Vägen måste vara farbar och det ska finnas god möjligheter att vända vid behov. Genom att du ställer dina kärl på en bra plats underlättar du för våra renhållningsarbetare när de ska hämta kärlen.

Kärlen ska stå på hårdgjord yta

Ytan som kärlen står på och dragvägen mellan kärl och sopbil ska vara hårdgjord. Det kan till exempel vara asfalt, plattor eller hårt packad jord där kärlen är lätta att rulla.

Handtaget utåt på tömningsdagen

På tömningsdagen ska det vara lätt för renhållningsarbetarena att hämta kärlet. Ser till att kärlet står med handtaget utåt när det ska tömmas.

Fritt från hinder

Vägen fram till kärlen och platsen där kärlen står ska vara fri från hinder. Det innebär:

 • inga trappsteg, trösklar eller kanter,
 • inga grindar, haspar eller andra lås,
 • inga stora motlut på dragvägen.

Träd, buskar och annan växtlighet ska inte störa hämtningen av kärlen. Står något i vägen eller om det vintertid inte är skottat eller halbekämpat kan vi inte hämta kärlen..

Undvik extra kostnader

Kärlen ska stå så nära vägen där sopbilen passerar som möjligt. Dragvägen för får vara maximalt 5 meter. Dragvägen mäts mellan tomtgräns och kärl, alternativt mellan sopbilen och kärl om kärlen inte står vid tomtgränsen. Står kärlen längre bort än så blir det en extra kostnad per hämtningstillfälle. Kärlen ställer vi tillbaka på samma plats som vi hämtade dem på.

Vägen ska vara farbar

Att vägen är farbar innebär att vägen:

 • ska ha minst bärighetsklass 2 för den ska hålla för sopbilen.
 • ska vara minst 3,5 meter bred där bilar inte möts, eller
 • vara minst 5,5 meter bred om det är mötande trafik.
 • ska ha en fri höjd på minst 4,6 meter. Det ska finnas gott om plats att kliva ur bilen och sikten ska vara god. Du kan läsa mer om häckar, buskar och träd.

Om sopbilen, som är ungefär 11 meter lång, behöver vända ska det finnas en bra vändplats. Av arbetsmiljöskäl och trafiksäkerhetsskäl ska chaufförerna backa så lite som möjligt och enbart om det behövs vid vändning. Diametern på vändplatsen ska vara minst 18 meter. Om vändningen sker på en T-formad yta ska det finnas en svängradie på minst 15 meter.

.

Kundtjänst avfall, vatten och avlopp

Telefontider: måndag och onsdag 08.00-12.00

tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00

Telefon: 0325-183 35

E-post till kundtjänst

Uppdaterad: