Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Skadedjur, ohyra

Alla bostadsområden i vår kommun ligger naturnära vilket på många sätt är mycket värdefullt, men det kan också innebära störningar. Fåglar kan hålla dig vaken om nätterna och gnagare kan sprida sjukdomar.

Beskriver min bild

Vad är skadedjur och ohyra?

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur och hit räknas till exempel möss, råttor, kråkor, måsar och vissa duvarter. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner.

Runt om i Svenljunga kommun finns stora flockar med kajor som smutsar ner och förstör i trädgårdarna. Att detta är ett problem är vi på miljö- och byggenheten medvetna om och särskilt stora blir problemen när Kajorna kommer i stora flockar.

Skyddsjakt

Jakt på kajor har en kortvarig effekt då de återkommer efter 1-2 dygn. Det går inte att skjuta av en hel flock med kajor och det finns en risk att nerskjutna kajor blir liggandes eftersom de inte alltid kan hittas. Döda kajor kan medföra dålig lukt och i värsta fall sprida smitta.

Alternativ till skyddsjakt

Det krävs ett alternativ till skyddsjakt då detta inte är en hållbar åtgärd. Nedan nämns sex olika åtgärder som privatpersoner kan använda sig av:

 1. Du kan enkelt göra ögonattrapper genom att klippa eller skära ut en cirkelrund platta med en diameter på cirka 10 centimeter. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs sedan upp i buskar, träd, verandor och liknande. Häng dem två och två för att på sätt efterlikna ett rovdjur.
 2. Häng upp färgglada ballonger med påmålade ögon – de ska likna rovfåglar.
 3. Det sägs att skator skyr blå färg så det sägs att blå remsor i träden kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger ifrån sig ett ljud i vinden.
 4. Skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar, verandor eller liknande.
 5. Uvbulvaner kan placeras på huset. De finns att köpa i många jakt- och fiskebutiker.
 6. Köp en elektronisk fågelskrämma där kajans eget dödsläte spelas upp var tjugonde minut i cirka 2 veckor (inte nattetid).

Artbeskrivning

Kajan är en cirka 33-36 centimeter stor fågel som lever i par hela livet. Kajparen häckar ofta i stora flockar om det finns gott om sovplatser. Inne i bostadsområden använder de sig av skorstenar och nischer som lämpliga häckningsplatser. Under våren är det vanligt med bråk eftersom de strider om boplatser och honor.

Kajan lägger ägg i maj som ruvas i 18-20 dygn. En kaja kan flyga efter 30-35 dygn. En kaja lägger 4-5 ägg och kan börja häcka vid 1-2 års ålder.

Kajans kost är varierande och består av säd, växtdelar, insekter och andra smådjur samt avfall. En del kajor flyttar i oktober-november till Danmark och västra Europa och de kommer tillbaka i februari-april, dock stannar majoriteten kvar i Sverige under hela året.

Miljö- och byggenheten får ibland in klagomål på kanadagäss som betar på jordbruksmark, odlade vallar eller lägger sin spillning längs med allmänna badplatser och på strandnära tomter.

Skyddsjakt

Kanadagås får jagas mellan den 11 augusti och 31 december i Västra Götalands län.

Om det behövs för att förebygga skada, får kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet jagas under hela året.

ur jaktförordningen (1987:905)

Det är vi på kommunen som beslutar om eventuell skyddsjakt. Skyddsjakten får bara utföras av kommunen utsedde jägare och det är då inte hela bestånd av gäss som skjuts av, utan skyddsjakten är endast i avskräckande syfte.

Alternativ till skyddsjakt

Ett alternativ eller komplement till skyddsjakt är att förhindra att kanadagässen uppträder på en viss plats är genom att skrämma dem till att söka sig till en annan plats. Följande är tips på vad du kan göra:

 • Attrapper av rovfåglar; skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt.
 • Sätt ut vimplar; i olika färger och former, gärna som prasslar i vinden.
 • Sätt ut vindsnurror.

Eftersom gäss är mycket läraktiga är det viktigt att attrapper och vimplar regelbundet flyttas omkring för att den avskräckande effekten ska kvarstå. En viss grad av uppfinningsrikedom krävs.

 • Anordna gåsbetesåkrar. På så sätt styrs gässen till en vald plats där antingen foder läggs ut eller speciell gröda odlas. Vall och/eller ärtor är särskilt attraktivt för gäss.
 • Undvik höstplöjning. Eftersom stubbåkrar är mycket attraktivt för kanadagäss kan känsliga grödor klaras genom att istället plöja på våren.

Artbeskrivning

Kanadagåsen är den största gåsen som häckar i Sverige. Kännetecken är storleken, den svarta halsen och de vita kinderna. För övrigt är fjäderdräkten brunaktig.

Ursprungligen kommer kanadagåsen från Kanada, Alaska och USA. På 1930-talet utplanterades kanadagås i Sverige, utplanteringen pågick till 1970-talet och sedan dess har de ökat kraftigt i antal och fortsätter så. Enligt Sveriges Ornitologiska förening är det därför svårt att veta hur många som häckar i vilt tillstånd idag men troligen rör det sig om 10 000–20 000 par.

De häckar i sjöar, dammar, floder och nära kusten. Huvudsakligen i april lägger honan fem till sju gråvita ägg. Hanen försvarar boet mycket aggressivt.

De nordeuropeiska kanadagässen tycks inte ha någon specifik flygrutt söderut om vintern, utan tycks förflytta sig mer slumpartat. De kan även övervintra på mer nordliga platser där vattnet är öppet vintertid.

Kanadagässens huvudsakliga föda på land är gräs och örter. Kanadagåsen kan på hösten och vintern söka sin föda på jordbruksmark och odlade vallar. Sommartid söker de sig gärna till öppna gräsytor där man håller undan buskar och snår, för bete. I vattnet äter den diverse vattenväxter.

Det är inte ovanligt att grävlingar drar sig till bostadsområden och bygger bon. De skapar oro hos de boende och olägenhet genom att de även skapar latrin. Grävlingar attackerar inte människor men de kan bita om de blir överraskade.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är sista alternativet för att bli av med en grävling i ett bostadsområde. Den allmänna jakttiden på grävlingen är mellan 1 augusti till den 15 februari men skyddsjakt kan tillämpas hela året med vissa villkor:

Grävling som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

ur jaktförordningen (1987:905)

Det vanligaste är att grävlingen fångas på plats i en fälla och avlivas därefter. Grävlingen får inte flyttas till annan plats om det inte är för avlivning.

Alternativ till skyddsjakt

För att förhindra att grävlingen boar på fastigheten ska du täta husgrunden och sätta igen ingångarna till där du vet att grävlingarna boar

Notera: Dessa åtgärder ska göras när man vet att grävlingen INTE är där för annars stänger man in den.

Artbeskrivning

Grävlingen äter det mesta, exempelvis insekter, smågnagare, rötter, frukt och bär. Daggmask är en favorit och den trivs därför bra i lövskogar och övergivna jordbruksmarker under våren.

Grävlingen är ett skymningsdjur och är aktiv på kvällar och nätter. Den lever oftast ensam men kan bygga gryt där flera olika familjer kan bo. Ett grävlingsgryt kan ha upp till 40 ingångar samt vara 10 meter långt i olika våningar. Bona återanvänds för varje år men de byggs ut för de vill ha nya ynglingshål för varje gång. På vintern sover grävlingen, går aldrig upp utan lever på sina fettlager.

Åtgärder mot skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Skadeinsekter och mördarsniglar

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör kontakt tas med det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar. Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under senare år har den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln) kommit in och spridit sig i Sverige. Om du har fått spanska skogssniglar i trädgården kan du besöka Göteborgs Naturhistoriska museums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som ger mycket bra tips om hur sniglarna kan bekämpas. 

Fåglar

Om det är en grupp djur som stör, till exempel fåglar, är det oftast ingen idé att skjuta av dom, en ny familj tar snart över deras plats. Vad man kan göra är att försöka försvåra för fåglarna att bygga bo och minska den tillgängliga maten.

 • Undvik spill vid fågelmatning.
 • Förpacka ditt avfall väl, överfyll inte soptunnan.
 • Sätt upp nät i skorstenspipan eller andra varma ställen som fåglar kan tänkas vilja övervintra.
 • Anlita företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Om ett djur beter sig aggressivt eller konstigt

Ibland kan det vara ett enstaka djur som är aggressiv eller beter sig konstigt. Då kan det bli aktuellt med avskjutning.

 • Ligger ditt hus utanför planlagt område - kontakta Svenska Jägareförbundet Södra Älvsborg så hjälper de dig vidare, telefon 033-26 55 55
 • Ligger ditt hus inom tätbebyggt (planlagt) område - kontakta oss på miljöenheten. Kommunen kan bistå med kontakt till vår kommunala skytt. Kommunen står däremot inte för kostanden för skytten.

Ansvar för åtgärder och sanering

Du som fastighetsägare

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran.

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Du som hyresgäst

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten, ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen.

Det bör alltid finnas information om saneringsföretag i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till oss på miljöenheten.

Du som villaägare

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta dock alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

.

Sofia Minouie Pour Johannisson, Miljöhandläggare, 0325-180 62
Ida Jennersjö, Miljöhandläggare, 0325-184 09
Sandra Andersson, Miljöhandläggare, 0325-181 81

Uppdaterad: