Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Mogaskolan

Kunskap, trygghet och likvärdighet! Hos oss följer vi eleverna genom hela grundskolan. Från den nyfikna sexåringen som knäcker läskoden och utvecklar sina sociala färdigheter till den vetgiriga tonåringen som analyserar, granskar och fördjupar sitt lärande. 

bläckpennor som ligger på block i olika färger

Två skolor i en

I Mogaskolan finns Mogaskolan F-6 och Mogaskolan 7-9. Här finns också grundsärskola och fritidshem.

Skolan ligger nära natursköna områden och sportanläggningar. Skolan tillhör och är en del av centralortens skolområde.

För regelbunden information till vårdnadshavare och elever använder vi lärplattformen InfoMentor Öppnas i nytt fönster..

Mogaskolan F-6

Mogaskolan F-6 är en skola som vill lyfta fram elevernas mångfald och styrka i olikheter. Vi grundar vår undervisning och vår gemenskap i skolan på tron att alla individer är värdefulla och har potential att lyckas. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där varje elev känner sig sedd, respekterad och stöttad.

Vår skolas viktigaste värderingar är att uppmuntra och utveckla elevernas framtidstro. Vi tror på att varje individ har unika behov och talanger. Därför är vår undervisningsmetod anpassad för att optimera lärandet på individnivå såväl som i grupp. Genom att skapa en trygg och stöttande miljö strävar vi efter att uppmuntra varje elev att nå sin fulla potential och växa både akademiskt och som individer.

Vårt dedikerade team av lärare och skolpersonal utgör en fantastisk grupp som sätter eleven i centrum. Vi arbetar tillsammans för att stödja och guida varje elev genom deras utbildningsresa. Hos oss prioriteras inte bara akademisk framgång utan även elevernas välbefinnande. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där elever och personal tar hand om varandra och där alla känner sig trygga och respekterade.

Sammanfattningsvis är Mogaskolan F-6 en plats där olikheter ses som en styrka och där vi arbetar tillsammans för att uppmuntra varje elevs välbefinnande, framtidstro och personliga utveckling. Vårt mål är att skapa en stimulerande och inkluderande miljö där varje individ kan trivas och blomstra.

Mogaskolan 7-9 - Vi vidgar världen

Vi strävar efter att ge alla våra elever en bra grund inför framtidens studier och yrken. Varje elev ska mötas med förståelse, medmänsklighet och respekt. Undervisningen planeras av ämneslärarlagen tillsammans för att likvärdighet ska råda i klassrummen.

Mogaskolan 7-9 har cirka 370 elever som kommer från kommunens alla F-6 skolor. Stor del av skolarbetet sker via digitala resurser och alla elever får under sin tid hos oss låna en Chromebook.

På Mogaskolan 7-9 finns det många vuxna runt eleverna. Förutom undervisande lärare finns det heltidsmentorer som stöttar eleverna under både lektioner och raster. De har den bästa överblicken över varje enskild elevs skoldag. Det är våra heltidsmentorer du ska ta kontakt med i första hand när du har frågor om ditt barns skolgång.

På Mogaskolan spelar studie-och yrkesvägledning Länk till annan webbplats., SYV en central roll. Vi arbetar för att alla elever som lämnar oss ska göra väl underbyggda val inför framtiden!

Skolan har också ett lokalt elevhälsoteam Länk till annan webbplats. bestående av specialpedagog, skolkurator och skolsköterska. Dessa spelar en viktig roll i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan. Eleverna får vara med och påverka sin skolgång. Detta sker genom regelbundna klassråd, elevråd och möten i Trygghetsteam.

Vi är mycket stolta över vårt skolbibliotek där eleverna får vägledning i sitt läsutforskande av våra två skolbibliotekarier.

I hjärtat av skolan ligger uppehållsrummet Uppan. Här kan eleverna koppla av mellan sina lektioner, spela biljard eller pingis. De kan också köpa mellanmål i Uppans café.

Vi arbetar utifrån ett normutmanande perspektiv och försöker ge förutsättningar för alla skolans elever, att nå sin fulla potential. Vårt mål är att alla elever lämnar grundskolan med god självkänsla, tilltro till sin egen förmåga, ändamålsenliga kunskaper och framtidstro!

Våra heltidsmentorer

Fritidshemmet

Vårt fritidshem är engagerat och erbjuder en utvecklande miljö för barnen som kompletterar skolans mål och undervisning enligt LGR22 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011). Vi har organiserat våra två grupper utifrån ålder och antal elever. Detta för att anpassa aktiviteter och innehåll efter barnens behov och mognad.

Att prioritera rörelse, kreativitet och rastaktiviteter är väsentligt för att bidra till barns fysiska hälsa, kreativitet och sociala samspel. Här är några förslag och aktiviteter som vi prioriterar för eleverna ska känna sig inkluderade:

  • Rörelseaktiviteter: Anordna olika lekar och sportaktiviteter som bidrar till barnens fysiska hälsa och motoriska färdigheter. Det kan vara allt från fotboll, fri lek på lekplatsen till dans eller hopprep.
  • Kreativa aktiviteter: Erbjud en mycket av konstnärliga aktiviteter som målning, lera, pyssel, teater eller musik. Det är viktigt med aktiviteter som ger barnen möjlighet att utforska och uttrycka sin kreativitet.
  • Rastaktiviteter: Skapa en stimulerande miljö under raster där barnen kan delta i olika spel, bygglekar, och sociala aktiviteter. Det kan vara brädspel, lekar, eller bara tid för att umgås och interagera.

Det är också viktigt att inkludera barnen i planeringen av aktiviteter för att lyfta fram deras engagemang och känsla av delaktighet. Genom att låta dem komma med idéer och önskemål kan vi skapa en mer inkluderande och givande miljö för alla.

Framåt vill vi också arbeta för att involvera föräldrarna för att skapa en sammarbetsgemenskap som stöder barnens utveckling både i skolan och på fritidshemmet.

Att erbjuda en balanserad kombination av lärande och lek är nyckeln till att skapa en givande och stödjande miljö för barnen på fritidshemmet.

.

Uppdaterad: