Tillbaka till startsidan

Du är här:

Betyg och bedömning

För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Beskriver min bild

Utvecklingssamtal

Varje termin träffas elev, vårdnadshavare och lärare för ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.             

Skriftliga omdömen

I samband med utvecklingssamtalet får alla elever skriftliga omdömen i samtliga ämnen de läser. De skriftliga omdömena uttrycker hur det går för eleven i relation till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Omdömena skrivs in i den individuella utvecklingsplanen.

Individuell utvecklingsplan

Vid utvecklingssamtalet upprättar läraren tillsammans med eleven och vårdnadshavaren en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering.


Som vårdnadshavare kan du ta del av ditt barns omdömen och utvecklingsplan via skolornas webbaserade lärplattform.

 

Nationella ämnesprov

De nationella ämnesproven är ett underlag när läraren ska bedöma i vilken utsträckning kunskapskraven har uppfyllts. Syftet med ämnesproven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

 

  • I årskurs 3 genomförs ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik.
  • I årskurs 6 genomförs ämnesprov i svenska och svenska som andraspråk, matematik och engelska. Det är frivilligt för varje skola om de vill genomföra något ämnesprov i NO-ämnena samt något ämnesprov i SO-ämnena.
  • I årskurs 9 genomför eleverna nationella ämnesprov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena.       

Betyg från årskurs 6

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

 

Betygsskalan är A-F. Betygen A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

 

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.     

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt
Åse-Marie Hage, Verksamhetschef, 0325-183 64

Uppdaterad: