Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Barn- och elevhälsa

Vårt barn- och elevhälsoteam finns för dig som barn, ungdom, vårdnadshavare eller personal. Vi arbetar inom förskolan, grundskolan, grundsärskola och gymnasium och ger råd hjälp och stöd.

Beskriver min bild

Vad är barn- och elevhälsa?

Vårt mål är att alla barn ska ha och bibehålla en god hälsa och rätt förutsättningar för inlärning och utveckling. Utifrån vår samlade kompetens stödjer vi barn, elever och personal.

Barnhälsans arbetsområde är förskola och här arbetar specialpedagoger.

Elevhälsans arbetsområde är skola och här arbetar skolsköterska, kurator och specialpedagog. Elevhälsan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

HBTQI-diplomerad personal

Våra skolsköterskor och kuratorer är diplomerade inom HBTQI och är därmed ännu mer redo att möta elever i deras frågor, funderingar och känslor.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Insatsen är frivillig och kostnadsfri samt erbjuds till alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Insatsen är en fortsättning på Barnavårdscentralen (BVC) som erbjuds till yngre barn.

All personal inom elevhälsans medicinska insats har tystnadsplikt.

Skolsköterskans uppdrag

 • Skolsköterskan ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Det kan handla om frågor kring kost, motion och sömn. Men också relaionsfrågor eller frågor kring tobak, alkohol, sexualitet, spelberoende m.m.
 • Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår.
 • All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.
 • Utför enklare sjukvårdsinsatser för elever.
 • Rådgivning till elever och vårdnadshavare.
 • Om du tidigare tackat nej till vaccin eller inte har tagit vaccin av annan anledning är du välkommen till skolsköterskan då du har rätt till vaccinering inom barnhälsovårdsprogrammet upp till 18 års ålder

Våra skolsköterskor är ansvariga för olika enheter:

 • Johanna Lisshammar: Mogaskolan 7-9 samt IM Lärcentrum
 • Titti Edman: Mårdaklev skola och Mjöbäck skola, Landboskolan samt Anpassad gundskola
 • Minna Jonsson: Mogaskolan F-6, Sexdrega skola och Hillared skola

Skolläkarens uppdrag

Skolläkaren följer elevens hälsoutveckling via skolsköterskan. Läkarens arbete är främst inriktat på elevernas hälsa och utveckling. Skolrelaterade hälsoproblem samt problem med hög skolfrånvaro kan lyftas hos skolläkaren.

Tid till skolläkare bokas av skolsköterskan.

Är ditt barn i behov av sjukvård så kontakta Närhälsan eller 1177 för rådgivning.

Skolpsykologens uppdrag

Psykologen bidrar som sakkunnig med psykologisk kunskap till skolans organisation. Psykologen arbetar också med bedömning samt utredning i specifika elevärenden.

Skolpsykologen arbetar endast på uppdrag av rektor i skolan.

Skolkurator

Skolkuratorn företräder eleverna i skolan och har ett helhetsinriktat synsätt runt eleven. Detta innefattar skolmiljö, elevens egen förmåga, relationen mellan lärare och elev samt relationer elever emellan. Faktorer som har en stor betydelse för mående, trivsel och lärande.

Skolkuratorn har som uppdrag att arbeta med att fånga upp det friska och hälsosamma både hos eleverna och i deras lärandemiljö. Dessutom ingår att jobba för att eleverna ska erbjudas en god, trivsam och lärande skolmiljö.

Skolkuratorn ingår elvhälsan. Du som elev eller vårdnadshavare kan ta kontakt med oss skolkuratorer direkt, eller så kan du prata med din rektor eller din lärare för att komma i kontakt med oss.

Våra kuratorer är ansvariga för olika enheter:

 • Malin Egbo: Mogaskolan 7-9
 • Helena Mårtensson: Mogaskolan F-6
 • Vakant: IM Lärcentrum
 • Caroline Janevski: Grundsärskola, Östra Frölunda, Mårdaklev, Överlida och Mjöbäck skolor
 • Viktoria Menique: Sexdrega och Hillared skola samt Landboskolan

.

Helena Lundgren, Chef elevhälsan, 0325-182 24
Johanna Lisshammar, Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA), 0325-182 25
Titti Edman, Skolsköterska, 0325-180 78
Minna Jonsson, Skolsköterska, 0325-592 021
Caroline Janevski, Skolkurator, 0325-182 28
Viktoria Menique, Skolkurator, 0325-182 11
Malin Egbo, Skolkurator, 0325-180 79
Helena Mårtensson, Skolkurator, 0325-180 63

Uppdaterad: