Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under goda förhållanden. Från oss kan du och din familj få hjälp och stöd med olika problem som är svåra att lösa på egen hand. Vi har samlat information om dessa på denna sida.

ett barn/ungdom som sitter på en äng och blåser på en maskros

Råd, stöd och hjälp med eller utan beslut

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller något beslut, medan andra insatser kräver att vi gör en utredning och fattar ett beslut om att en person är i behov av insatsen.

Detta kan du få hjälp med

Våra handläggare kan bevilja stödinsatser såsom:

 • rådgivning och stöd
 • medling
 • kontaktperson eller kontaktfamilj
 • stödjande insatser i hemmet av familjearbetare
 • familjehem, jourhem eller behandlingshem

Innan en insats kan bli aktuell måste våra handläggare göra en utredning om din och din familjs situation. Syftet med en utredning är att klargöra om - och i så fall vilken - hjälp som behövs.

Utredningen gör vi så långt det är möjligt tillsammans med dig och dina föräldrar och vi gör det i syfte att samla kunskap om dig så att vi får en bild av vad du och/eller dina föräldrar behöver för stöd och hur det ska anpassas för att passa just er.

I överenskommelse med dina vårdnadshavarna kan samtal även göras med släkt och vänner och ibland kan vi behöva uppgifter från till exempel skolpersonal, vårdcentral och BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Du och dina vårdnadshavare informeras om allt som händer och som skrivs i utredningen. Vårdnadshavare som inte lever tillsammans får samma information.

När utredningen är färdig

När utredningen är färdig beslutas om det finns behov av en insats och om du inte får den hjälp du önskar har du alltid rätt att överklaga.

I första hand erbjuds frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. I enstaka fall kan det bli aktuellt att barn vårdas med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Detta sker bara då barnet riskerar att fara mycket illa i sin hemmiljö eller på grund av sitt eget beteende. Vid LVU-förhållanden ska barnet få både skydd och vård.

Du kan kontakta någon av socialsekreterarna via vårt kontaktcenter på telefon  0325 - 180 00 eller via e-post.

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Rätten till särskilt stöd

Rätten till särskilt stöd är inte knuten till en diagnos. Ibland har eleven behov av stöd en kortare tid exemplevis vid en kris i livet. Ibland längre exempelvis om eleven har en funktionsvariation.

I skolan vill vi se och arbeta utifrån barnets resurser. Det innebär att ditt barn ska ha möjlighet att känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar trots funktionsvariation.

Kontakt

I frågor kring behov av särskilt stöd ska du som förälder i första hand ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor i andra hand rektor. Rektor har ett övergripande ansvar för att alla elever får de stöd de behöver. Du kan även rådfråga Elevhälsan i frågor kring en elevs behov av särskilt stöd.

Skolverkets webbplats om särskilt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närhälsan i Svenljunga har en särskild mottagning för dig som är upp till 25 år. Vi har öppet för alla tills du fyller 25 år. Vi har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria. Till oss är du välkommen om du behöver hjälp eller har funderingar kring: 

 • hur du mår
 • relationer
 • preventivmedel
 • sexualitet
 • livsstilsfrågor
 • och mycket annat

Om du har fyllt 18 år och uteblir utan att meddela oss, kostar det 100 kronor. Det går bra att tala in återbud på våra telefonsvarare.

Läkarbesök kostar 100 kronor för dig över 20 år, men är alltid gratis om ditt besök handlar om preventivmedel eller sexuellt överförbara infektioner.

Våra fältare jobbar uppsökande och med ett kontaktskapande arbetssätt. Vi arbetar i de miljöer ungdomarna vistas och har kontakt med ungdomarna på sociala medier. Vi har tid att lyssna och är tillgängliga samt kan ge råd och stöd när det behövs.   

Ungdom          

Du som ungdom kan komma till oss om du 

 • behöver stöd och motivation
 • har bekymmer hemma, på skolan eller på din fritid.
 • har frågor om alkohol och droger
 • har en vän eller familjemedlem som du är orolig för
 • har blivit utsatt för mobbning eller andra kränkningar till exempel på sociala medier
 • behöver en vuxen att prata med
 • är osäker på vem du ska prata med, så kan vi lotsa dig vidare

Förälder

Du som förälder kan komma till oss när du

 • behöver tips om vart du kan vända dig när du har frågor eller behöver stöd runt din tonåring
 • vill informera eller diskutera kring ungdomssituationen i ditt område.

Kontakt

All kontakt med Fältarna är frivillig och bygger på förtroende samt ett respektfullt bemötande. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.  Vi har tystnadsplikt men anmälningsskyldighet om vi ser att någon far illa.

jennie.mondin@svenljunga.se 

lena.hedin@svenljunga.se

Vi finns på även på facebook: Jennie Fältare

När det är bekymmersamt i familjen påverkas alla. Ofta har barn många tankar och frågor kring det som sker i familjen. Stödgruppen är till för barn 5-12 år som har någon i sin närhet med någon form av beroendeproblematik. 

I stödgruppen möter barnet andra barn i liknande situation för att känna sig mindre ensam. Vi pratar om hur förälderns situation påverkar hela familjen. Vi pratar även om hur barnen kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen. 

I gruppen får barnen ha roligt med andra i en miljö där de kan vara sig själv. De får möjlighet att prata om de vill och vågar prata om jobbiga saker. Det finns alltid med vana stödpersoner om barnen vill ha stöd att prata i gruppen eller enskild. 

Stödgruppen för barn träffas i sociala stödteamets lokaler, Stationsgatan 1 i Svenljunga tätort. Gruppen träffas fem tisdagar i rad, klockan 14.00 till 15.30. Barnen får fika eller mellanmål. Att delta är kostnadsfritt och frivilligt. Vid behov kan vi hämta och lämna barnet efter överenskommelse.  

Anmäla sker via webbformuläret du ser här nedan.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig med information om när nästa grupp startar.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Barnahus Älvsborg är en verksamhet där socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för brott.

Vad händer på ett barnahus?

På ett barnahus samarbetar socialtjänsten, sjukvården, polis, och åklagare gemensamt för att barn som utsätts för våld eller övergrepp, får ett tryggt, samordnat och rättsäkert bemötande.

Arbetsmodellen underlättar och effektiviserar handläggningen och stärker barnets skydd.

Syftet med Barnahus Älvsborg är att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Ungdomar som har eller som riskerar att hamna i missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan få hjälp på öppenvårdsmottagningen Mini-Maria. Mottagningen finns i Borås och vänder sig till ungdomar upp till 21 år samt deras anhöriga.

Vad gör Mini-Maria?

Mottagningen är en verksamhet där personal från hälso-och sjukvård och socialtjänst dagligen jobbar tillsammans i syfte att stötta unga och deras familjer i frågor som rör missbruk.

På Mini-Maria finns socionomer, sjuksköterskor, psykolog och läkare som arbetar tillsammans. En central utgångpunkt på mottagningen är att stödet och behandlingen ska involvera både ungdomen och hens familj. Mini-Maria jobbar proaktivt och vill nå ungdomar och deras familjer i ett tidigt skede av risk- och missbruk, möta de ungas behov och skapa förutsättningar för en god livskvalitet.

Var finns mottagningen?

Mini-Maria har sin huvudmottagning på Österlånggatan 64 i Borås.

Ungdomar och deras familjer kan ta en egen direktkontakt med mottagningen Länk till annan webbplats. och det krävs ingen remiss eller bistånd för att påbörja en kontakt. Stödet är kostnadsfritt. Mini-Maria erbjuder information, stöd och behandling och vård som utgår ifrån den unges behov. Personalen har tystnadsplikt.

Mottagningen erbjuder samtal, drogtester och medicinsk och psykologisk behandling och Mini-Maria kan även erbjuda konsultativa insatser till andra professionella som kan vara nödvändiga.

Du får kontakt med Mini-Maria på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på telefonnummer 010-435 95 40

text

.

Uppdaterad: