Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under goda förhållanden. Från oss kan du och din familj få hjälp och stöd med olika problem som är svåra att lösa på egen hand. Vi har samlat information om dessa på denna sida.

fem personer, man ser enbart benen.

Råd, stöd och hjälp med eller utan beslut

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller något beslut, medan andra insatser kräver att vi gör en utredning och fattar ett beslut om att en person är i behov av insatsen.

Detta kan du få hjälp med

Våra handläggare kan bevilja stödinsatser såsom:

 • rådgivning och stöd
 • medling
 • kontaktperson eller kontaktfamilj
 • stödjande insatser i hemmet av familjearbetare
 • familjehem, jourhem eller behandlingshem

Innan en insats kan bli aktuell måste våra handläggare göra en utredning om din och din familjs situation. Syftet med en utredning är att klargöra om - och i så fall vilken - hjälp som behövs.

Utredningen gör vi så långt det är möjligt tillsammans med dig och dina föräldrar och vi gör det i syfte att samla kunskap om dig så att vi får en bild av vad du och/eller dina föräldrar behöver för stöd och hur det ska anpassas för att passa just er.

I överenskommelse med dina vårdnadshavare kan samtal även göras med släkt och vänner och ibland kan vi behöva uppgifter från till exempel skolpersonal, vårdcentral och BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Du och dina vårdnadshavare informeras om allt som händer och som skrivs i utredningen. Vårdnadshavare som inte lever tillsammans får samma information.

När utredningen är färdig

När utredningen är färdig beslutas om det finns behov av en insats och om du inte får den hjälp du önskar har du alltid rätt att överklaga.

I första hand erbjuds frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. I enstaka fall kan det bli aktuellt att barn vårdas med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Detta sker bara då barnet riskerar att fara mycket illa i sin hemmiljö eller på grund av sitt eget beteende. Vid LVU-förhållanden ska barnet få både skydd och vård.

Du kan kontakta någon av socialsekreterarna via vårt kontaktcenter på telefon  0325 - 180 00 eller via e-post.

Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Rätten till särskilt stöd

Rätten till särskilt stöd är inte knuten till en diagnos. Ibland har eleven behov av stöd en kortare tid, exempelvis vid en kris i livet. Ibland längre exempelvis om eleven har en funktionsvariation.

I skolan vill vi se och arbeta utifrån barnets resurser. Det innebär att ditt barn ska ha möjlighet att känna att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar trots funktionsvariation.

Kontakt

I frågor kring behov av särskilt stöd ska du som förälder i första hand ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor i andra hand rektor. Rektor har ett övergripande ansvar för att alla elever får de stöd de behöver. Du kan även rådfråga Elevhälsan i frågor kring en elevs behov av särskilt stöd.

Skolverkets webbplats om särskilt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsutvecklarnas målgrupp är ungdomar i åldrarna 11-18 år som är boende i Svenljunga kommun. Ungdomsutvecklarna har som uppgift att skapa goda förutsättningar för att ungdomarna i Svenljunga kommun har en aktiv och meningsfull fritid, en god hälsa, goda förutsättningar för studier och arbete. Ungdomsutvecklarna ska också arbeta för att främja ungdomarnas delaktighet och inflytande i kommunen så att de får en positiv framtidstro och en faktisk möjlighet till demokratisk påverkan av politiska beslut.

Basen i ungdomsutvecklarnas arbete utgörs av den öppna ungdomsverksamheten, Ung i Svenljunga. Ungdomsutvecklarna arbetar också med riktade grupper samt uppsökande i skolor och offentliga miljöer, för att tidigt kunna fånga upp de ungdomar som kan behöva extra stöd. Ungdomsutvecklarna fungerar också som brobyggare i kontakten med andra aktörer såsom exempelvis skola, föreningsliv, näringsliv, arbetsmarknadsenhet, socialtjänst, vård och polis.

Kontakt:

Vill du komma i kontakt med någon av våra ungdomsutvecklare? Välkommen att maila eller ringa!

Ida Ferger 0325- 181 45 ida.ferger@svenljunga.se

lena Hedin 0325-181 04 lena.hedin@svenljunga.se

5Irfan Aydogan 073- 765 4225 irfan.aydogan@svenljunga.se

Vi jobbar för och med dig som är 13-24 år. Tillsammans med dig som ung kan vi testa på, prata om eller skapa möjligheter kring vad som är viktigt för dig för att du ska må bra. Du kan träffa Matilda och Lena som jobbar med projekt Svung (Svenljungas unga) själv eller tillsammans med andra unga i grupper.

Exempel på vad vi har gjort

I projektet testar vi många olika metoder och aktiviteter tillsammans med dig som ung! Vi utgår främst från tornhuset i centralorten men har också aktiviteter eller metoder på andra platser där du som ung finns, till exempel på skolan.

 • Regnbågslabbet är ett samarbete med RFSL Sjuhärad och en grupp som fokuserar på HBTQI perspektiv. Ibland blir det spel och pyssel eller filmkväll med snacks. Välkommen att delta! Nu mer är det personal från Ung i Svenljunga som håller i träffarna tillsammans med RFSL Sjuhärad, hör av dig till dem eller kom bara på träffarna!
 • Demokratisatsningen består bland annat av en grupp ungdomar som träffas tillsammans med projektpersonal och personal från Ung i Svenljunga kring olika frågor. Projektet finns också med kring det arbetet som Ung i Svenljunga och folkhälsostrategen gör med Lokal Uppföljning av Ungdoms Politiken (LUPP) som genomförts i enkätform på högstadiet i oktober 2023.
 • YAM (Youth Aware Of Mental health) är ett förebyggande arbete på gruppnivå om psykisk hälsa. Detta genomför vi i årskurs 8.
 • Några högstadieelever har börjat sin dag med frukost i tornhuset till olika samtalsteman med Lena och Matilda. Det har varit slutna grupper där högstadiet på Mogaskolan har valt ut deltagare.
 • Vi har också grupper med fokus på meningsfull fritid för unga där man haft möjlighet att testa på olika aktiviteter kopplat till vad de själva vill med fokus att förbättra deras fysiska och psykiska välmående. Vi har till exempel besökt Stallyckan med bland annat hästridning, fika, skötsel av hästarna, mys med kaniner och getter. Vi har tillsammans med unga både planerat och genomfört att träna på gym, fiska, spela padel och bowling för att nämna något.
 • Projektet håller på att samverka med många olika för att nå ut bredare till målgruppen, bland annat är projektpersonal ibland på KRAM (en öppen verksamhet från 18 år för dig med psykisk ohälsa) samt träffar coacher från arbetsmarknadsenheten.

Stöd till ungdomars studier, fritid och framtidstro

Med projekt SVUNG (Svenljungas unga) satsar vi under tre år på unga i åldern 13 till 24. Målet med projektet är bland annat att du som ungdom ska klara av dina studier, komma in på arbetsmarknaden men också känna framtidstro och känna att du kan påverka. Det är stora och breda mål. Projektet kompletterar och utvecklar det arbetet som redan görs dagligen i kommunen genom exempelvis skolor, arbetsmarknadsenhet, ungdomsutvecklare, lovaktiviteter och socialtjänsten.

Ett mål med projektet är att du som ungdom ska ha god närvaro i skolan och känna dig trygg i din skola. Dessutom vill vi ge dig stöd att känna att du kan påverka dina livsval och ha något att göra på din fritid som är viktig och meningsfull för dig. Alla våra mål kan också bidra till att du mår bättre!

En stor del i arbetet just nu är att metodutveckla, utforma nya rutiner samt samverka med många olika parter för att hitta gemensamma utvecklingsområden.

Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Har du en fråga eller ett förslag?

Vi som jobbar i projektet har våra lokaler i Tornhuset vid torget i Svenljunga tätort. Du kan höra av dig till oss direkt via e-post eller telefon, via kommunens sociala medier eller Kontaktcenter eller delta i några av våra aktiviteter, exempelvis regnbågslabbet.

Lena Johansson, socialpedagog, lena.e.johansson@svenljunga.se, 073- 765 44 46

Matilda Gustafsson, socionom, fritidsledare, matilda.gustafsson@svenljunga.se, 073-765 44 40

Leo Rosenberg, projektledare, leo.rosenberg@svenljunga.se , 073-765 44 88

Vi har bland annat erfarenhet av att jobba i skolan med sociala frågor och har stort engagemang för dig som ungdom. Du är viktig! Precis som till exempel en rektor eller skolkurator så har vi som jobbar i projektet tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

När det är bekymmersamt i familjen påverkas alla. Ofta har barn många tankar och frågor kring det som sker i familjen. Stödgruppen är till för barn från 5 till 12 år som har någon i sin närhet med någon form av beroendeproblematik.

I stödgruppen möter barnet andra barn i liknande situation för att känna sig mindre ensam. Vi pratar om hur förälderns situation påverkar hela familjen. Vi pratar även om hur barnen kan bli avlastad skuld och skam genom att dela tankar, känslor och erfarenheter med gruppen. 

I gruppen får barnen ha roligt med andra i en miljö där de kan vara sig själv. De får möjlighet att prata om de vill och vågar prata om jobbiga saker. Det finns alltid med vana stödpersoner om barnen vill ha stöd att prata i gruppen eller enskild. 

Stödgruppen för barn träffas i sociala stödteamets lokaler, Stationsgatan 1 i Svenljunga tätort. Gruppen träffas fem tisdagar i rad, klockan 14.00 till 15.30. Barnen får fika eller mellanmål. Att delta är kostnadsfritt och frivilligt. Vid behov kan vi hämta och lämna barnet efter överenskommelse.  

Anmäla sker via webbformuläret du ser här nedan.

Anmälan

Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig med information om när nästa grupp startar.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar. Samarbetet förkortas SSPF, som står för skola-socialtjänst-polis-fritid. Hos oss ingår även vår arbetsmarknadsenhet.

Målet är en fungerande skolgång och ett liv fri från kriminalitet och droger

I SSPF samverkar skola, socialtjänst, polis, fritidssektor och arbetsmarknadsenheten för att upptäcka barn och unga i riskzon för kriminalitet eller missbruk. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Vi arbetar med barn och ungdomar 10-21 år.

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Du kan som vårdnadshavare kontakta skolan, socialtjänsten eller koordinator för SSPF om det finns oro för barnet eller ungdomen. Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

En gemensam plan för ditt barn

Tillsammans fokuserar på det som är positivt och tar fram en plan för det fortsatta arbetet. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dem? Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare.
  Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning.
  En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • Samarbete vid brott.
  Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet.
  Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.
  Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom

Kontaktuppgifter

Vill du veta mera om arbetet med SSPF går det bra att kontakta koordinator Anna Pettersson anna.pettersson@svenljunga.se 0325- 182 80

Alla mår dåligt ibland. Du kan inte alltid vara glad och du behöver tillåta dig själv att känna det du känner. Ibland fungerar inte livet som du vill. I perioder kan du uppleva att du saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting löser sig på det sätt du önskar. Om du, av någon anledning, känner att du inte mår bra får du här tips om var du kan vända dig för att få hjälp.

UngVux är till för dig, 13-24 år, som

 • har det jobbigt och behöver någon att prata med.
 • känner oro för att du dricker för mycket eller använder droger.
 • vill ha hjälp att hantera konflikter i familjen.
 • är förälder och upplever att föräldraskapet är bekymmersamt.
 • är orolig för ditt barn.
 • är anhörig och behöver råd eller stöd.
 • är utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.
 • upplever psykisk ohälsa.

Detta är en samlad information från kommunen och Västra Götalandsregionen, men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

Mini Maria

Mini-Maria Södra Älvsborg finns för dig som är ungdom eller ung vuxen upp till 21 år och som har frågor om alkohol, droger eller spel om pengar.

På vår mottagning arbetar socionomer, sjuksköterskor, psykologer och läkare tillsammans för att hjälpa dig. Hos oss kan du och dina närstående får råd, stöd och behandling.

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria. Alla besök på Mini-Maria Södra Älvsborg är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

På onsdagar finns vi i Svenljunga, men det finns även möjlighet att träffa oss på andra orter.

Ungdomsmottagningen (UMO)

Ungdomsmottagningen är till för dig som ännu inte fyllt 25 år. Barnmorska och kurator finns på mottagningen. Ibland kan du också få hjälp att träffa läkare, gynekolog eller en psykolog.

Personalen kan hjälpa och stödja dig såväl när det gäller kroppsliga saker som frågor som rör ditt liv. Du kanske vill prata om relationer, din framtid eller sex. De flesta problem du kan ha som ung kan du fråga om. Du kan även testa dig för könssjukdomar. Graviditetstest finns också på mottagningen.

På onsdagar finns vi i Svenljunga i Närhälsan lokaler (ingång på baksidan)

UMO finns också på nätet

Det finns också en nationell ungdomsmottagning på nätet. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMOs webbplats kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer.

Du når ungdomsmottagningen på nätet på www.umo.se Länk till annan webbplats.

Ungas psykiska hälsa (UPH)

På UPH kan du som är mellan 6 - 18 år få hjälp. Både barn och föräldrar kan ta kontakt och du behöver inte vara listad på vårdcentralen. Ungas psykiska hälsa gör bedömningar och kortare behandlingsinsatser till barn och unga med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa.

På mottagningen kan du till exempel få hjälp om du

 • behöver råd och stöd för att hantera stress, rädsla och ångest.
 • har sömnproblem.
 • känner dig nedstämd.
 • har problem med till exempel impulsivitet och ilska.
 • som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap.

Här arbetar psykologer, psykoterapeuter och socionomer som ger råd, föräldrastöd och behandling både individuellt eller i grupp. Vi erbjuder även digitala besök. Om det visar sig att fler resurser behövs för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Du kan ta kontakt direkt med någon av våra mottagningar nedan, oavsett var i regionen som du bor. Det går också bra att kontakta din vårdcentral för en bedömning och första insats. Närmaste mottagning finns i Skene (Närhälsan) och Borås (Södra torget).

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Den är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatrisk vård. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för. Du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp.

Bup hjälper till när det är mer svåra besvär, till exempel

Det finns mottagningar i Skene och Borås:

Du kommer i kontakt med Bup via "En väg in" för barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Vup, Vuxenpsykiatrin

Vup är en förkortning av vuxenpsykiatrin och är till för dig som är över 18 år. Det är viktigt att söka hjälp om du mår psykiskt dåligt. Ofta kan det räcka med att söka sig till en vårdcentral, ringa en hjälplinje eller kontakta en patientorganisation. Ibland behöver du dock mer akut och specialiserad hjälp. Här finns förslag på olika varianter.

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Du kan även få hjälp vid besvär som du misstänker beror på en specifik diagnos, som till exempel adhd Länk till annan webbplats., depression Länk till annan webbplats. eller OCD – tvångssyndrom Länk till annan webbplats..

Personalen på vårdcentralen kan hjälpa dig vidare till en psykiatrisk mottagning om det behövs.

Telefonrådgivning

För att få veta var du kan få hjälp kan du ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Akutmottagning psykiatri - Södra Älvsborgs Sjukhus (vgregion.se) Länk till annan webbplats.

Närhälsan

Om du mår dåligt och är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid kontakta Närhälsan så erbjuder de dig hjälp eller hjälper dig vidare.

Närhälsan Svenljunga vårdcentral - Närhälsan (narhalsan.se) Länk till annan webbplats.

Stöd från kommunen

Du kan i vissa fall även få stöd från kommunen. Klicka på länken för att läsa mera.

Akut hjälp, krishantering - Svenljunga.se

Närhälsan i Svenljunga har en särskild mottagning för dig som är upp till 25 år. Vi har öppet för alla tills du fyller 25 år. Vi har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria. Till oss är du välkommen om du behöver hjälp eller har funderingar kring: 

 • hur du mår
 • relationer
 • preventivmedel
 • sexualitet
 • livsstilsfrågor
 • och mycket annat

Om du har fyllt 18 år och uteblir utan att meddela oss, kostar det 100 kronor. Det går bra att tala in återbud på våra telefonsvarare.

Läkarbesök kostar 100 kronor för dig över 20 år, men är alltid gratis om ditt besök handlar om preventivmedel eller sexuellt överförbara infektioner.

På Mini-Maria är ungdomar upp till 21 år välkomna. I samband med att den unge har kontakt med mottagningen erbjuds även stöd till föräldrar eller andra viktiga anhöriga. Både som ung och anhörig är du välkommen att höra av dig.

Mini-Maria är ett samarbete mellan kommunen och regionhälsan. Socionomer, socialpedagog, sjuksköterskor, psykolog och läkare arbetar därför tillsammans i tvärprofessionellt teamarbete.

Du behöver ingen remiss eller biståndsbeslut från socialtjänsten för att komma till Mini-Maria en första gång, utan det går bra att ta en kontakt själv via hemsidan eller genom att ringa mottagningstelefonen. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Mini-Maria har tystnadsplikt.

Mer information hittar du på Mini-Maria Södra Älvsborg Länk till annan webbplats..

Kontakta oss

Telefonnummer: 010-435 95 40
Telefontider: måndag – onsdag kl. 9-16, torsdag kl. 9-17 och fredag kl. 10-14.

E-post: Skriv till oss via kontaktformuläret på hemsidan, Mini-Maria Södra Älvsborg Länk till annan webbplats.

Besöksadress: Hantverkargatan 2c. I samma lokal som Arbetsmarknadsenheten. Byggnaden är belägen i ett industriområde och bredvid finns en vintagebutik. Då dörren är låst ringer du på klockan vid ditt bokade besök så kommer personal och möter dig.

Mini-Maria är på plats i Svenljunga på onsdagar för, sedan tidigare, bokade besök. Har du inte möjlighet att komma på onsdagar eller önskar träffas på annan plats så är du välkommen till någon av deras andra mottagningar i Södra Älvsborg, uppge i så fall det vid första kontakten.

.

Uppdaterad: