Tillbaka till startsidan

Du är här:

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under goda förhållanden. Från oss kan du och din familj få hjälp och stöd med olika problem som är svåra att lösa på egen hand.

ett barn/ungdom som sitter på en äng och blåser på en maskros

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför olika former av verksamheter som riktar sig till familjer, barn och ungdomar. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller något beslut, medan andra insatser kräver att vi gör en utredning och fattar ett beslut om att en person är i behov av insatsen.

Detta kan du få hjälp med

Våra handläggare kan bevilja stödinsatser såsom:

  • rådgivning och stöd
  • medling
  • kontaktperson eller kontaktfamilj
  • stödjande insatser i hemmet av familjearbetare
  • familjehem, jourhem eller behandlingshem

Innan en insats kan bli aktuell måste våra handläggare göra en utredning om din och din familjs situation. Syftet med en utredning är att klargöra om - och i så fall vilken - hjälp som behövs.

Så går en utredning till

Utredningen gör vi så långt det är möjligt tillsammans med dig och dina föräldrar och vi gör det i syfte att samla kunskap om dig så att vi får en bild av vad du och/eller dina föräldrar behöver för stöd och hur det ska anpassas för att passa just er.

I överenskommelse med dina vårdnadshavarna kan samtal även göras med släkt och vänner och ibland kan vi behöva uppgifter från till exempel skolpersonal, vårdcentral och BUP (barn och ungdomspsykiatrin).

Du och dina vårdnadshavare informeras om allt som händer och som skrivs i utredningen. Vårdnadshavare som inte lever tillsammans får samma information.

När utredningen är färdig

När utredningen är färdig beslutas om det finns behov av en insats och om du inte får den hjälp du önskar har du alltid rätt att överklaga.

I första hand erbjuds frivilliga insatser enligt Socialtjänstlagen. I enstaka fall kan det bli aktuellt att barn vårdas med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Detta sker bara då barnet riskerar att fara mycket illa i sin hemmiljö eller på grund av sitt eget beteende. Vid LVU-förhållanden ska barnet få både skydd och vård.

Du kan kontakta någon av socialsekreterarna via vårt kontaktcenter på telefon  0325 - 180 00 eller via mail.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: