Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Utlandsvistelse och skolplikt

Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå i skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver tänka på. Här kan du läsa om vilka möjligheter som finns för ett skolpliktigt barn att åka utomlands.

förälder med 3 barn står på flygplats

Skolplikt

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ha skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan.

Rätt till utbildning

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i svensk skola (förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola). Rätten till utbildning är en skyddad rättighet enligt svensk lag, och barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att se till att skolpliktiga barn som bor i Svenljunga kommun får den utbildning de har rätt till.

Om du vill att ditt barn ska gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan det vara nödvändigt att barnet går i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Du behöver då ansöka om att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt.

Din ansökan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.

Medgivande för att fullgöra skolplikt på annat sätt kan ges för upp till ett år i taget.

Det här krävs för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt utomlands

Kraven är höga för att ditt barn ska få fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ och motsvarar den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • att kommunens behov av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  • att det finns synnerliga skäl, utifrån elevens enskilda behov.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ta fram det underlag som behövs för att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna fatta beslut.

Vid godkännande av ansökan

Om vi beslutar att godkänna din ansökan får ditt barn fullgöra sin skolplikt på annat sätt i upp till ett år. Under den tid som ditt barn har sin alternativa skolgång följer vi upp att all information du har lämnat i den här ansökan fortfarande stämmer. Om vi under vår uppföljning märker att förutsättningarna som vi grundade vårt beslut på ändras, kommer vi att ta bort vårt godkännande.

När ditt barn fullgör sin skolplikt på annat sätt kommer vi skriva ut ditt barn från sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har barnet emellertid skolplikt igen. Däremot kan vi inte garantera att ditt barn får komma tillbaka till samma skola eller klass som innan.

Det här gäller om vi inte godkänner ansökan

Om vi beslutar att inte godkänna din ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt fortsätter ditt barn att ha skolplikt som vanligt. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Om du planerar att vistas utomlands under sex månader eller längre kan du ansöka om skolpliktens upphörande genom att skicka in anmälan om varaktig utlandsvistelse

Skolplikt och längre vistelse utomlands

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten.

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Svenljunga kan ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs, samt ansvaret för att finansiera elevens utbildning.

Vid bedömning om en bosättning i annat land är varaktig, är de faktiska förhållandena avgörande. Det ska handla om en verklig och varaktig bosättning på den utländska orten. Det är inte möjligt att generellt ange en viss minsta tid för att bosättningen i utlandet ska anses varaktig, men en tumregel kan vara 6-9 månader.

Vårdnadshavare som planerar att dess barn ska vistas utomlands under sex månader eller längre ska anmäla varaktig utlandsvistelse till barn- och utbildningsförvaltningen. Inkommen anmälan ligger till grund för beslut om huruvida skolplikten upphör eller ej. Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig.

Din anmälan ska ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen minst tre månader innan eventuell flytt utomlands.

Om barnet ska vara utomlands längre än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket.

Vid beslut om att skolplikt fortsätter att gälla

Skolplikten fortsätter vanligtvis att gälla om perioden ni planerar att vistas utomlands är kortare än sex månader. Det innebär att ditt barn ska fortsätta gå i skolan i Sverige. Enligt skollagen har du som vårdnadshavare ansvar för att se till att ditt barn går i skolan.

Vid beslut om att skolplikt upphör

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin nuvarande skola i Svenljunga kommun.

Vad gäller efter utlandsvistelsen

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter rätt till utbildning och skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Men eftersom skolgången har avbrutits kan vi inte garantera att ditt barn får fortsätta gå i skolan med elever i samma åldersgrupp eftersom det kan skilja mycket i kunskaper. Vi kan heller inte garantera att ditt barn får fortsätta på samma skola som barnet var inskrivet på innan utlandsvistelsen.

.

Tommy Fock, Barn- och utbildningschef, 0325-183 60
Jane Larsson, Verksamhetschef, 0325-183 64

Uppdaterad: