Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig förutsättning för att kommunen ska vara en bra plats att leva och bo på. Det är vi som sköter om det mesta av det fysiska som du som kommuninvånare ser omkring dig.

Vad gör vi på samhällsbyggnadsförvaltningen?

Politiskt styrs vårt arbete av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde. Det är vi som

 • lagar maten till barnen i skolan och sköter om lekplatserna och parkerna som de leker i
 • ser till så att du får vatten till ditt morgonkaffe
 • tar hand om ditt avfall
 • sköter om gatorna du går, cyklar och kör på
 • tar emot dig i simhallen, i biblioteket och på återvinningscentralen
 • planlägger mark så att du kan bygga hus och våra företag kan utvecklas
 • tittar på din ansökan om bygglov, eget avlopp eller värmepump
 • kontrollerar restauranger, solarier och industrier så att de följer de regler som finns.

För att vi ska kunna hantera alla dessa olika områden är vi uppdelade i sju enheter med olika ansvarsområden.

Vi på avfallsenheten arbetar för en hållbar avfallshantering i kommunen. Vi ser till så att dina sopor hämtas och tas om hand på ett bra sätt. Vi tar emot ditt grovavfall på vår återvinningscentral Moga Returen.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Magnus Eriksson, avfallschef, 0325-185 64

Vi på gatu- och fritidsenheten ansvarar för att kommunen vägar och gator är anpassade för bilister, cyklister och gångtrafikanter. Vi driver friskvårdsanläggningen Moga Fritid där du är välkommen att bada och motionera. Det är även vi som ansvarar för skötseln av kommunens lekplatser och badplatser.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef, 0325-181-93  

Vi på kostenheten ansvarar för att det serveras näringsriktig mat i våra skolor och på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Poa Pettersson, kostchef, 0325-183 50

Vi på kulturenheten har vår bas på huvudbiblioteket i Svenljunga. Där lånar vi inte bara ut böcker utan anordnar konstutställningar och kulturarrangemang. Vi har även en liten bokbuss för att nå ut till så många som möjligt. Välkommen till oss!

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Karin Ryberg Manhem, kulturchef, 0325-181 65

Vi på miljö- och byggenheten arbetar främst med myndighetsutövning. Myndighetsutövningen innebär att vi arbetar för efterlevnaden av de lagar och förordningar som rör miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak och alkohol. Vi arbetar även med bygglovfrågor, samråd och inspektion av byggen.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta: 

Christine Berggren, miljö- och byggchef, 0325-182 30

På vår plan- och exploateringsenhet har vi samlat följande arbetsuppgifter:

 • Detaljplanering
 • Mark- och exploateringsfrågor
 • Kart- och mätuppdrag
 • GIS
 • Naturvård
 • Energirådgivning

Plan- och exploateringsenheten arbetar även med de miljö- och klimatstrategiska frågorna och översiktsplaneringen (ÖP) åt kommunstyrelsen.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta: 

Pier Andersson, plan- och exploateringschef, 0325-184 40

Det är vi på VA-enheten som ansvarar för att du som är ansluten till kommunalt VA ska få rent dricksvatten i din kran och för att rena det vatten du spolar ned i avloppet.

Om du har frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta:

Anders Kjellberg, VA-chef, 0325-180 00

.

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef, 0325-183 39

Uppdaterad: