Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Naturreservatet Buttorps forsar

Vid Buttorp finns tre forsar och värdefulla strandskogar. Den största forsen är den mittersta som ligger vid den gamla kvarnen och bron över Ätran. I den här delen av Ätran finns fortfarande ätranöringen som är en populär fisk för sportfiskare.

Beskriver min bild

Höga naturvärden vid Buttorp

Fritt strömmande vatten är idag en ovanlig syn i södra Sverige. Vid Buttorp finns många arter som är beroende av de miljöer som finns vid strömmade vatten, däribland öring men också strömstare och forsärla. Strömmande vatten är bra uppväxtområden för öringar och finns det dessutom precis som i Buttorp, ädellövskogar i strandzonerna ökar värdena ännu mer.

 

Naturreservatet omfattar ca 1700 meter av Ätran med strandzoner. Berörda fastigheter är del av fastigheterna Buttorp 2:6, Billeberg 4:16, Sexdrega 2:10, Stålabo 1:5 och Buttorp 2:15 i Svenljunga kommun.

 

Skälen för reservatet är att bevara och utveckla kärnområdet i en sammanhållen, 3 mil lång värdefull åsträcka utan definitiva vandringshinder och barriärer. Skälen är också att gynna den stationära och storvuxna Ätranöringen, samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

 

Vid Buttorp finns en av södra Sveriges få naturliga forsar av sin storlek. Buttorpsforsen har en naturlig kvill med trädbevuxna små öar. Naturligt strömmande och forsande vattendrag är avgörande för öringen. Antalet öringar har minskat drastiskt i antal i Ätran sedan senare halvan av 1900-talet. Karaktärsarter för naturliga vattendrag och forsande vatten som drillsnäppa, forsärla och strömstare häckar inom reservatet.

 

Ätran vid Buttorp omges av lövskogar med betydelse för biologisk mångfald. Inom reservatet finns flera signalarter för skyddsvärd skog och skyddade arter som groddjur och orkidéer.

 

De vackra miljöerna kring Buttorp vid Ätran är viktiga närrekreationsmiljöer för de närboende och ett betydande område för fisketurism.

Beslut om naturreservat

Den 16 april 2018 beslutade kommunfullmäktige att bilda det kommunala naturreservatet Buttorps forsar. Det beslutet har överklagats till länsstyrelsen. Det innebär att beslutet inte gäller ännu.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 18 september 2019