Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bygga nytt, ändra och riva

Funderar du på att bygga nytt, ändra eller riva ett hus i Svenljunga kommun? Här hittar du information om vilka regler som gäller.

bygglastbilar

När behöver jag bygglov?

Ska du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar av en byggnad behöver du ofta ett bygglov. Ett bygglov är ett tillstånd som lämnas av kommunens byggnadsnämnd. Reglerna för bygglov finns i plan- och bygglagen och tar upp bland annat utformning och placering av en byggnad med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskapsbilden.

Bygglov krävs bland annat för att

  • bygga en helt ny byggnad
  • bygga till en befintlig byggnad
  • ändra användningen av en byggnad, till exempel göra om ett kontor till en bostad
  • ändra en byggnad så att det blir ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
  • bygga fristående mur, stödmur eller plank
  • sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Det kan till exempel vara idrottsanläggningar, campingplatser, skjutbanor, motorbanor, golfbanor och vindkraftverk. Detsamma gäller för materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Ekonomibyggnader som används för jord- och skogsbruksnäringen är bygglovsbefriade utanför detaljplanerade områden.

Det du ansöker om att få göra bör inte strida mot detaljplan eller översiktsplan. det handlar också om att inte skapa problem för andra, till exempel dina grannar. När vi handlägger din ansökan tittar vi bland annat på om ditt bygge stämmer överens med de krav och normer som finns för säkerhet, hälsa och miljö.

Kontakta gärna oss för vägledning i din bygglovsprocess!

Ombyggnation

Med ombyggnation menas en ändring av byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden förnyas. Exempel på sådan åtgärd kan vara stomingrepp i bärande väggar, ändring av planlösning, installation av hissar med mera.

Ändringar av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan. För byte av befintlig köksfläkt eller paxfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

Om det är en byggnad med höga kulturvärden som ska byggas om kan vi ställa krav på att en särskild sakkunnig ska följa arbetet. 

Kan jag nekas bygglov?

Ibland kan en ansökan om bygglov inte beviljas. Anledningen till det kan vara att platsens förutsättningar såsom höga natur- eller kulturvärden. Du kan också nekas bygglov inom detaljplanerat område om ingen byggrätt finns kvar på fastigheten, eller om åtgärden strider mot andra planbestämmelser såsom höjd eller placering. En annan anledning till att din ansökan nekas kan vara att bygglovhandlingarna inte visar att bygglovet uppfyller de krav på en byggnad och tomt som ställs i lagstiftningen.

Om byggrätten inom en detaljplan överskridits har du fortfarande möjlighet att ansöka om vissa lovbefriade åtgärder, oberoende av vad detaljplanen säger, exempel på sådana åtgärder är de så kallade Attefallsåtgärderna. Läs mer om Attefallsåtgärderna. Öppnas i nytt fönster.

Det finns också möjlighet att ändra en hel eller delar av en detaljplan. Läs mer om planprocessen. Öppnas i nytt fönster. Att ändra en detaljplan är ofta en tidskrävande process som också kostar mycket pengar. Därför är det inte så vanligt att man som privatperson ansöker om att få ändra detaljplan, men möjligheten finns.

I de fall det är uppenbart att en bygglovsansökan inte kan beviljas kommer du ges möjligheten att dra tillbaka din ansökan. Men om du trots allt vill få din ansökan prövad så har du rätt till det.

Föredelen med att få ett skriftligt beslut är att det ger dig möjligheten att gå vidare och överklaga beslutet om det har gått dig emot. Överklagan prövas då i första instans av Länsstyrelsen. Denna möjlighet har du inte om du återtar din ansökan. Fördelen med att återta ansökan är däremot att du får en lägre avgift. Läs mer om hur man överklagar ett beslut som går dig emot. Öppnas i nytt fönster.

I många fall kan dock justeringar i bygglovsansökan göra att bygglov kan beviljas, även om det inte blev precis som det var tänk från början.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: