Självservice

Lyssna

Kontakt

Tillbaka till startsidan

Du är här:

Skyddsvärda träd

Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för djur och växter. Antalet skyddsvärda träd minskar och därmed också alla de arter som är knutna till dessa träd.

Beskriver min bild

Inventering av skyddsvärda träd

Under 2011 till 2013 har hela kommunen inventerats på stora och grova träd. Inventeringen har fokuserat på att inventera platser där man vetat eller kunnat misstänka att gamla och grova träd finns. Detta är ofta gamla betes- och hagmarker, kyrkogårdar, torp och gårdar samt längs vägar. Många av dessa platser har inventerats tidigare, och man kan finna noteringar om att där finns grova träd. Många mycket viktiga träd står i privata trädgårdar men dessa träd har inte blivit inventerade på grund av tidsbrist och kostnad.

Vad är ett skyddsvärt träd?

Med skyddsvärt träd avses i den här inventeringen:

  • Jätteträd; träd med diameter på mer än 1 meter (omkrets 314 centimeter)
  • Gamla träd: 140-200 år beroende på trädslag
  • Hålträd: grova träd med tydliga hål i stammen
  • Träd med mer än 1 rödlistad art, eller bra signalart (hotade eller ovanliga arter)

Resultatet

Cirka 1000 träd har nu inventerats i Svenljunga kommun. 670 av dessa träd var antingen jätteträd eller hade tydliga hål i stammen. Av dessa klassades cirka 300 som jätteträd medan 500 träd hade tydliga hål i stammen.


Det vanligaste trädslaget bland de skyddsvärda träden är ek och därefter ask och lönn på andra plats. Ungefär 30 procent av träden är hotade på något sätt. Av de hotade träden är en tredjedel hotade av igenväxning. Näst största hotet är askskottsjuka som drabbar askar mycket hårt.

Naturminne och symbolträd

Svenljunga kommun har utsett två träd som symbolträd för att visa på gamla och grova träds värden. De ska även ses som en symbol för kommunens fortsatta arbete med att värna om gamla och grova träd. Vid träden finns en informationskylt uppsatt där du kan läsa mer om varför gamla träd är så viktiga.

Naturminnesmärkt ek i Hembygdsparken

Eken som är naturminnesmärkt står på en gammal stensättning i Hembygdsparken. Det här trädet är 220 centimeter i omkrets. Den uppfyller inte ännu kriterierna för "särskilt skyddsvärt träd" men är en viktig efterföljare. Att också värna och och skydda de träd som i framtiden ska bli gamla och grova är viktigt för att dessa biologiskt värdefulla miljöer ska finnas också om 100-200 år.

Lönnen vid stenbron

Lönnen vid stenbron är 246 centimeter i omkrets. Den har ett tydligt hål i stammen där fåglar, eller insekter kan bygga bo.

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: 03 juni 2020