Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång - från ansökan till slutbesked.

en planritning ligger på ett bord, på ritningen ligger det en linjal. spik och en borr

Att tänka på inför en byggnation

I detaljplanen finns det bestämmelser som bland annat reglerar byggrätt, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Bestämmelser om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder finns i plan- och bygglagen (PBL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och plan- och byggförordningen (PBF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innan du börjar planera din byggnation ska du tänka på följande: 

 • Hur ser bebyggelsen ut i området?
 • Hur ser tomten ut? Byggnaden ska anpassas till den befintliga marken och inte tvärt om.
 • Var ska garage och bilparkering placeras?
 • Placera huset så att tomten inte styckas upp i svårutnyttjade delar eller försvårar framtida tillbyggnad.
 • Kan den tänkta byggnationen skugga, ta bort utsikt eller på annat sätt påverka grannarna?
 • Är byggnaden rätt orienterad med tanke på till exempel sol och störningar från trafik?
 • Är det en tillbyggnad ska den utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.
 • Vilka tekniska krav kommer att ställas på byggnaden; brandskydd, tillgänglighet, energi.
 • Finns det tillräckligt bra vägar fram till fastigheten.

Om du är osäker på om placeringen av byggnaden är lämplig kan du söka förhandsbesked. Om du till exempel ska bygga om en lokal kan det vara bra att på förhand veta vilka krav kommunen kan komma att ställa på tillgänglighet. Då kan du ansöka om ett villkorsbesked. Mer information om byggprocessen hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det första du behöver göra om du ska bygga är att ta reda på om du behöver bygglov för det du vill göra. Här på kommunens webbplats hittar du information om en del vanliga åtgärder.

Kontakta alltid en bygglovhandläggare om du är osäker, kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Anmälan av vissa byggnationer

Det är inte alla åtgärder som kräver bygglov eller tillstånd men det kan krävas att en anmälan görs till kommunen. På Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner du mer information om anmälningspliktiga åtgärder. 

Du kan behöva anmäla:

 • Rivning av byggnad eller del av byggnad »
 • Ändring av byggnad som innebär att konstruktion av bärande delar berörs, eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av VA-installationer
 • Väsentlig ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av små vindkraftverk

I anmälan beskriver du byggnadens tekniska utförande och vilken kontroll och tillsyn som kommer att göras i byggprojektet.

Titta gärna även i Boverkets broschyr Får jag bygga? Pdf, 621 kB, öppnas i nytt fönster. 

När du ansöker om bygglov behöver du lämna in en skriftlig ansökan som innehåller de uppgifter, ritningar och andra handlingar som vi behöver för att handlägga ditt ärende och fatta beslut. Tänk på att situationsplan och kartor alltid ska vara skalenliga. Det innebär att förhållandet mellan ritning och verklighet ska stämma överens med den skala som anges.

Ansökningsblankett 

Bygglovsblanketten ska vara komplett ifylld och undertecknad av sökanden och eventuell medsökande. Skicka gärna med tidigare beslut, till exempel ett förhandsbesked, eller handlingar som underlättar vår granskning av ditt ärende.

Ansökan om bygglov eller marklov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bygglov för skylt- eller ljusanordning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan

Du ska alltid skicka med en situationsplan när du söker bygglov. Beroende på vad ditt ärende gäller ställer vi olika krav på innehållet i den.

 • Nybyggnation inom detaljplan - nybyggnadskarta
 • Nybyggnation utanför detaljplan - enkel nybyggnadskarta
 • Tillbyggnation - enklare karta som visar fastighetsgräns och befintliga byggnader

Situationsplanen kan baseras på någon av kommunens kartprodukter

Ritningar 

De ritningar du lämnar in ska vara skalenliga och helst på pappersstorlek A4 eller A3. Det ska gå att kontrollera att byggnaden är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och att de övriga kraven i tredje kapitlet i Boverkets byggregler, BBR, är uppfyllda. 

 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Planritningar i skala 1:100 eller 1:50. Möblerade planritningar är önskvärda.
 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500. På en markplaneringsritning visar du hur du planerar din tomt. Du ska ange eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera. På så sätt kan kommunen bedöma tillfart, parkering, tillgänglighet och uppfyllnader/schaktningar.
 • Sektionsritningar i skala 1:100 (behövs inte om det är uppenbart onödigt).

Vi ställer vissa krav på hur ritningarna ska se ut, de ska till exempel alltid vara fackmannamässigt utförda. På sidan Ritningar kan du läsa mer om detta.

Kontrollplan

Du måste alltid skicka in en kontrollplan och ibland behöver du även en särskild kontrollansvarig. På sidan Kontrollplan och kontrollansvarig (KA) kan du läsa mer.

Förhandsbesked berör vanligtvis ny bebyggelse utanför detaljplanelagt område. Det är ett formellt beslut som tas i byggnadsnämnden. Syftet är att du som sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta din planering av bygget.

I förhandsbeskedet anges de villkor som ska uppfyllas för att du ska få bygglov. I förhandsbeskedet prövas om det är lämpligt att bygga på den aktuella platsen (lokaliseringsprövning). Frågor om den yttre utformningen prövas också.

Ett förhandsbesked är tidsbegränsat. Det innebär att du måste lämna in en bygglovsansökan inom två år från det att beslutet om förhandsbesked fattats.

När din ansökan kommer in till oss gör vi först en bedömning om alla uppgifter och ritningar som vi behöver har skickats med. Saknar vi något kommer vi att kontakta dig för en komplettering. När vi anser att ärendet är komplett meddelar vi dig det. Vi har då 10 veckor på oss att granska och besluta i ärendet. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut beror bland annat på åtgärdens omfattning och tiden på året. Vår och sommar är högsäsong så tänk på att lämna in din ansökan i god tid.

Bygglovhandläggaren bedömer om åtgärden uppfyller de krav som finns. I vissa fall skickar vi handlingarna på remiss till andra myndigheter, sakkunniga och grannar. Här kan du läsa mer om grannars möjlighet att påverka

I de flesta fall får handläggaren ta beslut i ärendet men vid till exempel nybyggnation utanför detaljplan tas beslutet av nämndens arbetsutskott. Ett beslut är alltid skriftligt och vi skickar hem det till dig per brev tillsammans med kopia av de godkända ritningarna. 

Ja, det kan du göra. När du får beslutet från oss får du också information om hur och inom vilken tid du kan överklaga. 

Bygglovet skickas även för kännedom till grannar som har yttrat sig negativt över din ansökan. De har möjlighet att lämna in en överklagan inom tre veckor från det att de tog emot bygglovet. Alla bygglov ska även kungöras på Post- och inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (PoIT) som är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. Kungörelsen ligger publicerad i fyra veckor och under den tiden kan även andra överklaga bygglovet.

Den 1 juli 2018 infördes nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Lagändringen innebär att beslut om lov får verkställas först fyra veckor efter att de kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Tidigare har beslut om lov kunnat verkställas omedelbart. Syftet med lagändringen i PBL är att skapa möjlighet att överklaga ett beslut om lov innan det får verkställas. Du får alltså inte påbörja byggnationen under de veckor kungörelsen är publicerad.

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas. Om ingen överklagan kommer in antecknar vi att bygglovet har vunnit laga kraft. Detta kan ske tidigast fyra veckor efter beslutet men kan dröja längre tid om vi inte lyckas delge alla berörda.

Du som anser att ett fattat beslut är felaktigt kan överklaga det. En överklagan lämnas till byggnadsnämnden som prövar om överklagan har inkommit i rätt tid, det vill säga innan beslutet har vunnit laga kraft. Om överklagan inkommit i rätt tid, överlämnar vi detta tillsammans med handlingarna i ärendet till länsstyrelsens rättsenhet.

Under tiden som ärendet prövas av rättsinstanserna bör du inte påbörja byggnationen.

I bygglovsbeslutet står det om du behöver tekniskt samråd. Du ansvarar för att kontakta vår byggnadsinspektör för att boka in ett samrådsmöte. I vissa enkla fall behöver inte tekniskt samråd bokas in, utan du får ett startbesked tillsammans med bygglovet och kan därmed börja bygga.

Innan det tekniska samrådet ska nödvändiga handlingar tas fram. Dessa består av kontrollplan och tekniska handlingar men kan variera beroende på vilken åtgärd du planerar att utföra. Under det tekniska samrådet diskuteras arbetets planering och organisation, vilka kontroller som ska utföras, behovet av arbetsplatsbesök, försäkringar med mera. Du får alltid ett skriftligt protokoll från samrådet. 

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagkraven är uppfyllda får du normalt sett ett startbesked. I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och vi anger även vad du behöver göra för att få ett slutbesked i ärendet. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge.

Det är viktigt att du inväntar ett skriftligt startbeskedet. Börjar du bygga innan du fått beskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Ett startbesked gäller lika länge som ett bygglov. 

Husutsättning /utstakning

När ett hus ska byggas ska det placeras rätt på tomten. I ditt startbesked står det om du behöver göra en utstakning eller inte.

Beställning av utstakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ditt bygge har varit igång en tid ska byggenheten besöka byggarbetsplatsen (arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras, bestäms vid det tekniska samrådet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök.

Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs. Vi för ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

När ditt bygge börjar bli klart ska du meddela oss det så att vi kan ha ett slutsamråd på byggarbetsplatsen (om vi inte bedömer att det är onödigt). Detta möte ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked. På slutsamrådet medverkar byggherre, representant från byggenheten, kontrollansvarig och övriga som kommunen bedömer ska vara med.

Slutsamrådet hålls normalt på arbetsplatsen. Under slutsamrådet går man igenom om kontrollplanen har följts, utlåtanden från kontrollansvarig, dokumentation från besök av arbetsplatsen, behov av andra åtgärder och om slutbesked kan ges.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och vi inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och du får ett slutbesked. Då får du ta din byggnad i bruk och börja använda den. Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet. Om du ändå gör det får du betala en sanktionsavgift. 

Vad händer om det finns brister?

Om det finns brister som inte är försumbara som behöver åtgärdas eller kontrolleras senare, kan eventuellt ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När bristerna har åtgärdats utfärdar vi ett slutbesked.

.

Linda Elmgren, Bygglovhandläggare, 0325-184 55
Annika Utterström, Bygglovhandläggare, 0325-184 45

Uppdaterad: