Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Tomma hus

Det finns fler som vill flytta till oss och till landsbygden. Därför uppmanar vi fastighetsägare som äger hus som står tomma att hyra ut eller sälja. Ibland kan det kännas krångligt och svårt att veta var du ska börja om du vill stycka av en gård eller hyra ut ett hus. På denna sida har vi samlat nyttig information till dig som äger ett hus som kan vara aktuellt att sälja eller hyra ut.

Beskriver min bild

Jag funderar på att sälja

Om du funderar på att sälja din obedodda fastighet så dyker det ofta upp frågor. Här hittar du kontakt till lokala mäklare som kan hjälpa dig med frågor. Om du inte vill sälja hela din fastighet utan bara huset finns här information om hur en avstyckning går till.

I många fall är fastigheten stor och du som fastighetsägare kan tänka dig att sälja huset men vill ha kvar skogen och marken. Då kan det vara läge att stycka av.

Så här ansöker du om en avstyckning

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Ansök inom sex månader vid köp eller gåva

Det är fastighetsägaren som ansöker om avstyckning. Om någon redan köpt den del som ska avstyckas från fastigheten kan antingen köparen eller ägaren till den ursprungliga fastigheten ansöka om avstyckning. En sådan ansökan måste skrivas under av både köparen och säljaren, och måste göras senast sex månader efter förvärvet annars blir köpet eller gåvan ogiltig.

Inteckningsfri avstyckning

I samband med att vi genomför en avstyckning kan du ansöka om att inteckningarna från den ursprungliga fastigheten inte ska följa med den nya fastigheten. Det är speciellt fördelaktigt ifall fastigheterna inte ska ha samma ägare. Om du inte gör det, gäller eventuella inteckningar i båda fastigheterna.

Rättighet på annan fastighet

Vid en avstyckning kan vi även skapa servitut Länk till annan webbplats., en rättighet för en fastighet att på ett visst sätt använda en annan. Den nya fastigheten kan till exempel få rätt att använda en väg över den ursprungliga fastigheten (stamfastigheten).

Ansök om lagfart vid köp eller gåva

När avstyckning görs på grund av ett köp eller en gåva så behövs en lagfart på den nya fastigheten som skapats efter avstyckningen. Här kan du ansöka om lagfart Länk till annan webbplats..

Vad händer när ansökan är inskickad?

När vi har fått in din ansökan så påbörjas en utredning. Här kan du läsa mer om vad som händer när vi tagit emot din ansökan. Länk till annan webbplats.

Handläggningstid och kostnader vid en avstyckning

Den tid vi behöver lägga ner på ett ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur omfattande förändringen som du ansökt om är. Lantmäteriet kan inte lämna något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Här kan du läsa mer om avgifter Länk till annan webbplats. och se prisexempel. Länk till annan webbplats.

Varje ärendes handläggningstid påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Här kan du läsa mer om handläggningstider. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag skulle kunna tänka mig att hyra ut

Byalag, engagarade personer med lokalkännedom

I de flesta av orter i Svenljunga kommun finns det byalag som är samhällsföreningen som representerar byn. Här finns ofta personer med bra lokalkunkskap som kanske kan veta om någon söker boende. Kontaktuppgifter hittar du enkelt i vårt föreningsregister.

Lokala Facebookgrupper

Facebook är en smidig kanal till att annonsera ut sitt hus. Många orter har lokala sidor som du kan göra inlägg på. Behöver du hjälp att hitta en sida eller har funderingar är det bara att kontakta oss.

Webbplatser

Det finns flera webbplatser där du smidigt kan lägga upp annons på din bostad till uthyrning.

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på när du ska hyra ut din fastighet. Gå gärna in och läs hos Villaägarna om vad som gäller när du ska hyra ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver också tänka på Skatteverkets regler kring uthyrning av bostäder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är alltid ditt egna ansvar att ta reda på rätt information om du vill hyra ut ditt hus men vi hjälper dig gärna att hitta rätt information eller förmedla rätt kontakt som kan svara på dina frågor. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Jag vill köpa en fastighet

Här hittar du som hittat drömhuset men som är behov av renovering eller utbyggnad information om vad du behöver tänka på när du ska bygga på utanför detaljplanerat område.

Om du ska bygga på en fastighet som redan är bebyggd så behöver du oftast inte söka förhandsbesked. Är det till exempel ett bostadshus som byggas till eller om du ska bygga en komplementbyggnad så kan du ansöka om bygglov direkt. Om fastigheten du ska bygga på är stor och byggnationen inte är en kompletteringsåtgärd i anslutning till befintlig bebyggelse kan det bli aktuellt med ansökan om förhandsbesked. Kontakta Svenljunga byggkontor om du vill ha stöd i bedömningen.

I områden utanför detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område krävs en mer omfattande utredning, med utgångpunkt från kommunens översiktsplan.

Om du vill bygga på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område, kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Det innebär att byggnadsnämnden bedömer om platsen är lämplig för det du har tänkt bygga.

Varför ska du söka förhandsbesked?

Du bör söka ett förhandsbesked om du vill bygga på en tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Syftet med att ansöka om ett förhandsbesked är vanligtvis att undvika långtgående projektering innan det är klarlagt om åtgärden kan tillåtas på platsen. En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika många handlingar som en ansökan om bygglov.

Vilka handlingar ska lämnas in för en ansökan om förhandsbesked?

En ansökan av förhandsbesked kan oftast bara bestå av en ansökningsblankett där det ska framgå vad man vill bygga och en karta som visar var åtgärden tänkt att lokaliseras. Vid större byggnationer eller vid komplicerade platser kan det bli aktuellt med mer underlag. Detta kan exempelvis vara en geoteknisk undersökning.

Vad prövas i förhandsbeskedet?

Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Denna prövning görs mot kraven i 2 kap, plan- och bygglagen. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för de eller det ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan allmänna och enskilda intressen görs alltid. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som finns där. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.

Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna. Vid en ansökan om förhandsbesked gör Miljöenheten bedömningen om de anser att ett avlopp går att anlägga på fastigheten. Varje ärende bedöms utifrån den specifika platsens förutsättningar. Det finns däremot platser där det generellt kan bli svårt att bygga på. Nedan följer några exempel på sådana:

  • Fastigheter där det krävs mycket stora ingrepp i naturmark för att möjliggöra exploatering till exempel kraftigt kuperade fastigheter eller att skyddsvärd naturmark tas i anspråk.
  • Svårigheter med att ordna in- och utfart från allmän/enskild väg.
  • Där det råder riskfaktorer som höga bullervärden, översvämningsrisk och skredrisk.
  • Bebyggelse på brukningsvärd jordbruksmark, som endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen enligt miljöbalken.
  • Detaljplanekrav - 4 kapitlet, Plan- och bygglagen. Detaljplanekrav kan uppstå när ny sammanhållen bebyggelse uppstår och om åtgärden behöver regleras i ett sammanhang, till exempel om åtgärden kräver utbyggd infrastruktur som vägar, vattenförsörjning eller om förslaget möjliggör en ny bebyggelse struktur i ett område.

Prövning av förhandsbesked inom strandskyddat område

Strandskyddsområden och vissa andra mark- och vatten områden omfattas av särskilt skydd enligt 7 kapitlet Miljöbalken. Om en ansökan om förhandsbesked avser en åtgärd som är tänkt att lokaliseras inom strandskyddsområde innebär det två olika prövningar. En ansökan om strandskyddsdispens görs hos Miljöenheten. Det blir två olika ansökningar och två olika beslut då besluten grundar sig i olika lagstiftningar. Förhandsbeskedet ska prövas enligt plan- och bygglagen och strandskyddsdispensen prövas enligt miljöbalken. Vid prövningen av förhandsbesked kan innebörden av ett strandskyddat område vara ett viktigt underlag vid bedömningen av markens lämplighet. Om man ska bygga nytt utanför detaljplan och inom strandskyddat område, rekommenderar vi att man ansöker om strandskyddsdispens innan man ansöker om förhandsbesked.

Grannehörande och remisser

Vid prövning av förhandsbesked utanför detaljplan är grundregeln att grannar och andra berörda ska underrättas om ansökan och ges möjlighet att yttra sig över den. Byggnadsnämnden kan remittera andra myndigheter för att få bättre underlag för sin bedömning. Detta kan exempelvis vara Trafikverket när det gäller byggnation i närheten av statliga vägar.

Avstyckning och köp av fastighet utanför detaljplanerat område

Avstyckning är när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske när någon ska eller har köpt mark för att bygga på. Fastighetsbildning sker genom en lantmäteriförrättning som handläggs av en lantmäterimyndighet. Ansökan om avstyckning ska ställas till den lantmäterimyndighet som ansvarar för fastighetsbildningen i den kommun där fastigheten är belägen. Det vanligaste är att först söka förhandsbesked innan man ansöker om en avstyckning hos lantmäteriet. Detta är för att ha en garanterad byggrätt på den nya fastigheten.

Hur lång tid tar det att få ett förhandsbesked?

Du ska få beslutet senast 10 veckor efter din ansökan. Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Tiden för handläggningen räknas från att din ansökan anses vara komplett, det vill säga när vi har fått alla handlingar som behövs för just ditt ärende.

.

Emelie Romland, Samhällsutvecklingsstrateg, 0325-183 07
Fredrik Dahl, Näringslivsstrateg, 0325-184 06

Uppdaterad: