Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen framgår resursfördelning till olika verksamheter och vilka investeringar som planeras. Den är därför det viktigaste ekonomiska dokument som politikerna har att besluta om.

Vi gör varje år en budget för det kommande året och en plan för ytterligare två år, det vill säga en rullande treårsbudget. Kommunallagen säger att våra kostnader och intäkter ska vara i balans, det så kallade balanskravet, vilket innebär att kostnaderna inte får vara högre än intäkterna.

Ekonomiska ramar

Budgeten anger de ekonomiska ramarna för verksamheten, det vill säga vilka resurser som finns till löpande drift och investeringar, samt hur utgifterna ska finansieras. Här fastställs våra övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten beslutas hur pengarna ska fördelas och vad de olika verksamheterna ska uträtta för pengarna de har tilldelats.

Nämnderna beslutar

Våra nämnder, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om sin egen budget. Här framgår vad nämnderna tar på sig att åstadkomma inom budgeten och det omfattar både verksamheternas kvantitet, kostnad och kvalitet. Åtagandena följs upp och redovisas i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.

Fördelning

Det mesta av våra pengar går till verksamheter som vi ansvarar för enligt lag, som exempelvis skola, äldreomsorg, socialtjänst, räddningstjänst och miljö- och bygg. Dessutom går en del till verksamheter som är frivilliga som exempelvis fritidsverksamhet, kultur, hälsa, arbetsmarknad och näringslivsutveckling.

Våra verksamhetsplaner

.

Salman Chalhoub, Ekonomichef, 0325-183 18

Uppdaterad: