Du är här:

Styrgruppen för medborgardialog

Den politiska styrgruppen behandlar frågor som kan bli aktuella för medborgardialog. Gruppen består av en representant från varje politiskt parti i kommunfullmäktige samt en tjänsteperson som samordnar och skriver minnesanteckningar. 

ordförandeklubba ligger på en anteckningsbok

Styrgruppens uppgifter

Förslag på ämnen för medborgardialog kan komma från både politiker och invånare. Styrgruppen fungerar som ”bollplank” och bedömer om ämnet eller frågan är lämplig för medborgardialog, föreslår dialogmetod samt hur resultatet ska återrapporteras. Läs gärna mer under rubriken Hur kan jag påverka?

Medborgardialogen syftar till ökad delaktighet och insyn i de politiska processerna och kompletterar, förstärker och stödjer våra politiker i beslutsfattandet. Det slutgiltiga beslutet och ansvaret ligger alltid kvar hos våra förtroendevalda politiker. 

Blanketter, e-tjänster och övrig information

.

Kontakt

Uppdaterad: