Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Klimat, miljö och hållbarhet

Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. På denna sida kan du läsa om några av våra insatser.

i en glödlampa växer det gröna blad

Hållbar utveckling

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: "Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar — ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett uppdelat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Energi och klimat

Svenljunga kommun har en energi- och klimatstrategi som ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning och hushållning med energi inom kommunens område. Strategin belyser den nuvarande energisituationen och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen. 

Här kan du läsa mer om vår energi- och klimatstrategi.

Folkhälsoarbete

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål.

Här kan du läsa om kommunens insatser mot en bättre folkhälsa.

Mot en cirkulär och hållbar framtid - kommunens avfallsplan

Kommunen har, som en del av hållbarhetsarbetet, antagit en avfallsplan med titeln "Mot en cirkulär och hållbar framtid". Planen är riktad till dig som invånare och till dig som är anställd på kommunen. Målet med planen är att kommunen som helhet ska minimera sitt avfall. För att uppnå målet ska vi satsa på cirkularitet och förebygga uppkomsten av avfall. Planen innehåller 6 målområden med förslag på åtgärder hur vi kan uppnå målet med att minimera vårt avfall.

Här kan du läsa mer om kommunens avfallsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hela Sjuhärads avfallsplan

Vår avfallsplan är även hela Sjuhärads avfallsplan. Det betyder att alla kommuner har beslutat om att den här avfallsplanen ska gälla i deras kommun.


Hållbarhetsrådet startades på prov under två år, 2020-2022. Syftet var att gemensamt (mellan nämnderna och förvaltningarna) lyfta frågor som berörde kommunens miljöstrategiska arbete. Under dessa två år har klimatlöften från klimat2030 diskuterats och följts upp via rådet, klimat- och energiplanen fortlevnad har diskuterats, energirådgivare har informerat rådet om dess funktion, kommunens nuvarande strategi för laddinfrastruktur har bollats, kommunens deltagande i Glokala Sverige (utbildningsinsats i Agenda 2030 för politiker och chefer) för att nämna några ämnen som har avverkats på rådet. Obligatoriska deltagare var kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott och från tjänstemannasidan deltog förvaltningschefer och miljöstrateg.

Hållbarhetsrådet 2023 och framåt

Hållbarhetsrådet har sedan prövoåren permanentas då rådet ansåg att det gör nytta och att det har lyfts relevanta ämnen. Det som samtliga deltagare var överens om var att rådets deltagarlista skulle breddas och likaså innehållet. Resultatet blev ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen och idag deltar förtroendevalda samt tjänstemän från hela kommunens organisation inklusive bolaget (Svenbo). Rådet har breddat sitt perspektiv och lyft blicken från att mestadels diskuterat ämnen med fokus på miljö till att inrikta sig mot hela hållbarhets spektrat; det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga.

Hållbarhetsrådet har som syfte att diskutera aktuella ämnen som berör utvecklingen av kommunens hållbarhetsarbete. Rådet har en vägledande funktion och är alltså inte ett beslutande eller detaljstyrande organ.
Rådet sammanträder fyra gånger per år och består av ordförande och vice ordförande från kommunens fyra nämnder, förvaltningschefer, representant från bolaget (Svenbo), miljöstrateg samt inbjudna tjänstemän beroende på agendan för dagen.

Goda exempel efterlyses

En del av kommunens utvecklingsarbete är att belysa goda exempel och att lära av sina egna verksamheter. Har din verksamhet ett gott exempel om hur ni arbetar med hållbarhetsfrågor får ni gärna komma på ett av årets fyra råd och berätta om det.

.

Therese Silow, Miljöstrateg, 0325-182 44

Uppdaterad: