Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Klimat, miljö och hållbarhet

Det råder en bred enighet om att hållbarhet måste vara ett övergripande mål för samhällsutvecklingen. För att vi ska uppnå det måste ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. På denna sida kan du läsa om några av våra insatser.

i en glödlampa växer det gröna blad

Hållbar utveckling

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Det innebär att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den vanligaste definitionen är: "Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Hållbar utveckling växer fram i samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar — ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett uppdelat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

Miljö

Miljöfrågorna är viktiga i allt vi gör. Utifrån kommunens vision och ambition för miljö har en miljöpolicy Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster. tagits fram.

Energi och klimat

Svenljunga kommun har en energi- och klimatstrategi som ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning och hushållning med energi inom kommunens område. Strategin belyser den nuvarande energisituationen och genom en operativ handlingsplan anges vägen för den framtida utvecklingen. 

Här kan du läsa mer om vår energi- och klimatstrategi.

Folkhälsoarbete

Vårt folkhälsoarbete har fokus på jämlik hälsa och baseras på lokala, regionala och nationella strategier och mål.

Här kan du läsa om kommunens insatser mot en bättre folkhälsa.

Projekt Glokala Sverige

Vi är en av de 20 kommuner och regioner som inför 2022 antagits till Svenska FN-förbundets, Sveriges Kommuner och Regioners och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner. Nu är vi en del av de 201 kommuner och regioner i projektet som tillsammans arbetar för att uppfylla Agenda 2030 och nå de globala målen.

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i vår kommun genom att möjliggöra att våra politiker och tjänstepersoner får en grundutbildning i Agenda 2030 och Globala målen samt ger oss stöd i form av ett digitalt forum för nätverkande, material för metodstöd, nyhetsbrev, filmer och webbutbildning och möjlighet att delta i webbinarier och regionala träffar.

.

Uppdaterad: