Svenljunga kommun logotyp, tillbaka till startsidan.

Du är här:

Energi- och klimatstrategi

Vår energi- och klimatstrategi ska vara ett aktivt instrument för att påverka användning och hushållning med energi. Den nuvarande energisituationen belyses och genom handlingsplanen anges vägen för den framtida utvecklingen.

Övergripande mål

Strategin genomsyras av tre övergripande mål:

  • effektiv användning av energi
  • minimera fossila bränslen för uppvärmning
  • påbörja omställningen mot fossilbränslefria transporter.

För att nå strategins mål utformas ett stort antal konkreta åtgärder som ska medverka till att målen uppnås. De övergripande målen avser kommunen som geografiskt område. Delmål och åtgärder berör de områden som den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen har ett direkt inflytande över. Till detta ingår ett antal informationsåtgärder till kommunens invånare och företag. Företagsamhet och utveckling skapas i flera av åtgärderna.

Flera av målen kräver en längre period för att helt uppnås, samtidigt som det är viktigt att strategin blir operativ med åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Strategin presenterar därför två tidsperspektiv för utvecklingen. I det korta tidsperspektivet (till och med år 2014) ska merparten av de åtgärder som föreslås genomföras. För det långa perspektivet (till och med år 2020) finns ett antal internationella överenskommelser som även påverkar Svenljunga, varför denna tidpunkt är viktig i strategin.

Användningsområden

Strategin ska vara ett av flera instrument för att utveckla ett hållbart samhälle. All kommunal fysisk planering och projektering ska därför ta hänsyn till långsiktigt hållbart resursutnyttjande. Alla sektorer i samhället ska integrera energiförsörjning, energieffektivitet och hållbara transporter i sina verksamheter.

Inom Svenljunga tätort har utbyggnaden av fjärrvärmen kommit långt. Infrastrukturen i övrigt är också väl sammanhållen och det mesta är tillgängligt inom gång- och cykelavstånd. Det är angeläget att den fysiska planeringen fortsätter att gynna användningen av fjärrvärmen. Det är även angeläget att möjligheterna till kollektivtrafik, gång och cykling underlättas och att man behåller en sammanhållen ort med bostäder, service och arbetsplatser. Översikts- och detaljplaneringen ska därför ta stor hänsyn till att förverkliga ett hållbart energisystem för kommunen som geografiskt område.

.

Svenljunga kommun, 0325-180 00

Uppdaterad: